ULC: Przewóz na trasie Warszawa-Baku. Zaproszenie do składania ofert

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

W dniu 28 stycznia 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazało się zaproszenie do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na trasie Warszawa (WAW, Rzeczpospolita Polska) – Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu).

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 22 stycznia 2020 r. otrzymał wniosek o wydanie upoważnienia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasie objętej ograniczonymi prawami przewozowymi, zgodnie ze szczegółami poniżej:
• nazwa przewoźnika lotniczego: Wizz Air Hungary Ltd.
• wnioskowana trasa: Warszawa (WAW) – Baku (GYD) – Warszawa (WAW)
• rodzaj przewozu: przewóz pasażerów (wraz z bagażem)

Zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o cywilnej komunikacji lotniczej sporządzonej w Warszawie 26 sierpnia 1997 r., strona polska do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach pomiędzy jakimikolwiek punktami w Rzeczypospolitej Polskiej a portem lotniczym w Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu) może wyznaczyć nie więcej niż jednego (1) przewoźnika lotniczego. Oznacza to, iż przedmiotowa umowa międzynarodowa przewiduje ograniczenie w korzystaniu z praw przewozowych, dotyczące liczby przewoźników lotniczych, którzy mogą zostać wyznaczeni do korzystania z praw przewozowych polegających na wykonywaniu przewozów lotniczych na trasach pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a portem lotniczym w Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu).

Natomiast zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotyczącą pewnych aspektów przewozów lotniczych, która weszła w życie 17 grudnia 2010 r., przewoźnikiem lotniczym uprawnionym do korzystania z praw przewozowych przewidzianych ww. Umowie bilateralnej jest przewoźnik lotniczy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. Przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, i posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

2. Państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym;

3. Przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich i/lub obywateli państw członkowskich, i/lub innych państw wymienionych w załączniku III (Republika Islandii, Księstwo Lichtensteinu, Królestwo Norwegii, Konfederacja Szwajcarska) i/lub obywateli tych innych państw, i pozostaje nieprzerwanie pod skuteczną kontrolą tych państw i/lub obywateli.

W związku z powyższym Prezes ULC zaprasza pozostałych uprawnionych przewoźników lotniczych do składania wniosków o wydanie upoważnienia do wykonywania przewozu lotniczego na trasie Warszawa (WAW, Rzeczypospolita Polska) – Baku (GYD, Republika Azerbejdżanu), w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa (liczy się data nadania wniosku) lub osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Punkcie Obsługi Klienta.

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus