ULC: Komunikat dla zarządzających lotniskami

ULC - lotniska - ważne

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w dniu 1 kwietnia 2020 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) odstępstwa w zakresie spełnienia wymagań pkt ADR.OR.D.017, ADR.OPS.B.025 rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, oraz w zw. z AMC1 ADR.OR.D.005 (b)(8) lit. c, AMC1 ADR.OPS.B.005(c), AMC1 ADR.OPS.B.010 (b);(c), AMC2 ADR.OPS.B.010 (b);(c), AMC3 ADR.OPS.B.010 (b);(c), AMC1 ADR.OPS.B.010 (d) Akceptowalnych Sposobów Spełnienia Wymagań (AMC) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) w zakresie wymagań dla władz, organizacji oraz funkcjonowania lotnisk Wydanie pierwsze z dnia 27 lutego 2014 r. (Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi decyzją Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/009/R z dnia 23 maja 2016 (zmiana 1) oraz nr 2017/017/R z dnia 10 lipca 2017 (zmiana 2).

Odstępstwa te obowiązują do 30 listopada 2020 roku, na zasadach określonych w załączonej decyzji:

•  EASA - Exemption article 71 01042020.pdf

Okres ważności wszystkich poniżej wskazanych szkoleń okresowych i sprawdzianów prowadzonych przez zarządzających lotniskami, zostaje przedłużony o 4 miesiące (od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.) lub do końca stosowania niniejszego zwolnienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w przypadku:

1) Szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z AMC1 ADR.OR.D.005 (b)(8) lit. c;

2) Programy szkolenia i sprawdziany umiejętności prowadzone zgodnie z ADR.OR.D.017;

3) Szkolenia personelu służb ratowniczo – gaśniczych prowadzone zgodnie z AMC1 ADR.OPS.B.010 (b);(c), AMC2 ADR.OPS.B.010 (b);(c), AMC3 ADR.OPS.B.010 (b);(c), a także AMC1 ADR.OPS.B.010 (d);

4) Szkolenia i oceny kierowców operujących w polu ruchu naziemnego, a także udzielania tym kierowcom odpowiednich upoważnień, zgodnie z ADR.OPS.B.025.

Jeżeli pod koniec czteromiesięcznego okresu, o którym mowa powyżej, właściwy organ uzna, że powody przyznania niniejszego zwolnienia nadal obowiązują, okres ważności ww. szkoleń, sprawdzianów i ocen może zostać przedłużony o dodatkowy okres 4 miesięcy (kolejną decyzją administracyjną) lub do końca stosowania niniejszego zwolnienia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

b) Z zastrzeżeniem spełnienia mających zastosowanie warunków łagodzących, określonych w niniejszym zwolnieniu (patrz poniżej „Opis środków łagodzących”), w odniesieniu do ćwiczeń w zakresie działania w sytuacjach zagrożenia dla lotniska, prowadzonych zgodnie z AMC1 ADR.OPS.B.005(c), terminy przeprowadzenia kompleksowych ćwiczeń działania w sytuacjach zagrożenia oraz częściowych ćwiczeń działania w sytuacjach zagrożenia, przeprowadzonych w ciągu roku po danym ćwiczeniu kompleksowym, a także wykonanie przeglądu planu po ww. ćwiczeniach, zostają przedłużone o 8 miesięcy (od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.).

Opis środków łagodzących

Podmioty korzystające z niniejszego odstępstwa muszą spełniać poniższe warunki:
1) Zarządzający lotniskiem zapewnia, by osoby, korzystające z odstępstwa, o którym mowa w lit. a powyżej, odbyły dodatkowe szkolenie za pomocą dowolnych środków w okresie, w którym odstępstwo ma zastosowanie.

Określenie „za pomocą dowolnych środków” zostało użyte, w celu zagwarantowania, że operatorzy lotnisk zapewnią dodatkowe szkolenie osobom korzystającym z odstępstwa, aby zrekompensować przedłużoną ważność różnych elementów szkoleniowych. Dopuszczalną formą jest m.in. udokumentowane szkolenie poprzez platformę e-learningową, lub biuletyn w stosownym zakresie.

2) Operator lotniska zapewnia, by po upływie terminu ważności zwolnienia, o którym mowa w lit. b powyżej, wymagane ćwiczenia i przeglądy planu zostały przeprowadzone bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus