Przejdź do treści
Strefy wydzielone w związku z lotami UAV 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Strefy wydzielone w związku z lotami UAV 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W ramach cyklu AIRAC 252, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o Strefach Czasowo Wydzielonych (EPTR329, EPTR330, EPTR331, EPTR332) wyznaczonych w związku z lotami UAV 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Mają się one odbywać od 1 lipca 2022 r. do 23 kwietnia 2023 r.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


TERMINY 01 lipca - 23 kwietnia 2023, czas 0800-2300 UTC zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).


STREFY CZASOWO REZERWOWANE

Strefy czasowo rezerwowane na potrzeby zabezpieczenia lotów UAV 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przestrzeń niesklasyfikowana.

EPTR329

Granice poziome:
1. 50°31'13"N 021°36'29"E
2. 50°40'27"N 021°49'34"E
3. 50°48'10"N 021°42'28"E
4. 50°37'44"N 021°23'38"E
1. 50°31'13"N 021°36'29"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

EPTR330

Granice poziome:
1. 50°37'44"N 021°23'38"E
2. 50°48'10"N 021°42'28"E
3. 50°53'40"N 021°37'26"E
4. 50°45'00"N 021°12'09"E
1. 50°37'44"N 021°23'38"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

EPTR331

Granice poziome:
1. 51°03'28"N 020°48'33"E
2. 51°08'01"N 020°50'32"E
3. 51°13'07"N 020°35'48"E
4. 51°13'58"N 020°26'33"E
5. 51°07'34"N 020°17'56"E
1. 51°03'28"N 020°48'33"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3000 ft AMSL

EPTR332

Granice poziome:
1. 50°29'47"N 020°42'12"E
2. 50°32'30"N 020°45'57"E
3. 50°38'13"N 020°52'54"E
4. 50°41'50"N 020°38'03"E
5. 50°39'31"N 020°21'22"E
1. 50°29'47"N 020°42'12"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3000 ft AMSL

Strefy wydzielone w związku z lotami UAV 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

INFORMACJE DODATKOWE

Strefy EPTR330-331 są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW i FIS WARSZAWA. Strefy EPTR329, EPTR332 są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW.

Strefy EPTR329-332 podlegają procedurze zamawiania, aktywacji i dezaktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 5.2.1 pkt 8 oraz pkt 9.1 przez organizatora.

Loty w strefach realizowane z wykorzystaniem UAV – FlyEye 3.0, jednocześnie do 2 sztuk.

Start i lądowanie w granicach wyznaczonych stref.


Loty VLOS i BVLOS

Organizator lotów będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:

  • bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów;
  • bufor pionowy: 500 ft.

Bezzałogowe statki powietrzne wykonujące loty w strefach będą wyposażone w funkcję Fail-Safe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora. System Fail-Safe – funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagującą automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiającą wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii.

W przypadku utraty kontaktu radiowego z UAV i nie uruchomieniu się funkcji Fail-Safe/RTH, operator UAV niezwłocznie powiadamia telefonicznie właściwy (dla strefy lub rejonu wylotu UAV) organ ATS przekazując:

  • numer strefy TR lub jej część, w której nastąpiła utrata kontaktu;
  • czas, w którym utracono kontakt z UAV;
  • czas pozostały do wyczerpania baterii/paliwa;
  • ostatnio zarejestrowaną prędkość UAV;
  • ostatnio obrany kurs/kierunek lotu i to na ile prawdopodobne jest, że UAV będzie leciał z tym kursem;
  • ostatnią znaną wysokość na jakiej znajdował się UAV lub na jakiej utracono kontakt;
  • inne istotne informacje wynikające ze specyfiki zdarzenia.

W przypadku nawiązania ponownego kontaktu z UAV, operator informuje właściwy dla danej strefy organ ATS.

Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS, a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywane lotów w strefie (operatorami UAV), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy.

Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-22-574-533-35.


ORGANIZATOR

Dowódca JW 5725, telefon: +48-887-203-255.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony