Stanowisko ULC w sprawie artykułu na portalu Onet.pl z dnia 27.11

Urząd Lotnictwa Cywilnego

W nawiązaniu do artykułu opublikowanego 27.11 na portalu Onet.pl, Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż po otrzymaniu w dniu 14.06.2019 r. informacji na temat spadochronów zapasowych pana Noconia podjął niezwłocznie działania wyjaśniające, kierując jeszcze tego samego dnia zapytania do producenta, a następnie do podmiotu zatwierdzającego oraz prawdopodobnego podwykonawcy. Po wielotygodniowej korespondencji kompleksowo przeanalizowano zebrane informacje dotyczące eksploatacji oraz wszelkich zdarzeń z udziałem tych spadochronów. Wbrew temu co sugerują autorzy artykułu, Urząd podjął wszelkie działania niezbędne do pełnego wyjaśnienia tej sytuacji.

Na podstawie wyjaśnień i dokumentów dostarczonych zarówno przez Producenta, jak i podmiot zatwierdzający modyfikacje w spadochronach (wpisany na listę podmiotów zatwierdzających prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego), nie stwierdzono naruszenia przepisów wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze1. Z dostarczonych dokumentów wynika, że dla spadochronów zostały przeprowadzone niezbędne badania techniczne na ziemi i w powietrzu. Dla wyrobu został również opracowany podręcznik użytkownika i instrukcja obsługi technicznej.

W celu wprowadzenia modyfikacji na spadochronie wymagane jest przyjęcie normy do projektowania i produkcji np. ETSO C23 D (European Technical Standard Order) oraz zgłoszenie jej do podmiotu zatwierdzającego, który w świetle obowiązujących przepisów ocenia i zatwierdza planowane modyfikacje.

W opinii podmiotu zatwierdzającego zakres przeprowadzonej oceny projektu typu tego spadochronu zapasowego nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa skoków spadochronowych.

Zgodnie z przepisami za potwierdzenie spełniania wymagań technicznych przez wyrób wprowadzany do obrotu lub oddany do użytku pod jego nazwą i znakiem, także w sytuacji gdy wyroby są wytwarzane przez podwykonawców, odpowiada producent wyrobu.

W korespondencji z dziennikarzami podkreślono również, że ULC będzie kontynuować postępowanie wyjaśniające dotyczące tego wyrobu. Ostanie pismo wyjaśniające wpłynęło do ULC w dniu 15.11.2019 r. Kolejnym działaniem Urzędu będzie przeprowadzenie kontroli potwierdzającej informacje zawarte w wyjaśnieniach.

Sprawa dotyczy 10 spadochronów zapasowych. Urząd nie posiada obecnie dowodów na to, że są one używane.

Przytoczone w artykule słowa dyrektora Departamentu Techniki lotniczej zostały wyrwane z kontekstu i włączone do wątku zagrożenia bezpieczeństwa, co jest znacznym nadużyciem i w takiej formie nie miało miejsca.

Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej jest dla Urzędu absolutnym priorytetem. Wyrażamy ubolewanie, że w artykule przeinaczono sens wypowiedzi naszego pracownika.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z motywem czwartym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. operacje wykonywane przy użyciu statków powietrznych o prostej konstrukcji takich jak spadochrony, stanowią operacje ograniczonego ryzyka w świetle bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

***
1  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.


Czytaj również:
Sprostowanie do artykułu "Spadochrony z demobilu dla kursantów? To igranie ludzkim życiem"
Spadochrony z demobilu dla kursantów? – reportaż opisujący zagrożenia procederu

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus