Spotkanie z Przedstawicielami Zarządzających Lotniskami Certyfikowanymi i PAŻP

Safety first (fot. ULC)

W dniach 25-26 lutego 2021 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji, w którym udział wzięli zarządzający portami lotniczymi, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Jeppesen a Boeing Company.

Głównymi tematami były bieżące zagadnienia z zakresu nadzoru nad lotniskami certyfikowanymi, zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami oraz bezpieczeństwo dróg startowych. Ze strony Urzędu w spotkaniu uczestniczyli kierownictwo oraz pracownicy Departamentu Lotnisk, Żeglugi Powietrznej, Rynku Transportu Lotniczego oraz Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym.

Pierwszy panel stanowił kontynuację corocznych spotkań z zarządzającymi portami lotniczymi. Gości przywitał Michał Witkowski, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a spotkaniu przewodniczył Michał Kozłowski, Dyrektor Departamentu Lotnisk. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących zagadnień z zakresu nadzoru nad lotniskami certyfikowanymi na podstawie przepisów Rozporządzenia UE 139/2014.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in.:

  • najważniejszych zagadnień i zadań w 2021 roku;
  • wyników i wniosków z nadzoru nad lotniskami w 2020 roku;
  • planu nadzoru i kontroli lotnisk w 2021 roku;
  • zmian w przepisach dotyczących przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym;
  • obsługi ruchu i przewozu lotniczego w stanie epidemii COVID-19;
  • zaleceń EASA odnośnie przygotowania lotnisk do wznowienia obsługi ruchu lotniczego;
  • inspekcji standaryzacyjnej EASA przeprowadzonej w 2019 r. oraz przyznawania Alternatywnych Sposobów Spełnienia Wymagań AltMoC w warunkach epidemii COVID-19.

Omówiono również sprawy dotyczące sporządzania planów generalnych lotnisk użytku publicznego.

Podczas drugiego panelu odbyło się spotkanie Krajowego Zespołu ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami, który został powołany zarządzeniem nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2019 roku. Spotkanie poprowadził Michał Witkowski, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu.

W spotkaniu Zespołu udział wzięło ok. 80-ciu przedstawicieli zarządzających lotniskami, w większości zajmujących się zarządzaniem powodowanymi przez zwierzęta zagrożeniami dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Podczas dyskusji uzgodniono konieczność ustandaryzowania działań w zakresie wypełniania Centralnej Bazy Zgłoszeń oraz dokonywania analizy ryzyka. Zwrócono również uwagę na możliwość podjęcia bezpośredniej współpracy zarządzających lotniskami w celu umożliwienia analizy DNA szczątków zwierząt znalezionych na konstrukcjach statków powietrznych lub na terenie lotnisk.

Prezentacje oraz najnowsze dokumenty dotyczące zagrożeń powodowanych przez zwierzęta zostaną w najbliższym czasie umieszczone w zakładce Lotniska na stronie internetowej ULC oraz na stronie www.kolizjezptakami.pl.

Trzeci panel odbył się 26 lutego 2021 r. i był pierwszym posiedzeniem Krajowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dróg Startowych, powołanego zarządzeniem nr 16 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 września 2020 roku. Spotkanie otworzył Michał Witkowski, Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pełniący funkcję Przewodniczącego Zespołu. Tematem przewodnim spotkania był projekt „Global Reporting Format”, czyli nowe podejście do raportowania o stanie drogi startowej.

Prelekcje wygłosili przedstawiciele Departamentu Lotnisk, zarządzający lotniskami: Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Katowice-Pyrzowice oraz Lotniska Chopina w Warszawie, a także przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Jeppesen a Boeing Company. Prace Zespołu będą kontynuowane w celu wypracowania spójnego systemu zarządzania bezpieczeństwem na krajowych lotniskach w kontekście bezpieczeństwa dróg startowych.

Dyskusje, pytania, wymieniane uwagi, spostrzeżenia i komentarze dowodzą, że podniesione w ciągu dwóch dni sprawy i tematy, stanowią istotne zagadnienia bieżące i przyszłościowe.

Dziękując wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie już dziś Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury wystąpień prelegentów paneli II i III, które zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu Bezpieczeństwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus