Rusza rejestr podmiotów uprawnionych do rezerwacji przestrzeni powietrznej (PP)

Podział polskiej przestrzeni powietrznej, fot. PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, iż w dniu 2 lipca 2019 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni. Ustawodawca zobowiązał w tym akcie prawnym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do rezerwacji przestrzeni powietrznej (PP).

W związku z tym, Agencja uprzejmie uprasza o przesłanie zgodnie z załączonym komunikatem danych rejestracyjnych, które pozwolą na rezerwację (PP) zgodnie z nowo wchodzącym rozporządzeniem.


„W celu weryfikacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykazu podmiotów uprawnionych do składania zamówień na elastyczne elementy struktury przestrzeni powietrznej, prosimy zainteresowane podmioty o przesłanie na adres e-mail loz@ulc.gov.pl  w terminie do 15 czerwca 2019 roku zgłoszenia z dopiskiem „WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH". Powinno ono także zawierać adres i stronę internetową podmiotów.

W przypadku podjęcia działalności przez nowopowstałe podmioty wymienione w Rozporządzeniu §19 pkt. 2.3-7, po terminie 2 lipca 2019 roku, po przesłaniu dokumentów do ULC oraz weryfikacji z AMC Polska, będą one sukcesywnie wpisywane do wykazu i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Weryfikacja oraz aktualizacja podmiotów jest związana z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2019 roku rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

"Rozdział 3 Korzystanie z przestrzeni powietrznej
§19.1 Korzystanie z elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej następuje po złożeniu zamówienia do AMC Polska, nie później niż do godz. 10.00 UTC dnia roboczego poprzedzającego dzień planowanej aktywności.

2. Zamówienie o którym mowa w ust. 1, mogą składać następujące podmioty uprawnione:  

 • organy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wskazane przez SSRL SZ RP;
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Policji, Komendant
 • Służby Ochrony Państwa, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;
 • stowarzyszenia, których przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego;
 • ośrodki lub organizacje szkolenia lotniczego;
 • zarządzający lotniskami lub zakładający lądowiska;
 • podmioty projektujące lub produkujące wyroby lotnicze;
 • inne niż wymienione w pkt 4–6 podmioty, prowadzące lotniczą działalność gospodarczą.

3. Prezes Urzędu publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykaz podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 2 pkt 3–7, zawierający informacje o adresie i stronie internetowej tych podmiotów, jeżeli ją posiadają".


Użytkownicy wojskowi będą zobligowani do uzyskania zgody Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego (LINK)


W dokumencie znajdziemy m.in. poniższe zapisy:

Korzystanie z przestrzeni powietrznej, o której mowa w § 6, następuje po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu

ATC oraz podpisaniu porozumienia pomiędzy organem ATS a podmiotem planującym wykonywanie lotów w tej przestrzeni.

W porozumieniu określa się procedurę aktywacji, operacji i zakończenia aktywności w tej przestrzeni. 

 • Korzystanie z TSA, TRA, CBA, MRT oraz TFR wymaga uprzedniego uzyskania rezerwacji.
 • Korzystanie z MATZ odbywa się w sposób i na warunkach określonych przez SSRL SZ RP.
 • Korzystanie z ATZ oraz MATZ jest możliwe po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym odpowiednio ATZ albo MATZ.

Wlot w strefy, rejony i trasy, o których mowa w ust. 3, a także w CTR, MCTR, TMA i MTMA statków powietrznych wykonujących lot na hasła GARDA i RATOWNIK albo statków powietrznych ze statusem lotu HOSP, SAR, FFR i MEDEVAC jest możliwy po uzgodnieniu wlotu do tych stref, rejonów i tras z organami ATS.

Korzystanie z TSA lub segmentu tej strefy jest możliwe wyłącznie przez jeden podmiot uprawniony w określonym czasie i przedziale wysokości, a przelot statku powietrznego niebiorącego udziału w operacjach lotniczych, dla których zarezerwowano strefę, nie jest możliwy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6.

Przelot przez TRA lub jej segment statku powietrznego niebiorącego udziału w operacjach lotniczych, dla których zarezerwowano TRA, jest możliwy po uzyskaniu:

 • zezwolenia właściwego organu ATC – w przypadku TRA sklasyfikowanej zgodnie z klasą przestrzeni powietrznej kontrolowanej albo
 • zgody podmiotu uprawnionego – w przypadku TRA sklasyfikowanej zgodnie z klasą przestrzeni powietrznej niekontrolowanej lub TRA niesklasyfikowanej.

Za bezpieczeństwo lotów wykonywanych w TSA, TRA, CBA, TFR oraz MRT odpowiada podmiot uprawniony.

Przelot statku powietrznego niebiorącego udziału w operacjach lotniczych, dla których zarezerwowano MRT lub TFR, nie jest możliwy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32. Do projektów lub propozycji struktury przestrzeni powietrznej, o których mowa w § 4 ust. 4, § 5 ust. 2, § 8 ust. 8 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351), lub ich zmian oraz projektów klasyfikacji przestrzeni powietrznej, o których mowa w § 7 ust. 2 tego rozporządzenia, przedłożonych do akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 33. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351).

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.


Pełna treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dostępna jest tutaj (LINK)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus