Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Informacja o ogłoszonym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej przetargu nieograniczony na wykonanie Studium Wykonalności dla Projektu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”.

PAŻP jest podmiotem certyfikowanym i wyznaczonym przez krajową władzę lotniczą w myśl prawa wspólnotowego (Rozporządzenie Komisji (WE) 2096/2005), do zapewniania służb Żeglugi powietrznej w FIR Warszawa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8.XII.2006r. (Dz.U. Nr 249, poz.1829) o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej „Agencja zapewnia bezpieczną, ciągłą, płynną i efektywna żeglugę powietrzną w polskiej przestrzeni powietrznej, przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego zgodnie z:
przepisami UE dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, umowami międzynarodowymi i uchwałami organizacji międzynarodowych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze i wymaganiami międzynarodowymi, o których mowa w art.3 ust.4 Prawa lotniczego, przepisami Prawa lotniczego oraz innymi przepisami, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

Projekt PAŻP pn. „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, znajduje się na liście indykatywnej projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T.

Pre-umowa dla ww. Projektu została podpisana w dniu 27.08.2008 r. W związku ze wzrastającym natężeniem ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej głównym celem projektu jest zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykonanie usług w zakresie żeglugi powietrznej zgodnie ze standardami jakościowymi i bezpieczeństwa oraz pozwalającej na zwiększenie poziomu ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej przy ograniczeniu opóźnień.

Celem studium wykonalności jest analiza i weryfikacja zakresu oraz charakterystyki zaproponowanych zamierzeń inwestycyjnych. Studium Wykonalności oraz Rezultaty Studium Wykonalności będą stanowić załączniki do Wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Sporządzenie przedmiotu zamówienia posłuży pozyskaniu dofinansowania dla realizowanego Projektu.

Pełna treść informacji na stronie PAŻP.

Właściwa dokumentacja przetargowa zamieszczona jest pod adresem bip.pansa.pl

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus