Rozporządzenie w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał, do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia i lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji do wydania rozporządzenia z art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zmienionej ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie określa, w szczególności:

  • sposób wyznaczania kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska;
  • wymagania dotyczące lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych i ich wyposażenia;
  • wymagań dotyczących dróg pożarowych i strażnic na lotniskach;
  • przygotowania i zawartości planu działania w sytuacjach zagrożenia;
  • warunki i program szkolenia lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.

Proponowane w projekcie rozwiązania opierają się na wymaganiach określonych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym przedmiotowych zagadnień.

Rozporządzenie rozgranicza wymagania dla lotnisk na których utworzono lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą oraz pozostałe lotniska, na których takich służb nie ma. Większość wymagań dotyczy lotnisk certyfikowanych, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Proponowane przepisy dot. w/w lotnisk mają na celu wprowadzenie do krajowego systemu prawnego wymagań wynikających z Załącznika 14 ICAO tom I i II oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 216/2008 r. z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus