Przepustowość polskich lotnisk

ULC

Loty pasażerskie, zarówno regularne i czarterowe są w Polsce obecnie obsługiwane przez 11 portów lotniczych. Na podstawie danych statystycznych, którymi dysponuje Urząd Lotnictwa Cywilnego należy stwierdzić, że w 2008 roku zostało na nich obsłużonych w sumie ponad 20,5 mln pasażerów, co dało przyrost rzędu 8% w stosunku do roku poprzedniego. Operacji pasażerskich, czyli startów i lądowań statków powietrznych przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego wykonano w 2008 roku ok. 260 tys., co dało blisko 4,5% przyrostu w stosunku do roku 2007.

Parametrem określającym możliwości obsługi ruchu przez port jest przepustowość, którą wyraża się jako teoretyczną maksymalną liczbę pasażerów bądź operacji lotniczych, którą dany port jest w stanie obsłużyć w jednostce czasu. Należy przy tym pamiętać, iż parametr ten jest czysto matematycznym zapisem i aby lotnisko mogło swobodnie obsługiwać faktyczną liczbę pasażerów, przepustowość powinna być znacznie wyższa. Wynika to z dużej sezonowości ruchu lotniczego zarówno w skali całego roku jak i zmian w ciągu pojedynczych dni czy nawet godzin.

Zamieszczona na stronie ULC tabela zawiera wykonane przez porty lotnicze szacunki przepustowości terminali pasażerskich na rok 2009. Zawiera ona także informację o wielkości ruchu pasażerskiego zrealizowanego w 2008 roku i prezentuje wykorzystanie obecnie dostępnej przepustowości (na rok 2009) przy założeniu ruchu na poziomie z zeszłego roku.

Szacunki przepustowości dróg startowych dla każdego portu są wykonywane na podstawie innych parametrów, w szczególności odnoszą się do poszczególnych typów maszyn operujących na danym lotnisku. Z tego względu należy zachować ostrożność przy dokonywaniu porównań tego parametru pomiędzy poszczególnymi portami.

Obiektywniej można odnieść się do parametrów wyrażonych w liczbie obsłużonych pasażerów. Analiza tych liczb pozwala wysnuć wniosek, iż Polska nawet w chwili obecnej dysponuje zapasami przepustowości pasażerskiej. Z reguły największymi nadwyżkami dysponują porty najmniejsze. Wyjątkiem jest tu PL Bydgoszcz, który wraz z PL Kraków - Balice i PL Wrocław - Strachowice wykorzystuje dostępną przepustowość w blisko stu procentach. Jednak nawet w przypadku tych trzech portów obecnie nie ma powodów do nadmiernego niepokoju. Ostatnia prognoza wykonana przez ULC szacuje spadek liczby obsłużonych pasażerów w roku 2009 na poziomie -8% w stosunku do roku 2008, więc nawet przy utrzymaniu obecnej infrastruktury w ciągu najbliższych dwóch lat nie powinno, zdaniem ULC, być problemów z przepustowością na tych lotniskach.

Z uwagi na fakt, że inwestycje w infrastrukturę lotniczą trwają relatywnie długo, a długoterminowe prognozy (również te szacowane przez ULC) wciąż mówią o dynamicznie rosnącym rynku, zdecydowana większość zarządzających jest już w trakcie, lub planuje w najbliższej przyszłości rozbudowę i modernizację lotnisk. Dobrą okazją jest organizacja EURO 2012, która dodatkowo mobilizuje zarządzających lotniskami do przyśpieszania niezbędnych inwestycji. Lotniska, które nie będą obsługiwały bezpośrednio miast-gospodarzy mają nadany zwykle status tzw. lotniska wspomagającego/zapasowego i również muszą liczyć się z czasową koniecznością obsłużenia większej ilości pasażerów.

Dla przykładu, PL Kraków - Balice planuje rozbudowę kompleksu terminali prowadzącą do docelowego zwiększenia przepustowości do 7-8 milionów pasażerów rocznie, PL Wrocław - Strachowice ma zaś wybudować nowy terminal, zwiększając tym samym swoją przepustowość pasażerską o dodatkowe 2 miliony.

Poza tym również porty lotnicze nie wykorzystujące w pełni swoich możliwości w zakresie przepustowości nie pozostają bierne, np. PL Gdańsk im. Lecha Wałęsy w najbliższym czasie chce zwiększyć swoje możliwości obsługi pasażerów ponad dwukrotnie.

Przy rozbudowie infrastruktury lotniskowej porty lotnicze korzystać będą także ze środków publicznych, w szczególności dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dodatkowo w przypadku lotnisk nie należących do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Poza wspomnianymi już wyżej portami, także Katowice - Pyrzowice, Łódź - Lublinek i Rzeszów - Jasionka planują budowę nowych terminali, zaś Warszawa - Okęcie, Poznań - Ławica i Bydgoszcz mają zamiar modernizować bądź rozbudowywać obiekty już istniejące.

Działania te mają swoje uzasadnienie. Jak wspomniano wcześniej ostatnia prognoza ULC przewiduje ‘odbicie’ w 2010 roku i dalszy systematyczny wzrost obsługiwanych pasażerów w Polsce, na poziomie bliskim 10% w latach 2011-13. Ma on się zrealizować przede wszystkim w portach regionalnych, co stanowi kontynuację dotychczasowej tendencji.
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus