Przedłużenie zakazu wykonywania lotów z państw południa Afryki do 24 stycznia 2022 r.

ULC - ograniczenia w ruchu lotniczym - ważna informacja

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 39 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2022 r., moc traci z dniem 24 stycznia 2022 r.

Zakaz dotyczy wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących międzynarodowe loty z lotnisk położonych na terytorium: Królestwa Eswatini; Królewstwa Lesotho; Republiki Botswany; Republiki Mozambiku; Republiki Namibii; Republiki Południowej Afryki; Republiki Zimbabwe.

Zakazu, o którym mowa nie stosuje się do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów;

2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie;

6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań, o których mowa w pkt. 6.

Do pobrania:
–  NOTAM

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus