Port Lotniczy Łódź ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Lotnisko w Łodzi - logo

Rada Nadzorcza „Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta” Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie siedziby „Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta” Sp. z o.o. ul. Gen. Maczka 35, w godzinach 08.00 – 15.00 do dnia 10 października 2014 r. do godziny 15.00 w podwojonych kopertach z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu”

Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia przez sekretariat Spółki.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Oświadczenie o ukończonych studiach wyższych (dyplom magistra)
4. Oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
5. Oświadczenie/certyfikat potwierdzający znajomość języków obcych,
6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
9. Oświadczenie o nie podleganiu określonych w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych,
10. Syntetyczne opracowanie na temat rozwoju Spółki Port Lotniczy Łódź (do dwóch stron),
11. Informację o sposobie kontaktowani się z kandydatem – nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,
12. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym konkursem.

Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedstawienie Radzie Nadzorczej dodatkowych dokumentów oraz wskazanie osób mogących udzielić referencji.

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

1. Wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
2. Znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno-prawnych regulujących obszar działalności Spółki,
3. Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
4. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
5. Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
6. Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce,
7. Syntetyczne opracowanie na temat rozwoju Spółki, „Port Lotniczy Łódź”,
8. Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, ocen projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa i audytów oraz kontroli finansowej,
9. Komunikatywną znajomość języka obcego.

Kandydatom Zarząd Spółki udostępni do wglądu w siedzibie Spółki następujące materiały informacyjne o Spółce:

1. Umowa Spółki
2. Regulamin Organizacyjny Spółki
3. Sprawozdanie Finansowe za rok 2013.

Rada Nadzorcza ustala następujący harmonogram czynności konkursu:

1. Pisemne zgłoszenie kandydata – od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 10 października 2014 r., do godz. 15.00.
2. Udostępnianie materiałów informacyjnych o Spółce – od pierwszego dnia roboczego po publikacji ogłoszenia do dnia 9 października 2014 r. w siedzibie Spółki w pok. PLL 1.15.
3. Otwarcie zgłoszeń i kwalifikacja zgłoszeń pod względem formalnym – 10 października 2014 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Spółki.
4. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu ustnego odbędą się w dniu 17 października 2014 r. po uprzednim powiadomieniu kandydatów w siedzibie Spółki.

Uwaga! Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania kandydatów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.lotnisko.lodz.pl

Źródło: Port Lotniczy Łódź
comments powered by Disqus