Porównanie wysokości opłat nawigacyjnych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie nowe, niższe stawki opłat za nawigację terminalową i trasową w FIR Warszawa. Zatwierdzona na 2009 r. stawka jednostkowa trasowej opłaty nawigacyjnej wynosi 41,95 EUR, co sytuuje naszą cenę za świadczenie usług nawigacji trasowej kilkanaście procent poniżej średniej europejskiej. Podobnie opłaty za nawigację terminalową znajdują się blisko europejskiej średniej. Opłata pobierana za świadczone przez PAŻP usługi w Warszawie jest niższa, zaś opłaty pobierane w pozostałych polskich lotniskach, są wyższe o 8 procent, od europejskiej średniej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej, kalkulując swoje opłaty nawigacyjne, zrównuje cenę swoich usług - kosztom ich wytworzenia.

Sposób kalkulacji tych opłat regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku, ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.

Porównanie stawek jednostkowych (unit rate) trasowej opłaty nawigacyjnej

Od 1 stycznia 2009 roku stawka jednostkowa opłaty trasowej wyrażona w PLN wynosić będzie 140,70 PLN.

W 2008 roku stawka jednostkowa opłaty trasowej wynosiła 153, 35 PLN. Jej wartość wyrażona w złotych jest stała. Zgodnie z regulacjami EUROCONTROL stawka jednostkowa opłaty trasowej jest przeliczana, co miesiąc przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany EUR na PLN z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot. W związku z powyższym wysokość stawki jednostkowej publikowanej i ogłaszanej w EUR jest różna w zależności od miesiąca. W styczniu 2009 r. stawka jednostkowa trasowej opłaty nawigacyjnej wynosi 41,95 EUR. Europejska średnia wartość stawki jednostkowej trasowej opłaty nawigacyjnej wynosi 50, 37 EURO.

Porównanie stawek jednostkowych (unit rate) terminalowej opłaty nawigacyjnej w EUR

Na wniosek PAŻP zostały ustanowione i zatwierdzone przez ULC dwie odrębne strefy pobierania opłat za nawigację terminalową w FIR Warszawa. W każdej ze stref zatwierdzona została inna stawka jednostkowa opłaty. Opłata za nawigację terminalową jest naliczana w PLN i pobierana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Wysokość opłaty terminalowej w portach

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus

Komentarze

Ja tam nie widzę nigdzie Horwacji jest tylko Holandia :-)

Niech PAŻP zatrudni kogoś od ortografii. W porównaniu stawek jednostkowych (unit rate) trasowej opłaty nawigacyjnej pojawia się takie państwo jak Horwacja(!!!).