Przejdź do treści
Płyta lotniska Warszawa Okęcie, fot. Porty Lotnicze
Źródło artykułu

Polityka lotnictwa cywilnego - drugi krąg

W dniu 7 lipca b.r.  Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konsultacje społeczne nt. Projektu ‘’Polityka Rozwoju Lotnictwa Cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.).’’

Przypis górny;
W praktyce lotniczej mamy do czynienia z komendą  ‘’przejdź na drugi krąg’’. Dzieje się tak kiedy warunki pogodowe lub technika lotu  nie dobrane są  do wykonywanego zadania lub kiedy pilot politykuje i wie lepiej.

Do konsultacji  jak wynika z obwieszczenia (LINK), ‘’na drugim kręgu’’ dokumentu, który powinien stanowić podstawę do opracowania tak brakującej STRATEGII DLA LOTNICTWA CYWILNEGO.

Środowisko lotnicze zamiast prognozy oddziaływania na środowisko dla „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”, oczekuje merytorycznie kompetentnej Strategii.

Obecnie mamy do czynienia z rządowym dokumentem, który w pierwszym podejściu spotkał się z silną krytyką polskiego środowiska lotniczego , co zmusiło ministerstwo  do wycofania projektu oraz obietnicy jego aktualizacji. Było to  zapowiadane przez wiceministra Marcina Horałę  ówczesnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury na czerwiec 2022r.  Lepiej późno niż wcale.!!!!!

Zachodzi pytanie czy to jest rzeczywista lotnicza konsultacja merytoryczna dotycząca NOWEGO OTWARCIA DLA LOTNICTWA CYWILNEGO czy dotycząca tylko spraw środowiskowych a więc w szerokim odbiorze społecznym  wpływu na środowisko społeczno przyrodnicze !!!!!!?????   

…………W celu uwzględnienia różnorodnych punktów widzenia społeczeństwa oraz maksymalnego uwzględnienia ochrony środowiska, rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych będziemy mogli stworzyć jak najbardziej rzetelną i odpowiedzialną politykę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, uwzględniającą zarówno potrzeby społeczne, gospodarcze, jak i ochronę środowiska – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk……

A co ze STRATEGIĄ ochronną społeczności lotniczej tej latającej, zajmującej się produkcją statków powietrznych, nadzorujących lotnictwo cywilne jako władza lotnicza, z służbami zapewniającymi bezpieczeństwa ruchu lotniczego czy też operatorami lotnisk regionalnych no i przede wszystkim sektora Genaral Aviation ja bazy dla lotnictwa cywilnego!!!!????

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w tej sprawie przedstawiło swoje stanowisko (LINK)

Jedną z podstawowych tez Polityki Lotniczej na drugim kręgu , ‘’jest wskazanie kierunków, w których powinien rozwijać się rynek lotniczy w Polsce, jako element wspólnego europejskiego rynku lotniczego, a co za tym idzie przyczyniać się do długoterminowego wzrostu gospodarczego Polski’’.

Aktualizacja ujrzała światło dzienne dopiero w ubiegłym tygodniu, czyli ponad rok po terminie obiecywanym przez wiceministra. Jest to zapewne efekt kontrowersyjnej reorganizacji Ministerstwa Infrastruktury, z którego wyjęto zagadnienia związane z CPK. Cała tematyka CPK, wraz z wiceministrem Horałą. trafiła do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To silosowe  rozbicie dziedziny lotnictwa cywilnego na dwa rządowe podmioty spowodowało konieczność prowadzenia uzgodnień międzyresortowych.

W przedstawionej ostatniej poprawniej propozycji Polityki Lotniczej poddawanej konsultacji silnie zostały zaakcentowane dwa obszary;

  1. Konieczność zaktualizowania prognoz ruchu lotniczego uwzględniając wpływ pandemii na transport lotniczy. Jednocześnie ministerstwo podkreśliło, że choć część uwag dotyczyła zasadności realizacji inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK), to polityka lotnicza nie stanowi podstawy do budowy CPK, a także nie stanowi uzasadnienia jego realizacji. Celem dokumenty jest natomiast wpisanie projektu CPK w system transportowy kraju.
  2. W niniejszym dokumencie podkreślono również wzmocnienie innowacyjności polskiego lotnictwa, polegającym na działaniach zmierzających do badań, rozwoju i wdrożenia nowoczesnych technologii. Takie podejście jest zgodne z formuł Programu SESAR, stanowiącym technologiczny komponent SES, oraz z kierunkiem wskazanym w Centralnym Planie Zarządzania Ruchem Lotniczym w Europie (European ATM Master Plan). To właśnie z koncepcji SES wynikają szczególnie istotne elementy Polityki Lotniczej, definiujące kierunki działań w zakresie usprawnienia skoordynowanego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych, a także zarządzania przestrzenią powietrzną i przepływem ruchu lotniczego. Będzie to jednym z głównych czynników determinujących techniczną i operacyjną sprawność funkcjonowania całego systemu.

Czytając dalej ten dokument znajdujemy również taką argumentację:

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.) jest dokumentem definiującym główne założenia odnośnie do celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego. Polityka lotnicza uzupełnia kierunki rozwoju określone w dokumentach programowych wyższego rzędu tj. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” oraz „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”. Określone w niej cele strategiczne to wytworzenie dojrzałego, konkurencyjnego rynku usług lotniczych w Polsce, przyczyniającego się do stałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszego kraju, realizowanego z poszanowaniem jakości życia obywateli i wymogów ochrony środowiska, a także osiągnięcie pozycji regionalnego (europejskiego) lidera w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego.

Dokument ten jest odpowiedzią i wyjściem naprzeciw wyzwaniom rynkowym technologicznym, gospodarczym i społecznym. Ponadto stanowi aktualizację, uzupełnienie i rozwinięcie celów, założeń i kierunków dokumentów o charakterze strategicznym wyższego rzędu;

  • (SOR, SRT2030, „Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa”, „Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości”
  • „Nowa Strategia Przemysłowa dla Europy”

Polityka Lotnicza jest również wyrazem polityki Rządu RP wobec kluczowych aspektów i czynników determinujących dalszy rozwój transportu w Polsce, który rozpatrywany jest w znacząco szerszym spektrum zagadnień, niż tylko transport lotniczy.

Ponadto Polityka Lotnicza stanowi nie tylko uaktualnienie polityki państwa wobec problemów zidentyfikowanych i uwzględnionych w dotychczasowych dokumentach programowych, ale także ma na celu uwzględnienie nowych zidentyfikowanych zagadnień problemowych, które muszą zostać odpowiednio zaadresowane, aby zapewnić zrównoważony, dostosowany do zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań oraz potrzeb, rozwój lotnictwa cywilnego. W związku z tym, adekwatnie uwzględniono w zakresie polityki państwa takie obszary jak, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i ochrona w lotnictwie cywilnym, regulacja rynku lotniczego, w tym finansowanie inwestycji, polityka międzynarodowa w ramach UE i relacji bilateralnych, funkcjonowanie lotnictwa.

Polityka Lotnicza jest dokumentem planistycznym, stanowiącym integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Polityka Lotnicza jest także dokumentem o charakterze pomocniczym w stosunku do kluczowych dokumentów państwa w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej i transportowej, takich jak SRT2030 i SOR, obejmującym swoim przedmiotem szerokie spektrum zagadnień związanych z rozwojem lotnictwa cywilnego w Polsce.

Polityka Lotnicza ma również identyfikować potrzeby podmiotów prawa handlowego, prowadzących działalność gospodarczą i inną w dziedzinie lotnictwa cywilnego. Przez wskazanie, na szczeblu dokumentów strategicznych kierunków i priorytetów, może również ułatwiać pozyskiwanie środków inwestycyjnych przez te podmioty, a tym samym przez prezentowane zintegrowane podejście umożliwić wystąpienie efektu synergii w aspekcie zarządzania zintegrowanym systemem transportowym na poziomie państwa, którego głównymi atrybutami i wyróżnikami są intermodalność i zrównoważony rozwój.

Polityka Lotnicza określając na poziomie strategicznym kierunki i strukturę ramową rozwoju lotnictwa, będzie stanowiła podstawowy dokument odniesienia przy zatwierdzaniu na podstawie art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.) przez ministra właściwego ds. do spraw transportu, planów generalnych lotnisk użytku publicznego pod kątem ich zgodności z polityką transportową kraju. W tym zakresie stanowić będzie niejako wytyczne dla zarządzających lotniskami, co do zakresu planów generalnych przy ich opracowywaniu oraz aktualizacji. Polityka Lotnicza ma stanowić spójny element całościowego planu odbudowy gospodarczej oraz powrotu do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce.

Przypis dolny.
     W obiegu publicznym funkcjonuje takie stwierdzenie:

‘’ NIKT CI TYLE NE DA ILE MOGĄ TOBIE OBIECAĆ POLITYCY’’

     Na drugim biegunie inne stare, ale jak że prawdziwe:

POŻYTECZNĄ JEST RZECZĄ ZEBRAĆ W JEDNO DZIEŁO KWIATY ZDAŃ PIĘKNYCH, KTÓRE PO RÓŻNYCH KSIĘGACH JAK PO POLU ROZPRÓSZONE BYŁY.

                   KASJODOR - Rzymski polityk, historyk i filozof.

Reasumpcją niech będzie mądrość łacińska "cave, quid dicas quando et cui clara non sunt interpretanda" 

Grzegorz Brychczyński
Krajowa Sekcja Lotnicza I Technik Kosmicznych
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP  

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony