Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019

ULC

Został opublikowany nowy Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lata 2015-2019. Dokument ten określa najistotniejsze cele służące realizacji misji Urzędu oraz sposoby ich osiągnięcia. Plan został zbudowany na podstawie kompleksowych analiz, biorących pod uwagę zidentyfikowane potrzeby naszych interesariuszy. Obejmuje wszystkie merytoryczne obszary aktywności Urzędu, a także uwzględnia aspekty niezbędne do zapewnienia sprawności jego działania.

Informacja Prezesa ULC

We współczesnym świecie lotnictwo cywilne to obszar o istotnym znaczeniu dla większości obywateli. Umożliwia bezpieczne, wygodne i szybkie przemieszczanie się pasażerów, a także zapewnia najszybszy transport towarów. Pozytywnie wpływa na rozwój biznesu, jest istotnym elementem aktywności rekreacyjnej, dostarcza pola dla innowacji w wielu najrozmaitszych dziedzinach gospodarki.

Niezwykle liczna i wciąż powiększająca się grupa obywateli naszego kraju korzystających z usług lotnictwa cywilnego słusznie oczekuje oferty, która zaspokoi ich zróżnicowane potrzeby, a zarazem zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa. Urząd Lotnictwa Cywilnego musi zatem działać w jak najlepiej pojętym interesie publicznym – poprzez wieloaspektową kontrolę bezpieczeństwa, ochronę praw pasażerów oraz nadzór nad lotniczą działalnością gospodarczą.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez rozwój lotnictwa cywilnego w Polsce i na świecie, przedstawiam Państwu kolejny Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tym razem na lata 2015-2019. Dokument ten określa najistotniejsze cele służące realizacji misji Urzędu oraz sposoby ich osiągnięcia. Plan został zbudowany na podstawie kompleksowych analiz, biorących pod uwagę wszystkie zidentyfikowane potrzeby naszych interesariuszy. Obejmuje wszystkie merytoryczne obszary działania Urzędu, uwzględnia także aspekty zapewnienia sprawności działania.

Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje się w cele określone w rządowej strategii Sprawne Państwo 2020, przyjętej w 2013 r. i zakładającej podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej – na rzecz obywatela i poprzez szeroką z nim współpracę. Nasz dokument jest również zgodny z założeniami szczegółowych programów rozwoju nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Przede wszystkim zaś jego treść nawiązuje do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030) – poprzez skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, dążenie do zapewnienia zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego rynku lotniczego, wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem w obszarze lotnictwa cywilnego oraz monitoring funkcjonowania rynku przewozów lotniczych.

Prezentowany dokument odpowiada także na proponowane Państwom Członkowskim Unii Europejskiej przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego wyzwania związane z poprawą konkurencyjności sektora lotniczego oraz działaniami mającymi sprawić, aby Unia Europejska była najbezpieczniejszym regionem dla sektora lotnictwa cywilnego na świecie. Strategia Urzędu jest ponadto zgodna z kluczowymi obszarami działalności ICAO w latach 2013-2016 w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości systemu żeglugi powietrznej, ochrony i ułatwień, rozwoju ekonomicznego transportu lotniczego oraz ochrony środowiska.

Jestem przekonany, że Plan strategiczny, określając najważniejsze cele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanie się dla nas drogowskazem, który wyznaczy kierunki dla wdrażania innowacyjnych metod pracy oraz korzystnie wpłynie na nowe sposoby myślenia organizacyjnego i w ten sposób w jeszcze większym zakresie umożliwi otwarcie naszej instytucji na wymagania i potrzeby wszystkich klientów."

Piotr Ołowski
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego


Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus