Opłaty terminalowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie internetowej wyniki analizy wysokości opłat terminalowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w roku 2009.

Analiza sporządzona została w oparciu o opublikowane informacje dotyczące wysokości i sposobu naliczania opłat terminalowych w poszczególnych państwach. Dla celów porównania wysokości opłat wykorzystano kursy wymiany walut według Europejskiego Banku Centralnego obowiązujące w dniu 03.02.2009 r.

W roku 2009 siedem państw UE (Austria, Czechy, Niemcy, Litwa, Holandia, Polska oraz Słowenia) ustaliło wysokość stawek jednostkowych i opłat terminalowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia ustanawiającym wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. Pozostałe państwa, uwzględniając krajowe uwarunkowania, zdecydowały się odroczyć stosowanie przepisów wspomnianego rozporządzenia do dnia 1.01.2010 r.

Analiza porównawcza stawek jednostkowych opłat terminalowych w roku 2009 w państwach kalkulujących je zgodnie z zasadami ww. rozporządzenia wskazuje, że opłaty pobierane za nawigację terminalową na polskich lotniskach regionalnych są zbliżone do wartości średniej dla wysokości obowiązujących w innych wymienionych państwach, a na lotnisku Warszawa-Okęcie są najniższymi spośród lotnisk wspomnianych państw.

Wyniki analizy opłat dla wybranych kategorii statków powietrznych również potwierdzają, że opłaty terminalowe w Polsce kształtują się na poziomie średnim w państwach UE.

Analizując dane należy jednocześnie zwrócić uwagę na różnice w wysokościach opłat wynikające z różnic w przyjętych metodach kalkulacji opłaty (różnic w sposobie obliczania czynnika wagi stanowiącego element kalkulacji opłaty).

Począwszy od 2010 roku wszystkie państwa członkowskie UE będą zobowiązane stosować jednakowe regulacje dotyczące ustalania ww. opłat wynikające z rozporządzenia Komisji nr 1794/2006. Dlatego też począwszy od roku 2010 można się spodziewać znaczących zmian w kalkulacji opłat terminalowych w pozostałych – w stosunku do 7 wymienionych wyżej – państwach UE.

W odniesieniu do opłat terminalowych pobieranych w Polsce, w styczniu br. Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, na zlecenie Komisji Europejskiej dokonało przeglądu podstaw kosztowych i stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych i przygotowało Raport dotyczący zgodności Polski z zasadami dotyczącymi opłat nawigacyjnych określonymi w prawie wspólnotowym. We wspomnianym raporcie CRCO potwierdziło zgodność podstaw kosztowych opłat nawigacyjnych – zarówno trasowych, jak i terminalowych – w Polsce na lata 2008-2013 z zasadami określonymi w rozporządzeniach UE dotyczącymi ustalania podstaw kosztowych oraz stawek jednostkowych opłat. Pozytywnie oceniono również przejrzystość prowadzonych przez ULC procesów oraz gotowość do stosowania środków egzekucyjnych.

Wykresy danych i dodatkowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus