Przejdź do treści

Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum współpracy branży lotniczej

W dniu 12 marca br., w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z inicjatywy wiceministra Macieja Laska, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum współpracy branży lotniczej.

Przedstawiciele kluczowych podmiotów lotniczych w naszym kraju wraz z administracja rządową prowadzili dyskusje nad kluczowymi wyzwaniami, przed którymi stoi lotnictwo cywilne w Polsce.

W poruszanych tematach nie zabrakło kwestii związanych z obecną sytuacją rynkową, dostępnością instrumentów finasowania infrastruktury w ramach UE oraz stanu realizacji i umiejscowienia projektu CPK.

Przedstawiciele portów lotniczych w naszym kraju przedstawili informację o zapotrzebowaniu na rozwój infrastruktury lotniczej oraz wyzwań przed którymi stoją w kontekście spodziewanego wzrostu liczby pasażerów obsługiwanych w ich portach. Przedstawiciele lotniska Chopina wskazali na potencjalne możliwości dalszego rozwoju w perspektywie najbliższych lat z uwzględnieniem presji środowiskowej, która wynika z regulacji prawnych i polityki klimatycznej w ramach UE.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przedstawiła stan zaawansowania przygotowań do kolejnego okresu odniesienia systemu skuteczności działania, który rozpocznie się wraz z 2025 r. Kwestie te są fundamentalne z punktu widzenia finansowania i funkcjonowania europejskich instytucji żeglugi powietrznej oddziaływując tym samym na pozostałych uczestników rynku lotniczego.

W tym kontekście PLL LOT zaprezentował swoje plany rozwojowe na najbliższe lata i wskazał na główne wyzwania, przed którymi stoi przewoźnik.

Wszelkie te zagadnienia są ze sobą ściśle połączone i poprzez rozmowy i rzeczowy dialog z branżą lotniczą, chcemy w sposób właściwy reagować na zgłaszane problemy. Niestety w ostatnich latach takiej debaty brakowało, czego przykładem jest sposób prowadzenia projektu CPK, czy narastające problemy i deficyty w dostępności wykwalifikowanej kadry lotniczej – powiedział wiceminister Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Odnowienie relacji pomiędzy administracją rządową a branżą lotniczą pozwoli na wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie strategicznej polityki państwa wobec lotnictwa i szczegółowych rozwiązań prawnych i technicznych – mówił sekretarz stanu.

Lotnictwo cywilne w Polsce powinno się nadal dynamicznie rozwijać, jednakże potrzebne jest stworzenie odpowiednich warunków tego rozwoju. Podaż infrastruktury lotniczej powinna być lepiej planowana i zapewniana wraz ze wzrostem popytu. Tylko poprzez wspólne działania domeny publicznej i branżowej możemy osiągać zakładane cele – powiedział inicjator spotkania Maciej Lasek.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony