MTBiGM ws. przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia i służb ratowniczo-gaśniczych

paragraf

W dniu dzisiejszym, to jest 24 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia i lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 487).

Rozporządzenie to reguluje kwestie dotyczące wymagań jakie muszą spełnić lotniska w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony ratowniczo-gaśniczej, w szczególności w zakresie organizacji służb ratowniczo-gaśniczych, przeszkolenia tych służb i ich wyposażenia. Określa ono również wymagania dotyczące strażnic i dróg pożarowych na lotniskach, a także wskazuje zawartość przygotowywanego przez zarządzającego lotniskiem planu działania w sytuacjach zagrożenia.

Do dnia 18 września 2011 roku, to jest dnia wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze, zakres regulacji niniejszego rozporządzenia ujęty był w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 197, poz. 1634, z późn. zm.).

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć zróżnicowanie wymagań w zakresie wyposażenia dla lotnisk, na których utworzono lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą oraz dla takich, na których taka służba nie funkcjonuje.

Rozporządzenie uszczegóławia zasady dotyczące organizacji lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia pojazdów służb ratowniczo-gaśniczych i strażnic oraz zawartości planu działania w sytuacjach zagrożenia.

Zmiany dotyczą również wymagań w zakresie szkolenia pracowników lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych – rozporządzenie określa nowy cykl szkoleniowy, a także uszczegóławia zakres tematyczny szkoleń, które muszą odbyć pracownicy lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.

Link do rozporządzenia

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus