Przejdź do treści
Konsultacje społeczne: TMZ oraz obowiązkowy FPL w granicach RMZ Warszawa

Konsultacje społeczne: TMZ oraz obowiązkowy FPL w granicach RMZ Warszawa

Dotyczy projektu wprowadzenia strefy TMZ (Transponder Mandatory Zone) oraz rejonu obowiązkowego składania planu lotu FPL w granicach poziomych tożsamych z RMZ Warszawa.

TERMIN KONSULTACJI upłynął 11 lipca 2023 - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Rys historyczny
Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia TMZ były prowadzone w 2019 roku i po uwzględnieniu komentarzy środowiska GA projekt został zawieszony. Biorąc jednak pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji związanej z bezpieczeństwem państwowym a także z raportowanymi przez załogi przypadkami naruszeń przestrzeni kontrolowanej PAŻP ponawia konsultacje społeczne w tym zakresie.
 
1.    CEL

Celem zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów wykonywanych w rejonie lotnisk w Warszawie (EPWA), Warszawie-Babicach (EPBC) oraz Modlinie (EPMO) poprzez doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie statki powietrzne wykonujące loty w tym rejonie będą mogły być zobrazowane na wskaźniku radarowym służb ATS wykorzystujących radar wtórny wraz z identyfikacją lotu. Jest to szczególnie istotne dla monitorowania ewentualnych przypadków naruszeń przestrzeni kontrolowanej TMA Warszawa, CTR EPWA, CTR EPMO w rejonach, gdzie statki powietrzne dolatujące do lotnisk kontrolowanych w Modlinie i Warszawie znajdują się w pośredniej i końcowej fazie podejścia, blisko granicy z przestrzenią niekontrolowaną. 

2.    ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Proponowana zmiana obejmuje wprowadzenie obowiązku posiadania włączonego transpondera pracującego w modach A i C na pokładzie a/c wykonujących loty w obrębie istniejącej strefy RMZ Warszawa (RMZ – Radio Mandatory Zone), wyznaczonej poniżej segmentu A TMA Warszawa. Tym samym utworzona zostanie strefa TMZ (Transponder Mandatory Zone), która zdefiniowana jest w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA):

Planowany termin wprowadzenia zmiany  - 18 04.2024   (może ulec zmianie)

SERA.6005 Wymogi dotyczące łączności i transponderów SSR
(…)
b) Strefa obowiązkowego używania transpondera (TMZ)
1)  Wszystkie  statki  powietrzne  wykonujące  loty  w  przestrzeni  powietrznej  wyznaczonej  przez  właściwy  organ  jako  strefa  obowiązkowego  używania  transpondera  (TMZ)  są  wyposażone  w  działające  transpondery  SSR  zdolne  do  działania  w  modach  A  i  C  lub  w  modzie  S,  chyba  że  alternatywne  przepisy  określone  przez  instytucje  zapewniające służby żeglugi  powietrznej  dla  tej  konkretnej  przestrzeni  powietrznej  stanowią  inaczej.

W chwili obecnej w AIP Polska ENR 2.2.1 punkt 4 wskazane są rejony TMZ tożsame z przestrzeniami niektórych CTR/TMA. W części tekstowej określono zasady wykonywania lotów w strefach TMZ, z których wynika, że możliwe jest uzyskanie indywidualnej zgody służb ATS na odstępstwo w tym zakresie. Ponadto, strefy TMZ obowiązują z wyłączeniem aktywnych stref TSA, MRT, TRA oraz ATZ. Proponowane granice pionowe strefy TMZ: 700ft -2000ft AMSL (będzie rozciągać się zatem poniżej segmentu A TMA Warszawa, w przestrzeni niekontrolowanej). 

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012, punkt SERA.4001 b) 3):

SERA.4001  Składanie planu lotu
(…)
b) Plan lotu jest przedstawiany:
(…)
3)  przed rozpoczęciem każdego lotu w obrębie lub do obszarów wyznaczonych przez właściwy organ, lub wzdłuż tras wyznaczonych przez ten organ, w celu ułatwienia przekazania informacji powietrznej, zapewnienia służb alarmowych oraz poszukiwawczych i ratowniczych

Tym samym właściwy organ jest uprawniony do wyznaczania obszarów, w których należy przedłożyć plan lotu (FPL). Mając na uwadze powyższe, planowane jest wprowadzenie strefy obowiązkowego składania planu lotu w przestrzeniach tożsamych z TMZ opisanym wyżej, również w granicach 700ft - 2000ft AMSL. Analogicznie, jak dla TMZ, obszary obowiązkowego składania planu lotu działają z wyłączeniem aktywnych TSA, TRA, MRT i ATZ. 

3.    UZASADNIENIE 

Wprowadzenie obowiązku wykonywania lotów z włączonym transponderem w modach A i C w przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawy pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w perspektywie stale wzrastającego natężenia ruchu lotniczego GA związanego przede wszystkim z lotniskami w Babicach oraz Modlinie, a także z tranzytowym ruchem VFR. Ustanowienie strefy TMZ pozytywnie wpłynie na świadomość sytuacyjną informatorów FIS, którzy będą mieli możliwość przekazania załogom precyzyjnej informacji o innym ruchu lotniczym. Ponadto, wprowadzenie strefy TMZ przełoży się pozytywnie na poprawę komfortu pracy kontrolerów APP Warszawa, poprzez umożliwienie odfiltrowania na zobrazowaniu radarowym statków powietrznych wykonujących loty poniżej segmentu A TMA Warszawa, pozwalając jednocześnie na jednoznaczną identyfikację przypadków naruszeń przestrzeni kontrolowanej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej proponuje wprowadzenie następujących mitygacji:

  • W uzasadnionych operacyjnie przypadkach dopuszczenie możliwości wykonania lotu bez transpondera i bez planu lotu po koordynacji telefonicznej z odpowiednim terytorialnie organem FIS lub w drodze bezpośredniego porozumienia (LoA) pomiędzy PAŻP a organizatorem lotów;
  • Dopuszczenie możliwości wykonywania lotów bez transpondera w obrębie aktywnych stref TRA, TSA, ATZ, MRT;
  • Ustanowienie dolnej granicy TMZ na wysokości 700ft AMSL w celu umożliwienia wykonywania lotów m.in. bezzałogowych statków powietrznych.

Głos w konsultacjach społecznych można wygodnie, szybko i bezpiecznie oddać za pomocą formularza poniżej, lub klikając w ten link. Państwa głos zostanie bezpośrednio przekazany do PAŻP.

lub

Wypełniając formularz konsultacyjny (LINK). Wypełniony plik WORD prosimy przesłać drogą mailową na adres: asm1@pansa.pl

TERMIN KONSULTACJI: do 7 lipca 2023


Czytaj również:
Podsumowanie konsultacji projektu wprowadzenia strefy TMZ (Transponder Mandatory Zone) oraz rejonu obowiązkowego składania planu lotu (FPL) w granicach poziomych tożsamych z RMZ Warszawa

Komunikat


Sorry… This form is closed to new submissions.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony