Konsultacje społeczne PAŻP projektu wprowadzenia strefy TRA321

Konsultacje społeczne PAŻP projektu wprowadzenia strefy TRA321

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prowadzi konultacje społeczne projektu wprowadzenia strefy TRA321. Planowany termin zakończenia konsultacji to 18 kwietnia 2018 r., a planowany termin wprowadzenia zmian to 19 lipca 2018 r.

W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.


Cel:

Celem zmiany jest wprowadzenie strefy TRA 321 w przestrzeni MATZ Dęblin dedykowanej lotom bezzałogowych statków powietrznych  (BSP) wykonywanym  poza  zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Strefa wydzielona jest w całości z przestrzeni niekontrolowanej i przeznaczona jest do zabezpieczenia lotów o charakterze szkoleniowym wykonywanych przez Ośrodek Szkolenia Obsługi Systemów BSP Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.


Zakres proponowanych zmian:

Strefa TRA321 opublikowana zostanie suplementem do AIP Polska z terminem obowiązywania od 19.07.2018 r., a następnie w I kwartale 2019 r. zostanie wprowadzona na stałe do AIP Polska ENR 2.2.2 oraz na mapę VFR. Granice strefy przedstawia rys. 1.


Uzasadnienie:

Strefa TRA321 wprowadzona zostanie na wniosek SSRL SZ RP w celu umożliwienia szkolenia doskonalącego żołnierzy zawodowych i szkolenia praktycznego podchorążych specjalności BSP z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych  w  Dęblinie  przy  jednoczesnym  zabezpieczeniu  ruchu  GA  przed  lotami  BSP  wykonywanymi  w warunkach BVLOS.

W związku z obecnym brakiem przepisów umożliwiających wykonywanie w ogólnodostępnej przestrzeni lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) loty tego typu odbywają się w „strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej” (Art. 126 Ustawy Prawo Lotnicze). Ze względu na fakt, iż charakter ww. działalności jest stały została zidentyfikowana potrzeba wprowadzenia strefy TRA do publikacji AIS (AIP Polska oraz mapa VFR).

Projekt wprowadzenia tego typu strefy zgodny jest z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni:

§ 8. 1. TSA i TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących celów:
1) zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych wynikających z realizacji prac badawczo - rozwojowych, lotów treningowych lub próbnych ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych uczestników ruchu lotniczego;
2) prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń, podczas których manewry statku powietrznego nie są zgodne z przepisami o ruchu lotniczym Granice strefy zawarte są w granicach sektora C MATZ Dęblin, który aktywny jest zgodnie z AUP. Strefa TRA321 aktywna będzie zgodnie z AUP jedynie poza aktywnością sektora C MATZ EPDE, co pozytywnie wpłynie na
zajętość przestrzeni faktycznie wymaganej do realizacji zabezpieczenia szkoleń. Operatorzy wykonujący loty w strefie TRA mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz
500m w przypadku stałopłatów / 150m w przypadku wiropłatów od granic poziomych strefy.


Termin wprowadzenia zmiany: lato 2018 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus