Konsultacje społeczne PAŻP projektu wprowadzenia strefy TRA160

Konsultacje społeczne PAŻP

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia strefy TRA160.

W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.


CEL:

Celem zmiany jest wprowadzenie strefy TRA160 w przestrzeni Niekontrolowanej dedykowanej lotom bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wykonywanym poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Strefa wydzielona jest w całości z przestrzeni niekontrolowanej i przeznaczona jest do zabezpieczenia lotów o charakterze szkoleniowym wykonywanych przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną w Międzyrzeczu.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W związku z kolejnym wystąpieniem SSRL SZ RP z wnioskiem o wydzielenie strefy w tej samej lokalizacji, strefa TRA160 opublikowana zostanie suplementem do AIP Polska z terminem obowiązywania od 16.08.2018 r., a następnie w I kwartale 2019 r. zostanie wprowadzona na stałe do AIP Polska ENR 2.2.2 oraz na mapę VFR. Granice strefy przedstawia rys. 1.


UZASADNIENIE:

Strefa TRA160 wprowadzona zostanie na wniosek SSRL SZ RP w celu umożliwienia szkolenia operatorów BSP z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ruchu GA przed lotami BSP wykonywanymi w warunkach BVLOS.

W związku z obecnym brakiem przepisów umożliwiających wykonywanie w ogólnodostępnej przestrzeni lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) loty tego typu odbywają się w „strefach wydzielanych z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej” (Art. 126 Ustawy Prawo Lotnicze). Ze względu na fakt, iż charakter ww. działalności jest stały została zidentyfikowana potrzeba wprowadzenia strefy TRA do publikacji AIS (AIP Polska oraz mapa VFR). Projekt wprowadzenia tego typu strefy zgodny jest z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni:

§ 8. 1. TSA i TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących celów:

1)zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych wynikających z realizacji prac badawczo-rozwojowych, lotów treningowych lub próbnych ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych uczestników ruchu lotniczego;
2) prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń, podczas których manewry statku powietrznego nie są zgodne z przepisami o ruchu lotniczym granice strefy są kolizyjne z granicami MRT23, która aktywna jest zgodnie z AUP. Strefa TRA160 aktywna będzie zgodnie z AUP jedynie poza aktywnością MRT23, co pozytywnie wpłynie na zajętość przestrzeni faktycznie wymaganej do realizacji zabezpieczenia szkoleń. Operatorzy wykonujący loty w strefie TRA mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500m w przypadku stałopłatów / 150m w przypadku wiropłatów od granic poziomych strefy.


Termin zakończenia konsultacji to 13.05.2018 r., natomiast wprowadzenie zmian planowane jest w lato 2018.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus