Przejdź do treści
Samolot na wysokości przelotowej, fot. climatechangenews
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

W dniu 3 stycznia br. Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, ma na celu dostosowanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. poz. 2037), zwanego dalej „KPKJ”, do przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo lotnicze”, zmienionej ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zamianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1898).

Ponadto, projekt rozporządzenia porządkuje przepisy odnośnie stosowania wymogów w zakresie sprawdzeń przeszłości osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu audytora wewnętrznego.

Projekt rozporządzenia przewiduje doprecyzowanie regulacji dotyczących wewnętrznej kontroli jakości, w szczególności w zakresie:
1)    wymogu zapewnienia niezależności audytora wewnętrznego przez wskazanie, że nie jest dopuszczalna podległość służbowa audytora wewnętrznego i z osobą odpowiedzialną za ochronę;
2)    potwierdzenia, że realizacja wewnętrznej kontroli jakości uwzględnia metody oraz techniki kontroli adekwatne do kontrolowanego zakresu;
3)    wskazania, że wymóg dotyczący przechowywania dokumentacji wewnętrznej kontroli jakości spoczywa na podmiocie prowadzącym działalność lotniczą.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bip.ulc.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony