Przejdź do treści
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projektu rozporządzenia MI w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

W dniu 7 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra
Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym.

Zmieniane rozporządzenie określa w rozdziale 4 szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej i świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej.

W związku z nowelizacją rozporządzenia nr 2015/340 niezbędne jest dostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do znowelizowanych przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym uznania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym w celu uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego.

Główna zmiana przewidziana w projektowanym akcie prawnym, w stosunku do obowiązującej regulacji, wynika z potrzeby uszczegółowienia i dostosowania procesu uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym do stosowanego procesu egzaminowania i oceniania wiedzy i umiejętności kandydatów ubiegających się o wydanie licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL) realizowanego w ramach szkolenia wstępnego zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/340. Po zmianach, weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie tożsama z weryfikacją prowadzoną w ramach szkolenia wstępnego, czyli będzie prowadzona w postaci egzaminów i ocen. Dotychczas nie było to wprost wyrażone w obowiązujących przepisach. Obowiązujące regulacje rozporządzenia krajowego nie odnoszą się do wymagań dotyczących egzaminów i ocen w zakresie szkolenia podstawowego oraz w ramach szkolenia w zakresie uprawnień, a jedynie do ogólnej weryfikacji wiedzy i umiejętności bez wyraźnego rozdzielenia jej prowadzenia dla szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie uprawnienia. Dotychczasowe regulacje nie były w pełni spójne z rozporządzeniem nr 2015/340.

Proponowane zmiany wprost nawiązują do wymagań dotyczących egzaminów oraz ocen w ramach szkolenia w zakresie szkolenia podstawowego i uprawnienia, o którego uznanie kandydat się będzie ubiegał, zgodnie z ATCO.D.025 i ATCO.D.035 rozporządzenia nr 2015/340. Zamierzeniem projektodawcy jest wprowadzenie do rozporządzenia jasnego i niebudzącego wątpliwości rozdzielenia prowadzenia egzaminów oraz ocen w zakresie szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie uprawnienia.

Wprowadzenie do rozporządzenia proponowanych zmian jest niezbędne, gdyż będzie ono, w oparciu o wprowadzony przepisem art. 8a do zmienionego rozporządzenia nr 2015/340, częścią krajowego raportu konwersji, który będzie podlegał notyfikacji Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Właściwa władza państwa członkowskiego po dniu 4 sierpnia 2024 r. będzie obowiązana przeprowadzać proces konwersji wojskowych licencji kontrolera ruchu lotniczego na cywilne licencje praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego zgodnie z przepisami wyżej przywołanego artykułu. Tym samym, przepisy prawa krajowego, na podstawie których będą uznawane licencje i uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym, i które będą notyfikowane EASA, muszą regulować ten proces zgodnie z rozporządzeniem nr 2015/340.

Rozporządzenie w zakresie przepisów przejściowych przewiduje, iż do postepowań w sprawie uznania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym w celu uzyskania licencji S-ATCL, świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej oraz świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, zastosowanie będą miały nowe regulacje.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 4 sierpnia 2024 r., wraz rozpoczęciem stosowania zmienionego rozporządzenia nr 2015/340.

Więcej informacji na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony