Przejdź do treści
Kalendarze lotncize firmy Avioner
Źródło artykułu

Konkurs KALENDARZ 2023 – wygraj szkolenie teoretyczne on-line do wybranej licencji lotniczej

Portal dlapilota.pl wraz ze szkołą lotniczą Avioner zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym na zdjęcie do Kalendarza 2023. Firma Avioner od pięciu lat publikuje kalendarze promujące lotnictwo, a przygotowując kolejną edycję kalendarza, tym razem postanowiła przygotować go wspólnie z osobami związanymi z lotnictwem, a w szczególności z fotografią lotniczą.


Konkurs zakończony


Prace pasjonatów zaskakują pięknem i oryginalnością, a najlepsze z nich będą mogły teraz zostać opublikowane w corocznym kalendarzu lotniczym. Nagrodą w konkursie jest dowolne szkolenie teoretyczne on-line w Szkole Avioner. Szczegóły konkursu zostały opisane w Regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej. Konkurs zakończy się 31 października 2022 r. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi do 15 listopada 2022 r.

Zapraszamy do udziału!


Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić FORMULARZ i następnie dołączyć swoje zdjęcia


Regulamin konkursu „Kalendarz 2023” szkoły ATO Avioner

1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin Konkursu „Kalendarz 2023” określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Kalendarz 2023”, zwany dalej. Konkursem.
 • Organizatorem Konkursu jest Ośrodek szkolenia lotniczego ATO Avioner z siedzibą przy ul. Pilchowickiej 27, 02-175 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.

2. Opis Konkursu

 • Celem Konkursu jest promocja lotnictwa sportowego w fotografii corocznego kalendarza szkoły ATO Avioner.
 • Zainteresowanych Konkursem prosimy o nadsyłanie swoich zdjęć z których chcemy wyróżnić jedno i zaprezentować w corocznym kalendarzu szkoły.
 • Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pokazujące piękno lotnictwa sportowego w fotografii, a więc każdy kto robi lotnicze zdjęcia.
 • Wyróżnione zdjęcie będzie użyte do edycji „Kalendarza 2023” szkoły Avioner. Nagrodą Główną w Konkursie jest kod rabatowy 99% na dowolne szkolenie teoretyczne do wybranej Licencji lub Świadectwa Kwalifikacji, z wszystkich oferowanych szkoleń ATO Avioner na dzień ogłoszenia konkursu, z prawem przekazania innej osobie.
 • Przyznana nagroda szkolenia teoretycznego będzie mogła być wykorzystana najpóźniej do 30.06.2023r.
 • Zgłoszone do Konkursu zdjęcia podlegają dalej dwuetapowej ocenie:
 • ocenie wartości artystycznej,1.
 • ocenie jakości technicznej, potrzebnej do użycia w projekcie „Kalendarza 2023”.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zrezygnowania z wyróżnienia w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych propozycji.
 • Po pozytywnym rozstrzygnięciu Konkursu wszystkie finałowe zdjęcia zostaną zaprezentowane w serwisie szkoły.
 • Avioner oraz w wybranych mediach społecznościowych, gdzie ATO Avioner posiada swój profil.
 • Ostateczny wybór zdjęcia najlepszego należy do użytkowników mediów społecznościowych, którzy polubią wybrane zdjęcie. Nawyższa liczba polubień danego zdjęcia będzie podstawą wyboru finalisty konkursu.
 • Konkurs odbywa się w terminie do 31 października 2022 r.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 • Do Konkursu mogą być zakwalifikowane wyłącznie zdjęcia wykonane w polskim kręgu lotniczym tj. lotnisk, szkół lotniczych, lotów w polskiej przestrzeni, a następnie zgłoszone przez osoby fizyczne do udziału za pośrednictwem formularza na stronie głównej serwisu szkoły – www.avioner.pl (Konkurs Kalendarz 2023)
 • Przesłanie zdjęcia/zdjęć do Organizatora Konkursu jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i nie wymaga żadnych
 • dodatkowych potwierdzeń ze strony Zgłaszającego swoje zdjęcie/zdjęcia.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu zdjęcia/zdjęć do Konkursu podejmuje organizator – ATO Avioner.
 • W Konkursie może wziąć udział dowolna ilość zgłoszonych zdjęć, pod warunkiem, że zostały wcześniej zaakceptowane przez Organizatora.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczania z konkursu zdjęć nietematycznych, obraźliwych, nieetycznych i o kontekście politycznym.
 • Przesyłanie zdjęć do Konkursu ma się odbywać drogą elektroniczną, po uprzednim zarejestrowaniu uczestnika przez Formularz. Każde ze zdjęć nadesłane winno być w formacie .jpeg lub .jpg i posiadać rozdzielczość minimum 2300x3500 px. Ze względu na układ kalendarza preferowane będą zdjęcia o orientacji pionowej.
 • Każdy uczestnik Konkursu deklaruje posiadanie praw autorskich do nadesłanych przez siebie zdjęć na Konkurs.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do posługiwania się przesłanymi zdjęciami w zastosowaniach szkoleniowych oraz w serwisach internetowych ATO Avioner a także materiałach promocyjnych szkoły.

4. Przebieg Konkursu

 • Konkurs „Kalendarz 2023” przebiegać będzie w trzech etapach:
 • Pierwszy etap - zgłaszanie produktów i usług do konkursu:
 • Zgłoszenie zdjęcia do konkursu polega na: wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciami zgłaszanymi do konkursu.
 • Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie głównej serwisu www.avioner.pl.2.
 • Nadesłane zdjęcia będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Konkursu i wystawy pokonkursowej, a następnie, po jego zakończeniu, w materiałach promujących i ilustrujących polskie lotnictwo na stronie Konkursu w serwisie www.avioner.pl, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć będzie nieodpłatne.

    Drugi etap - ocena zdjęć przez Komisję – wytypowanie finalistów:

 • Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez Komisję według następujących kryteriów: cechy wizualne, artystyczne, techniczne.
 • Zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do Finału Konkursu zgłoszonego przez Niego zdjęcia.

    Trzeci etap - finał konkursu i wyłonienie zwycięzcy:

 • Zdjęcia zakwalifikowane do Finału Konkursu zostaną ocenione przez Komisję Konkursu w celu wyłonienia prac finałowych oraz zaprezentowania ich na stronie w serwisach społecznościowych w Internecie.
 • Spośród zdjęć zakwalifikowanych do Finału Konkursu, Komisja Konkursu wybiera „Zdjęcie roku 2023”, które otrzymało najwięcej polubień na serwisach społecznościowych.
 • Zdjęcie zakwalifikowane do Finału Konkursu zostanie zaprezentowane wraz z projektem „Kalendarz 2023” na stronie internetowej www.avioner.pl

5. Nagrody

 • Nagroda „Kalendarz 2023”, przyznawana jest autorowi za jedno wybrane zdjęcie.

6. Terminarz

 • Konkurs „Kalendarz 2023” odbywa się w terminie od 27 września do 31 października 2022 r.
 • Termin zgłaszania zdjęć do Konkursu „Kalendarz 2023” mija 28 października 2022 r. W tym terminie Zgłaszający zobowiązany jest do:
  - przesłania formularza zgłoszeniowego,
  - przesłania zdjęć konkursowych.

Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu – do 15 listopada 2022 r.

7. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie odsyła dostarczonych na wystawę konkursową zdjęć.
 • Organizator ma prawo do publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć Finalistów i Laureatów w materiałach promocyjnych Konkursu oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian terminarza Konkursu, o czym poinformuje Zgłaszających e–mailowo, na adres podany w zgłoszeniu.
 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.avioner.pl w okresie do 31 października 2022 r.

8. Klauzula informacyjna

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Syntecode Sp. z o.o.1. zwana dalej: "Administratorem" Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@avioner.pl lub telefonując pod numer: 514097300
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest przystąpienie przez Panią/Pana do Konkursu „Kalendarz 2023” (zwanego dalej Konkursem) dla którego to przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przystąpieniem do Konkursu Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia działań związanych z realizacją Konkursu.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do innych podmiotów ani do organizacji międzynarodowych.
 • Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego organizację konkursu (ATO Avioner).
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony