Komunikat Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego dot. wymiany orzeczeń lotniczo-lekarskich

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Mając na względzie dyspozycję przepisu art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. U. L 311 z 25.11.2011 r., z późn. zm.), Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego uprzejmie przypomina, iż członkowie personelu lotniczego, którzy uzyskali orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2 zgodne z wymaganiami JAR-FCL, wydane przez polskiego lekarza-orzecznika przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia tj. przed dniem 8 kwietnia 2013 r. i posiadają datę ważności na ww. orzeczeniu dłuższą niż do dnia 8 kwietnia 2017 r. powinni zgłosić się do polskiego lekarza-orzecznika lub centrum medycyny lotniczej które wydało pierwotne orzeczenie, celem wymiany takiego orzeczenia na orzeczenie zgodne z formatem EASA.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus