Jak zorganizować pokaz lotniczy? (ulotka ULC)

Legalne pokazy lotnicze (ulotka ULC)

Pokazy lotnicze to wydarzenia, które przyciągają wielu pasjonatów lotnictwa, ale także osoby niezwiązane z awiacją, które chętnie podziwiają umiejętności pilotów. Najwięcej pokazów organizowanych jest w szczycie sezonu lotniczego, czyli w wakacje. Z uwagi na bezpieczeństwo publiczności i pilotów pokazy lotnicze muszą odbywać się zgodnie z określonymi przepisami. W związku z tym oraz w trosce o bezpieczeństwo publiczności i uczestników tego rodzaju imprez Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował ulotkę na temat przepisów dotyczących organizacji oraz przeprowadzania pokazów lotniczych.

Przez pokaz lotniczy, zgodnie z art. 123 ust. 1a ustawy z dnia 3 lipca 2002 – Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2018, poz. 1183.), należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu lub organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych.

Przed przystąpieniem do organizacji pokazu lotniczego należy złożyć do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego stosowny wniosek lub zgłosić zamiar jego przeprowadzenia, stosownie do postanowień art. 123 ust. 1b i ust. 1d ustawy – Prawo lotnicze.

Wszelkie podejmowanie działań zmierzających do organizacji i przeprowadzenia pokazów bez wymaganej zgody lub powiadomienia o zamiarze zorganizowania pokazu z udziałem publiczności jest nielegalne i niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonywanie lotów szkolnych lub treningowych przy okazji imprez z udziałem publiczności nosi już znamiona pokazu lotniczego. Organizator tego rodzaju imprez ma obowiązek spełnić warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1488).

Wielu organizatorów nielegalnych pokazów tłumaczy je realizowaniem statutowych działań organizacji np. wykonywaniem lotów szkoleniowych lub treningowych, a obecność publiczności uznaje za przypadkową lub związaną z innym wydarzeniem odbywającym się na terenie wydzielonym na potrzeby, np. jarmarku lub pikniku rodzinnego. Z punktu widzenia prawa sytuacja, w której wykonywane są loty statków powietrznych dla zorganizowanych skupisk ludzi, jest już pokazem lotniczym i podległa zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Podczas tego rodzaju imprez występuje jawne zagrożenie bezpieczeństwa lotów, a także mienia i osób na nich przebywających, dlatego muszą odbywać się zgodnie z przepisami stworzonymi dla zapewnienia bezpieczeństwa pokazów lotniczych.
 
Lokalne władze wydając decyzję na zorganizowanie imprezy masowej na terenach lotnisk, lądowisk lub terenach wydzielonych powinny dopilnować, by organizator zapraszając publiczność stosował przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1160 z późn. zm.), eliminując w ten sposób ryzyko związane z oddziaływaniem działalności lotniczej na uczestników imprezy.

Jak zorganizować legalny pokaz lotniczy?
1. Złóż wniosek lub powiadomienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeśli planujesz zorganizowaną działalność z udziałem publiczności i statków powietrznych.
2. Nie myl lotniczej działalności statutowej z pokazem lotniczym. Przerwij swoją działalność, jeśli obok trwa impreza z udziałem publiczności lub zgłoś ją jako pokaz lotniczy.
3. Pamiętaj, że demonstrowanie sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów dla zgromadzonej publiczności jest pokazem lotniczym i wymaga zgody lub podlega powiadomieniu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
4. Zadzwoń do Urzędu Lotnictwa Cywilnego 22 520 75 00 lub 22 520 73 55, jeśli chcesz zorganizować legalny pokaz lotniczy. ULC udzieli Ci niezbędnych informacji.

Organizacja pokazów lotniczych bez zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlega karze pieniężnej, zgodnie z art. 209r ustawy Prawo lotnicze.

Ulotka do pobrania:
Legalne pokazy lotnicze

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus