Zmiany w przestrzeni powietrznej - sprawdź bieżące konsultacje PAŻP

Konsultacje społeczne PAŻP

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych cztery projekty zmian w polskiej przestrzeni powietrznej. Zakładają one wprowadzenie stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW, modyfikację granic poziomych segmentu A TMA Poznań NORTH, ATZ EPKK i TSA 08, modyfikację granic poziomych CTR EPKK oraz  podwyższenie ATZ EPRA do wysokości 5500ft AMSL.


                                                            Konsultacje zakończone


W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.


Projekt wprowadzenia stref TRA na potrzeby prowadzenia działań w ramach szkoleń lotniczych oraz skoków spadochronowych w FIR EPWW

CEL:

Przedmiotowa zmiana w przestrzeni powietrznej ma na celu umożliwienie realizacji szkoleń lotniczych i skoków spadochronowych w dedykowanych strefach TRA.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

1) Wprowadzenie strefy TRA nad lądowiskiem Arłamów (EPAR). Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TRA 38 składającej się z dwóch segmentów – A o promieniu 2,7NM (GND-FL145) oraz B o promieniu 15km (6500ft -FL145) ze środkiem w ARP EPAR. Segment B służyłby wyłącznie zabezpieczeniu skoków spadochronowych przez wojska specjalne i byłby aktywowany kilka razy do roku. Strefa znajdować się będzie w przestrzeni odpowiedzialności ACC Warszawa oraz FIS Kraków. Nowa struktura jest kolizyjna z TRA 127, 128, 129A dla Straży Granicznej. Loty w TRA 38 mogą odbywać się bez naruszania granic aktywnych stref TRA 127, 128, 129A.


2) Wprowadzenie strefy TRA nad lotniskiem Leszno-Strzyżewice (EPLS). Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TRA 36 (5500ft-FL145) nad istniejącą strefą ATZ EPLS. Strefa znajdować się będzie w przestrzeni odpowiedzialności APP Poznań oraz FIS Poznań. Nowa struktura jest kolizyjna z drogami lotniczymi L616, P733 oraz T174, dla których istnieją już stosowne warunkowości CDR1 oraz strefą TSA 07E. Strefa TRA 36 będzie miała priorytet w weekendy względem kolizyjnej TSA oraz nie będzie miała priorytetu w tygodniu. Granice pionowe i poziome zostały dobrane tak, aby nie dochodziło do kolizyjności z procedurami SID i STAR dla lotniska EPPO (w szczególności STAR AKAPI).


3) Modyfikacja strefy TRA nad lotniskiem Rybnik-Gotartowice (EPRG). Zmiana zakłada zmianę granic strefy TRA 08 zgodnie z uzgodnieniami z Aeroklubem Rybnickiego Okręgu Węglowego (zmiana granic poziomych oraz podwyższenie do FL145). Strefa znajduje się w przestrzeni odpowiedzialności APP Kraków oraz FIS Kraków. Nowa struktura jest kolizyjna z drogami lotniczymi T709, Q10, L984, T710 oraz Z126, dla których zostanie wprowadzona warunkowość CDR1. Granice pionowe i poziome zostały dobrane tak, aby zminimalizować kolizyjność z procedurami SID i STAR dla lotnisk EPKK i EPKT.


UZASADNIENIE:

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w ramach skoków spadochronowych.


Planowany termin wprowadzenia zmiany: 29 marca 2018 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK)


Konsultacje społeczne projektu modyfikacji granic poziomych segmentu A TMA Poznań NORTH, ATZ EPKK i TSA 08

CEL:

Zmiana związana jest z modyfikacją procedur SID i STAR na lotnisku EPPO i wynika z potrzeby zabezpieczenia przestrzenią kontrolowaną nominalnych tras dolotów/odlotów do/z lotniska Poznań Ławica, wraz z ich pierwszorzędnymi/podstawowymi przestrzeniami  chronionymi.

W chwili obecnej opublikowane są konwencjonalne procedury SID i STAR oparte o pomoce DVOR/DME.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W związku z planowanym wprowadzeniem procedur SID i ST AR (RNAV  RNP1) niezbędna jest zmiana granic segmentu A TMA Poznań North w rejonie Kobylnicy, mająca na celu zabezpieczenie przestrzenią kontrolowaną nominalnych ścieżek schodzenia procedur STAR  RWY  28  od  punków DENKO i  DEKUT, wraz  z  ich pierwszorzędnymi  przestrzeniami chronionymi. Pozostałe planowane procedury SID i STAR oraz  ich przestrzenie chronione mieszczą się w obecnych granicach T MA.


Niewielkie rozciągnięcie segmentu TMA Poznań North A w kierunku północnym pozwoli na  zabezpieczenie przestrzeni  chronionych procedur STAR 28 DENKO i DEKUT. W bezpośrednim sąsiedztwie modyfikowanego fragmentu TMA znajduje się m.in. dwusegmentowy ATZ EPPK (Poznań Kobylnica) oraz segmenty TSA 08E i TSA 08F, których granice poziome należy równolegle zmodyfikować. Propozycja zmian w/w struktur przestrzeni powietrznej przedstawiona jest na rysunku 1 i oprócz modyfikacji TMA Poznań obejmuje:

  • Przesunięcie granicy między segmentami ATZ EPPK A i ATZ EPPK B w kierunku północnym: Celem zmiany jest pozostawienie granicy między segmentami ATZ na granicy TMA Poznań North A, dzięki czemu możliwa będzie ich aktywacja na dotychczasowych zasadach. Po tej zmianie lotnisko EPPK znajdzie się w odległości ok. 3 km od nowej granicy między segmentami ATZ EPPK A i B (obecnie odległość ta wynosi ok. 5 km).
  • Przesunięcie południowej granicy TSA 08F w kierunku północnym oraz dopasowanie TSA 08E przy  południowo-zachodnim wierzchołku do nowej granicy TMA: W ten sposób możliwe będzie wykonywanie dolotów na RWY 28 EPPO z kierunku punktów DEKUT i DENKO przy jednoczesnej aktywności TSA 08E i TSA 08F poniżej 6500ft AMSL

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest zabezpieczenie przestrzenią kontrolowaną nominalnych ścieżek procedur SID / STAR oraz ich pierwszorzędnych przestrzeni chronionych z zachowaniem bufora min. 500ft względem przestrzeni niekontrolowanej, z czego wynika zmiana Segmentu A TMA Poznań. Przesunięcie granic ATZ EPPK oraz TSA 08E i TSA 08F ma na celu umożliwienie Zarządzającym tymi strefami ich aktywację niezależnie od sytuacji ruchowej w TMA Poznań. Zmiana granic poszczególnych struktur została zoptymalizowana tak, by zminimalizować jej wpływ na innych użytkowników (w tym również użytkowników przestrzeni niekontrolowanej), przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego zabezpieczenia procedur IFR w TMA Poznań.


Planowany termin wprowadzenia zmiany: 29 marca 2018 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK)


Konsultacje społeczne modyfikacji granic poziomych CTR EPKK

CEL:

Dostosowanie granic CTR do potrzeb operacyjnych służb ATC. Zasadniczym celem zmiany jest przesunięcie południowej granicy strefy CTR lotniska Kraków Balice tak, by doloty/odloty do/z lądowiska Kraków-Dąbie mogły być realizowane w całości poza przestrzenią CTR. Jednocześnie, w związku ze zmianą sposobu zabezpieczania procedur odlotu po nieudanym podejściu w FIR Warszawa możliwe jest również zmniejszenie przedmiotowego CTR w kierunkach równoległych do osi RWY.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W chwili obecnej lądowisko Kraków-Dąbie zlokalizowane jest w obrębie strefy CTR EPKK, około 150m od jego południowej granicy. Powoduje to m.in. obowiązek złożenia planu lotu przez śmigłowce operujące z w/w lądowiska oraz konieczność nawiązania łączności z Kraków Tower, co angażuje zarówno załogę, jak i kontrolerów TWR. Zarządzający lądowiskiem zgłosił się z prośbą o modyfikację przebiegu południowej granicy CTR tak, aby lądowisko znalazło się poza jego obrębem. Dodatkowo, w związku ze zmianą sposobu zabezpieczania procedur Missed Approach w FIR Warszawa możliwe jest dalsze zmniejszenie przedmiotowego CTR, w szczególności w kierunkach równoległych do osi drogi startowej. Projekt nowego przebiegu granic CTR przedstawiony jest na rysunku 1.


Należy zaznaczyć, że wszystkie opublikowane w AIP Polska procedury IAP wraz z Circling będą nadal zabezpieczone przestrzenią kontrolowaną, z zachowaniem. Minimum 500ft pionowego bufora względem nominalnych ścieżek. Procedury missed approach (trasy nominalne i ich pierwszorzędne przestrzeni chronione) wykonywane z gradientem 2,5% z wysokości MDA/DA będą zawarte w całości w przestrzeni kontrolowanej.

UZASADNIENIE:

Zmiana granic CTR EPKK, dzięki której lądowisko Kraków-Dąbie znajdzie się poza jego granicami przyczyni się do usprawnienia ruchu lotniczego na tym lądowisku, np. poprzez umożliwienie operacji w sytuacji, gdy na lądowisku istnieją warunki VMC, zaś na lotnisku w Balicach nie. Ponadto, zmiana prowadzić będzie do odciążenia organu TWR EPKK.

Zmniejszenie CTR uwolni ponadto przestrzeń powietrzną dla ruchu GA. W szczególności możliwy będzie oblot CTR EPKK po zachodniej stronie oraz po północnej stronie dzięki pozostawieniu ok. 1km szerokości korytarza między strefą kontrolowaną lotniska a strefą EP R14. Dodatkowo, południowo-wschodnia granica CTR (od strony lotniska Pobiednik) poprowadzona została wzdłuż rubieży terenowej wyznaczanej przez ulice: Aleja Pokoju – Bieńczycka – Kocmyrzowska.


Planowany termin wprowadzenia zmiany: 29 marca 2018 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK)


Konsultacje społeczne podwyższenia ATZ EPRA do wysokości 5500ft AMSL

CEL:

Celem zmiany jest podwyższenie ATZ EPRA do wysokości 5500ft AMSL tak, aby zapewnić, że opublikowane dla tego lotniska procedury objęte są przestrzenią ATZ od punktu IAF. Projekt zmiany wynika z wniosku Portu Lotniczego Radom, który zapewnia w przedmiotowym ATZ służbę AFIS.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W chwili obecnej strefa ATZ EPRA rozciąga się w granicach pionowych od GND do 3500ft AMSL. Zgodnie z AIP POLSKA AD-2 EPRA, niektóre procedury podejścia do lądowania (m.in. VOR RWY 25, VOR RWY 07) mają punkt IAF zlokalizowany powyżej górnej granicy ATZ EPRA tym samym poza przestrzenią odpowiedzialności AFIS.

W chwili obecnej nad lotniskiem w Radomiu funkcjonują strefy: ATZ, MATZ, CTR (wraz z TMA), których granice poziome i pionowe częściowo nakładają się na siebie, jednak godziny aktywności poszczególnych rodzajów stref są rozłączne. Górna granica strefy MATZ bezpośrednio nad lotniskiem wynosi obecnie 6500ft AMSL, zaś górna granica strefy CTR: 2000ft AMSL. TMA Radom (nad lotniskiem: 2000ft - FL95) aktywowane jest wyłącznie razem z CTR EPRA. Tym samym w godzinach aktywności strefy ATZ EPRA ponad nią znajduje się przestrzeń niekontrolowana do poziomu FL95 (z wyłączeniem EP P1), w której służbę informacji powietrznej zapewnia FIS Warszawa.

Zmiana obejmuje wyłącznie podniesienie górnej granicy ATZ EPRA do wysokości 5500ft AMSL, bez zmiany pozostałych wymienionych wyżej struktur przestrzeni powietrznej.

UZASADNIENIE:

Jak wspomniano wcześniej, zmiana wynika z potrzeby zgłoszonej przez Port Lotniczy Radom, zapewniający służbę AFIS w godzinach aktywności ATZ EPRA. Celem jest objęcie przestrzenią ATZ procedur opublikowanych w AIP Polska dla w/w lotniska od wysokości 5000ft AMSL. Procedury te są często wykonywane w celach szkolnych od tej wysokości. Podwyższenie ATZ przyczyni się do zwiększenia świadomości służby AFIS odnośnie innych użytkowników przestrzeni wykonujących loty w w/w rejonie.


Planowany termin wprowadzenia zmiany: 29 marca 2018 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus