Darowizny dla lotnisk cywilnych

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wziął udział w uroczystości wręczenia wojewodom aktów wyrażających zgodę na dokonanie darowizny lub użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa będących w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na potrzeby lotnictwa cywilnego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz, a także Wojewodowie, Marszałkowie i Prezydenci Miast.

Przekazanie na potrzeby cywilne nieruchomości położonych na byłych i współużytkowanych lotniskach wojskowych samorządom i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest wyrazem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dużej wartości. Umożliwia zdynamizowanie gospodarcze regionów poprzez rozwój infrastruktury lotniczej.

W dniu dzisiejszym dokonano przekazania:

- 8 lotnisk w drodze darowizny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Są to: Modlin, Poznań-Ławica, Biała Podlaska, Zielona Góra-Babimost, Piła, Nowe Miasto n. Pilicą, Katowice-Pyrzowice, Mazury-Szczytno - łącznie 2110 ha;
- 4 lotnisk w drodze użyczenia dla JST co najmniej na 30 lat, dla lotnisk Kraków Balice, Gdynia Kosakowo, Sochaczew, Radom-Sadków - łącznie1031 ha;
- 5 nieruchomości w użytkowanie wieczyste dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Zielona Góra, Szymany Szczytno, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków Balice). Nieruchomości te zajmują ok. 4 ha.

Łącznie przekazano samorządom i PAŻP 3145 ha. Stanowi to prawie 67% łącznej powierzchni przeznaczonych do przekazania nieruchomości.

* * *

Podstawy prawne przekazania byłych lotnisk wojskowych lub ich części na potrzeby lotnictwa cywilnego

Podstawą do przekazywania nieruchomości Skarbu Państwa, będących dotychczas w zarządzie Agencji Mienia Wojskowego - instytucji podległej Ministrowi Obrony Narodowej - jednostkom samorządu terytorialnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej są:

- Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 3 z 12 stycznia 2009 r. poz. 12). Projekt rozporządzenie powstał w Ministerstwie Infrastruktury w uzgodnieniu z MON.

Zasady przekazywania nieruchomości lotniskowych z zasobu Skarbu Państwa samorządom oraz PAŻP

- jednostki samorządu terytorialnego (szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) kierują wnioski o dokonanie darowizny lub użyczenia do Ministra Infrastruktury. PAŻP kieruje wnioski do MI o wieczyste użytkowanie;

- Minister Infrastruktury opiniuje wnioski pod kątem zgodności z polityką transportową państwa i następnie kieruje je do zaopiniowania przez Ministra Obrony Narodowej;

- Minister Obrony Narodowej kieruje swoje opinie zwrotnie do Ministra Infrastruktury, który przedkłada obie opinie Ministrowi Skarbu Państwa. Minister Skarbu Państwa na ich podstawie wyraża zgodę na dokonanie darowizny lub użyczenie albo użytkowanie wieczyste dla PAŻP;

- po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na dokonanie darowizny starosta z urzędu stwierdza wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w stosunku do nieruchomości objętej darowizną. Z tą chwilą reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, o której mowa, jest właściwy wojewoda;

- wojewoda oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego zawierają umowę darowizny lub użyczenia. Dotyczy to również PAŻP w odniesieniu do użytkowania wieczystego;

- w umowie zawartej pomiędzy wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego i PAŻP określa się cel i przeznaczenie przekazanej nieruchomości, warunki przekazania i wykorzystania, w szczególności wskazane w opiniach Ministra Infrastruktury i Ministra Obrony Narodowej;

- nieruchomości nabyte przez samorząd mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia na co najmniej 30 lat wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, jeżeli jednostka samorządowa sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego. W praktyce oznacza to, że samorząd w drodze umowy cywilno-prawnej przekazuje zarządzanie lotniskiem już istniejącym podmiotom, czyli spółkom prawa handlowego zarządzającymi lotniskami;

- dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych właściwym samorządom, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych;

- właściwa jednostka samorządu terytorialnego co 6 miesięcy informuje ministra właściwego do spraw transportu o stanie i sposobie wykorzystania przekazanej nieruchomości.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus