Przejdź do treści

Ćwiczenia wojskowe Baltops 23 w przestrzeni powietrznej, w których będzie prowadzona działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego

W ramach cyklu AIRAC 05/23 SUP 57/23 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o ćwiczeniach wojskowych zlokalizowanych w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonach oznaczonych jako EPD200 – EPD204, w których będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Ćwiczenia odbędą się w terminie 4-16 czerwca 2023 r. Dodatkowo, zostaną wprowadzone Strefy Czasowo wydzielone EPTS410-EPTS414 oraz Strefa Czasowo Rezerwowana EPTR450.


CZAS (UTC)

Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP).


ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza strefami EPD, EPTS wyodrębnionymi dla ćwiczenia będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT/ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w AIP Polska ENR 2.1.2.

Załogi wykonujące loty w strefach EPTR79, EPTR83, EPTR84, EPTR450, EPTR456, EPTR458, EPTR459, EPD215 będą utrzymywać łączność radiową z
odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w AIP Polska ENR 2.1.2. Załogi wykonujące loty poniżej FL 95 w przestrzeni powietrznej klasy G poza strefami wyodrębnionymi dla ćwiczenia (EPD, EPTS, EPTR) będą utrzymywać łączność radiową z sektorem FIS:

FIS GDAŃSK:
Znak wywoławczy: GDAŃSK INFORMACJA
Częstotliwość: 127,150 MHz


INFORMACJE DODATKOWE

Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w rejonach i strefach objętych ćwiczeniami odpowiada organ dowodzenia - określony przez organizatora ćwiczenia.

Zbiorcze terminy aktywności rejonów wykorzystywanych w ćwiczeniu będą opublikowane w NOTAM.

Rejony EPTS410 - 414, EPTR450 i EPD200 - 204 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK, APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA.

Rejony, z wyłączeniem podanych w pkt 10.5 niniejszego suplementu, podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP
Polska ENR 5.2.1. Zamawianie będzie realizowane przez podmiot wskazany przez SSRL RP. Aktywacja i dezaktywacja przestrzeni powietrznej realizowana
będzie przez odpowiedzialną komórkę CAOC UEDEM (+49-282-497-815-27).

Rejony na potrzeby lotów UAV (m.in. EPTR79, EPTR83, EPTR84, EPTR450, EPTR456, EPTR458, EPTR459, EPD215) podlegają odrębnym procedurom –
organ odpowiedzialny OAT ACC WARSZAWA (+48-22-574-5522).

W przypadku aktywności EPTS411 i/lub EPTS412 oraz stref EPTR450, EPTR456, strefy EPTR450 i EPTR456 będą aktywna z wyłączeniem części
znajdujących się w aktywnych strefach EPTS411 i/lub EPTS412.

Przeloty statków powietrznych do rejonów (EPTS, EPD) będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL).

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać 2,5 NM bufora poziomego, odległość 500 ft od dolnej granicy, 500 ft od górnej granicy w przypadku lotów poniżej FL 290, 1500 ft od górnej granicy w przypadku lotów na i powyżej FL 290.

Załogi załogowych statków powietrznych wykonujących loty w strefach z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny wykonywać je zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

W dniach realizacji planowanego ćwiczenia, w terminie 04 – 16 JUN 2023następujące restrykcje RAD są czasowo zawieszane: EP2097, EP2147.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EPD) niewykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EPP) i ograniczonych (EPR). Strefy użytkowane podczas ćwiczenia "BALTOPS 23 " posiadają priorytet nad
strefami EPTR32, EPTR51, EPTR67, EPTR190.

Ćwiczenie "BALTOPS 23" posiada priorytet w stosunku do wojskowych ćwiczeń narodowych oraz wojskowych lotów szkoleniowych.

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA” lub „RATOWNIK” oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejony wydzielone dla
ćwiczenia „BALTOPS 23” należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.:
+48-261-828-370 lub +48-261-828-202.

Doloty i odloty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) z EPMI nad morze otwarte będą odbywać się w strefach EPTR83, EPTR84, EPTR450, EPTR456,
EPTR458, EPTR459, EPD215 lub poprzez strefę EPTR79 i później przez strefy wyodrębnione na ćwiczenie "BALTOPS 23 "

Operator lub instruktor UAV nadzorujący loty podczas ćwiczenia będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący:

minimalny bufor poziomy w strefach poniżej FL 95:
- 500 ft dla wiropłatów UAV,
- 1800 ft dla stałopłatów UAV;
minimalny bufor poziomy w strefach powyżej FL 95:
- 2.5 NM dla wszystkich typów UAV,
minimalny bufor pionowy: 500 ft od górnej granicy w przypadku lotów poniżej FL 290, 1500 ft od górnej granicy w przypadku lotów na i powyżej FL 290 dla
wszystkich typów UAV.

Bezzałogowe statki powietrzne (UAV) wykonujące loty w strefach, będą wyposażone w funkcję Fail-Safe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora/instruktora nadzorującego szkolenie. System Fail-Safe – funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagującą automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiającą wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii.

Użytkownik stref zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywane lotów w strefach (dowódca pilot (PiC)/operatorami UAV/RPAS), która będzie dostępna przez cały czas podczas
lotu UAV (RPAS). Numery telefonów do PiC UAV (RPAS) będą podawane w polu 18 FPL.

Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV.

Operator jest zobowiązany do ciągłego monitorowania lokalizacji UAV. W przypadku utraty zdolności sterowania UAV i/lub możliwości wylotu poza wyznaczony rejon operator (PiC) niezwłocznie informuje odpowiedni organ ATS: FIS GDAŃSK, tel.: +48-22-574-7485, sektory ACC OAT WARSZAWA, tel.: +48-22-574-5522 lub Kierownika Zmiany ATM, tel.: +48-22-574-5542.

Wszystkie loty statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniach należy planować jako OAT z uwagą: RMK „OAT OVER POLAND” i „BALTOPS23” w
polu 18 FPL.

W FPL OAT należy umieścić wpis OAT w polu 15 FPL po wybranym punkcie w trasie lotu oraz dodatkowo wysyłać FPL na adres AFS: EPWWZEZX.

Stosowane są odpowiednie zasady dotyczące planowania i wykonywania lotów OAT w FIR EPWW określone w odpowiednich porozumieniach (LoA) oraz
EUROAT.

Dodatkowe informacje dotyczące OAT są zawarte w EUROAT – Annex 4: Appendix PL – Country Chapter for POLAND (patrz: https://www.eurocontrol.int/
publication/eurocontrol-publication-harmonized-rules-oat-under-ifr-inside-controlled-airspace-ecac).

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48-261-828-229/130, +48-22-574-5733 – 35.

Ćwiczenia wojskowe "Baltops 23”


REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH NAD WODAMI OTWARTYMI

EPD200


Granice poziome:

1. 55 51 00 N 017 33 00 E
2. 55 17 24 N 018 23 53 E
3. 55 08 01 N 016 14 10 E
1. 55 51 00 N 017 33 00 E

Granice pionowe: Dolna granica: SFC Górna granica: FL 195

Strefa będzie wykorzystywana do tankowania w powietrzu.

EPD201

Granice poziome:
1. 55 08 01 N 016 14 10 E
2. 55 00 00 N 016 00 00 E
3. 54 59 53 N 016 00 33 E
4. 55 06 14 N 016 41 53 E
5. 55 10 30 N 017 11 40 E
6. 54 57 12 N 017 22 24 E
7. 55 02 00 N 017 58 04 E
8. 55 15 01 N 017 47 42 E
1. 55 08 01 N 016 14 10 E
Granice pionowe: Dolna granica: SFC Górna granica: FL 195

EPD202

Granice poziome:
1. 54 35 07 N 015 24 07 E
2. 54 35 01 N 015 15 03 E
3. 54 55 00 N 015 08 07 E
4. 54 55 00 N 015 52 00 E
5. 55 00 00 N 016 00 00 E
6. 54 57 06 N 016 01 57 E
7. 54 46 30 N 016 09 00 E
8. 54 41 00 N 016 17 06 E
9. 54 26 31 N 015 46 51 E
1. 54 35 07 N 015 24 07 E
Granice pionowe: Dolna granica: SFC Górna granica: FL 195
Strefa będzie wykorzystywana do tankowania w powietrzu.

EPD203

Granice poziome:
1. 54 46 00 N 014 35 30 E
2. 54 45 34 N 014 20 13 E
3. 54 55 00 N 014 21 27 E
4. 54 52 51 N 014 24 50 E
5. 54 50 40 N 014 28 14 E
6. 54 49 11 N 014 33 51 E
7. 54 47 45 N 014 40 58 E
8. 54 47 57 N 014 46 10 E
9. 54 48 35 N 014 53 08 E
10. 54 49 23 N 014 56 39 E
11. 54 50 50 N 015 01 18 E
12. 54 52 40 N 015 05 13 E
13. 54 55 00 N 015 08 07 E
14. 54 35 01 N 015 15 03 E
15. 54 20 50 N 015 19 06 E
16. 54 14 21 N 014 47 58 E
1. 54 46 00 N 014 35 30 E

Granice pionowe: Dolna granica: SFC Górna granica: FL 195

EPD204

Granice poziome:
1. 55 45 36 N 017 22 52 E
2. 55 51 00 N 017 33 00 E
3. 55 17 24 N 018 23 53 E
4. 55 15 01 N 017 47 42 E
1. 55 45 36 N 017 22 52 E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 195 Górna granica: FL 275


STREFY CZASOWO WYDZIELONE

Strefy wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów wojskowych statków powietrznych. W czasie aktywności stref – przestrzeń niesklasyfikowana. Loty
w strefach mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Strefy niedostępne dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej.

EPTS410

Granice poziome:
1. 54 03 19 N 014 52 14 E
2. 54 14 21 N 014 47 58 E
3. 54 20 50 N 015 19 06 E
4. 54 11 15 N 015 13 41 E
5. 54 05 30 N 015 15 43 E
1. 54 03 19 N 014 52 14 E
Granice pionowe: Granica dolna: SFC Granica górna: FL 195

W godzinach 0600-1100 oraz 1600-2000 rejon może być rezerwowany i aktywowany do wysokości FL 155.

EPTS411

Granice poziome:
1. 54 26 31 N 015 46 51 E
2. 54 41 00 N 016 17 06 E
3. 54 40 39 N 016 17 50 E
4. 54 33 19 N 016 32 40 E
5. 54 29 35 N 017 00 02 E
6. 54 17 48 N 016 09 07 E
7. 54 20 15 N 016 02 52 E
1. 54 26 31 N 015 46 51 E

Granice pionowe: Granica dolna: SFC Granica górna: FL 195

EPTS412

Granice poziome:
1. 54 17 48 N 016 09 07 E
2. 54 29 35 N 017 00 02 E
3. 54 25 55 N 017 26 03 E
4. 54 15 04 N 016 08 55 E
1. 54 17 48 N 016 09 07 E

Granice pionowe: Granica dolna: 3500 ft AMSL Granica górna: FL 195

EPTS413

Granice poziome:
1. 54 57 12 N 017 22 24 E
2. 55 02 00 N 017 58 04 E
3. 54 48 31 N 018 08 30 E
4. 54 47 43 N 017 49 36 E
5. 54 39 38 N 017 36 11 E
1. 54 57 12 N 017 22 24 E

Granice pionowe: Granica dolna: SFC Granica górna: FL 145

EPTS414

Granice poziome:
1. 55 01 56 N 017 58 00 E
2. 55 00 02 N 018 31 20 E
3. 54 56 12 N 018 40 10 E
4. 54 41 01 N 018 36 15 E
5. 54 47 48 N 018 24 38 E
6. 54 46 45 N 018 09 52 E
1. 55 01 56 N 017 58 00 E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 155 Granica górna: FL 195

W ramach ćwiczenia rezerwowane i aktywowane będą strefy EPD11, EPD12, EPD13, EPD14, EPD15, EPTS12 B, C, EPTS13 A, EPTS14 A, B, C, EPTS16
B, D, EPTR79, EPTR83, EPTR84, wojskowa strefa tankowania w powietrzu EPTS29 opublikowane w AIP Polska oraz EPTR456, EPTR458, EPTR459 i
EPD215 opublikowane w NOTAM.


STREFA CZASOWO REZERWOWANA

Strefa wyznaczona na potrzeby zabezpieczenia lotów wojskowych bezzałogowych statków powietrznych. W czasie aktywności strefy – przestrzeń klasy C.

EPTR450

Granice poziome:
1. 54 16 18 N 019 15 21 E
2. 54 11 32 N 019 13 09 E
3. 53 56 28 N 019 04 52 E
4. 54 01 11 N 019 29 58 E
5. 54 06 38 N 019 29 32 E
1. 54 16 18 N 019 15 21 E
Granice pionowe: Granica dolna: FL 95 Granica górna: FL 245


ORGANIZATOR ĆWICZENIA

STRIKFORNATO Kontakt: CAOC UEDEM
Tel.: +49-282-497-815-27
Tel. wojskowy: 03-231-1527


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony