Bezpieczeństwo na terenach zurbanizowanych w kontekście lotów automatycznych dronów/BSP – ankieta

Dron (fot. Paweł Korzec)

W imieniu dr inż. arch. Beaty Stelmach-Fita z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszamy do udziału w ankiecie w formie elektronicznej pn. "Bezpieczeństwo na terenach zurbanizowanych w kontekście lotów automatycznych dronów/BSP".

Obecnie bezzałogowe statki powietrzne (BSP), inaczej drony mogą wzbijać się w przestrzeń powietrzną i w sposób automatyczny pokonywać trasy po wytyczonej/zadanej ścieżce lotu, dla której dostępna jest wcześniej wykonana analiza przeszkód i wyznaczenie stref bezpieczeństwa. Projekty z koncepcjami modeli 3D przestrzeni powietrznej, to odpowiedź na dyrektywę U-Space, która określa m.in. zasady otwarcia przestrzeni powietrznej dla lotów automatycznych w Europie. Do upowszechniania tego typu rozwiązań niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań związanych zarówno z koncepcjami modelowania 3D, jak również z analizą zapotrzebowania na konkretne produkty powiązane z tym zagadnieniem.

Część ekspertów uważa, że powinny rozwijać się usługi dotyczące zamawiania każdorazowo modelu 3D ścieżki przelotu z ustalonymi przeszkodami ze strefą bezpieczeństwa, do realizacji konkretnej misji/operacji drona. Druga grupa prezentuje pogląd, że lepszym rozwiązaniem jest osadzenie optymalnych ścieżek przelotu w modelu 3D danego terenu/miasta/aglomeracji/metropolii i korzystanie z nich jako starannie zaprojektowanych i osadzonych w specjalnych strefach bezpieczeństwa. W tych wszystkich wyzwaniach rozwoju przemysłu dronowego najistotniejsze wydaje się szeroko rozumiane bezpieczeństwo (infrastruktury krytycznej, kluczowej dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również użytkownika operującego dronem, czy właściciela posesji, zwykłego użytkownika przestrzeni, w tym przestrzeni prywatnej czy publicznej).

Tematyka badań jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i oczekiwania administracji rządowej i samorządowej, która potrzebuje sprawdzonych narzędzi do wyznaczania stref bezpiecznych lotów dla dronów w obszarze miast. Na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) www.pansa.pl/pansautm/ można znaleźć informacje o rozwiązaniach, które są wdrażane w Polsce od 2 marca 2020 roku. Jest to realizacja koncepcji U-space, zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego.

Sercem tej koncepcji jest systemem PansaUTM. Z systemem są zintegrowane między innymi wirtualne odbiorniki zawierające radary: do pozycjonowania drona w przestrzeni powietrznej jak również umożliwiające prezentację lotów w czasie rzeczywistym.

Zaproszony, przez autorkę ankiety, do współpracy Interdyscyplinarny Zespół Badawczy, składający się z przedstawicieli – nauki, biznesu i ekspertów, podejmuje prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym rozwiązaniem technologicznym "Model 3D stref dostępności przestrzeni terenów zurbanizowanych dla lotów automatycznych dronów (BSP)” spójny z systemem PansaUTM oraz powstającymi podsystemami lokalnymi.

Ankieta ma na celu zebrać informację o zapotrzebowaniu na tego typu produkt i jest skierowana do:

  •  jednostek samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym (urzędy marszałkowskie),
  • jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym (miasta, aglomeracje), odpowiedzialnych za wyznaczanie szlaków dla dronów w dokumentach planistycznych, działania związane bezpieczeństwem i z zarządzaniem kryzysowym, interesujących się problematyką możliwości wykorzystywania dronów.
  • starostw powiatowych,
  • specjalistów od rozwiązań technologicznych w zakresie dronów, ds. komunikacji i transportu, zarządzania kryzysowego. modelowania 3D przestrzeni zurbanizowanej. Pytania do każdej z ww. grup odbiorców różnią się.

Ankieta zawiera 14 pytań więc nie zajmie dużo czasu.

Ze względu na konieczność podjęcia dalszych prac B+R dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita prosi o przesłanie ankiety w terminie do 30 lipca 2020 r.

Ankieta dostępna jest tutaj – (LINK)

Źródło: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
comments powered by Disqus