Audyt saperski

Port Lotniczy Lublin S.A.

Zarząd spółki PLL zdecydował o zawarciu umowy z dolnośląskim konsorcjum firm Rad-Min, Bet-Min, BOI i Spec-Maj na przebadanie terenu i ewentualne usunięcie niewybuchów z obszaru lasu przeznaczonego pod budowę lotniska dla Lubelszczyzny.

Umowa została podpisana w czwartek, 24 IX. Wykonawca usługi wyłoniony został w drodze postępowania "zapytanie o cenę", które skierowano do 6 podmiotów działających na rynku w branży oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych.

Konsorcjum posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie wykrywania i niszczenia niewybuchów i niewypałów, a także wiedzę i doświadczenie (podobneprace proawdzili dla lotnisko we wrocławiu) oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi z użyciem materiałów wybuchowych oraz prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i ich niszczenia.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania kompleksowego oczyszczenia (sprawdzenia i rozminowania) z eksploracją na głębokość 3 m od powierzchni gruntu terenu leśnego przeznaczonego do wycinki, o powierzchni ok. 114 ha, zlokalizowanego po północno–wschodniej stronie obecnego lotniska. W miejscach uniemożliwiających kompleksowe oczyszczenie terenu z niewybuchów i niewypałów wykonawca zobowiązał się do prowadzenia nadzoru saperskiego w okresie realizacji robót podczas prac ziemnych.

Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu, a zakończenie prac nastąpi nie później niż do dnia 25.11.2009 roku.

Konsorcjum, spełniając warunki zapytania, przedstawiło najniższą cenowo ofertę, opiewającą na kwotę 290 tys. zł. Najdroższa oferta wynosiła 1,660 mln zł.

Spółka PLL uzyskała zgodę Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, sprawującego zarząd terenem, na którym mają być wykonywane roboty objęte umową, wydaną przez Nadleśnictwo Świdnik na wejście na teren w celu sprawdzenia i oczyszczenia z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych terenu przewidzianego pod rozbudowę lotniska.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus