Rozporządzenie ws. wymagań dla lotnisk użytku publicznego

paragraf

W dniu 4 września br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. 2013, poz. 1020). Stanowi ono wypełnienie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 59a ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie wymagań dla lotnisk objętych obowiązkiem certyfikacji, którymi zgodnie z art. 4 ust. 3a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającym dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, są lotniska użytku publicznego obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, oraz które dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 metrów lub obsługujące wyłącznie śmigłowce.

Rozporządzenie stanowi implementację do krajowego systemu prawnego tych wymagań Załącznika 14 ICAO, które do tej pory nie zostały wdrożone w innych aktach prawnych, w szczególności wymagań dotyczących infrastruktury lotniskowej, tj: dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych, wzrokowych pomocy nawigacyjnych i systemów zasilania oraz danych lotniczych podlegających publikacji w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP - Polska. 

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus