Przejdź do treści
Źródło artykułu

Szkolenie sprawdzające predyspozycje kandydatów do pełnienia służby w powietrzu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1475) oraz Harmonogramem rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2020/2021, z dniem 22.06.2020 roku rozpoczęło się szkolenie sprawdzające na urządzeniu symulacji lotu "Selekcjoner".

Szkolenie obejmuje dwa ćwiczenia - pierwsze to sprawdzenie umiejętności wykonania podstawowych figur pilotażu (lot po prostej, zakręty, wznoszenie, zniżanie) oraz sprawdzenie techniki pilotowania połączonej z testem psychologicznym (prostych działań arytmetycznych, zapamiętywania symboli, rozpoznawaniu kształtów, itp.).

Loty sprawdzające są poprzedzone lotem zapoznawczym, który nie podlega ocenie. Całkowity czas szkolenia praktycznego na symulatorze wynosi około 1,5 godziny. Reakcja szkolonego w trakcie testów psychologicznych oraz utrzymanie nakazanych warunków lotu są uwzględnione w procesie automatycznej oceny kandydata. W oparciu o wprowadzoną do systemu skalę ocen wygenerowywany jest wynik końcowy w formie oceny ogólnej.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminów wstępnych jest uzyskanie oceny co najmniej  ogólnej dostatecznej ze szkolenia sprawdzającego.

Informacje organizacyjne:

Biuro obsługi studenta LAW  informuje kandydatów o zbliżającym się terminie szkolenia sprawdzającego.

Kandydaci są zobligowani do przybycia do LAW w dniu poprzedzającym szkolenie sprawdzające. Podczas szkolenia otrzymają bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Spotkanie informacyjne z kandydatami jest prowadzone każdorazowo w dniu badań o godz. 7.40 w sali nr B-6 (półpiętro) Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, gdzie zostają zapoznani z zasadami BHP, wyposażeniem kabiny symulatora lotu, scenariuszami lotów oraz metodyką oceny lotów.

Uwaga:

Niniejsze wymagania dotyczą kandydatów ubiegających się o specjalność studiów: pilotaż statku powietrznego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony