Przejdź do treści
KTL AOPA & PAŻP
Źródło artykułu

Spotkanie KTL AOPA Poland z Magdaleną Jaworską p.o. Prezesa PAŻP

27 marca 2015 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli zarządu KTL AOPA Poland z Magdaleną Jaworską, p.o. prezesa PAŻP. W spotkaniu wziął udział również Rafał Marczewski Kier. Działu Współpracy z Kluczowym Klientem.

W trakcie spotkania przedstawiono i podkreślono rolę KTL AOPA jako ciała reprezentującego pilotów, organizacje lotnicze, podmioty gospodarcze działające w obszarze nie tylko GA. Podkreślono ważną rolę dialogu i wymiany poglądów w obszarze zmian zachodzących w przestrzeni FIR WARSZAWA.

Przedstawiono gotowość KTL AOPA do kontynuowania przerwanego przez PAŻP, ciągłego procesu konsultacji społecznych (spotkania wszystkich interesantów środowiska lotniczego) oraz uczestniczenia w panelach istotnych dla zmian, ustanawiania i rozwiązywania problemów istotnych dla GA.

W trakcie spotkania poruszano następujące tematy:

  • Konsultacje społeczne - KTL AOPA chce być w dalszym ciągu czynnym uczestnikiem tego procesu.
  • Przytoczono przykłady problemów w rozwiązaniu których czynnie i skutecznie doszło do uzyskania akceptowalnego porozumienia z udziałem przedstawicieli KTL AOPA wspomniano: ATZ EPBC, CTR EPWA, TRA EPRA, MRT EPPT/EPMT.
  • Podkreślono istotność adekwatnej osłony meteorologicznej, przypomniano o istnieniu sporej „dziury” w postaci rejonu Mazur. Na chwile obecną według PAŻP jest to problem IMGW a nie PAŻP. KTL AOPA podkreśliła wagę wiarygodnej i aktualnej informacji meteorologicznej oraz sposobu jej dystrybucji (np. poprzez dedykowany ATIS dla np. EPBC i EPMO zamiast dodatkowego ATIS dla EPWA).
  • Po raz kolejny wskazano na istotne „cywilizacyjne” braki PAŻP – brak możliwości składania planu przez Internet, brak możliwości adekwatnego briefingu pilota poprzez stronę PAŻP. A przecież to już było i działo – nie udało się nam po raz kolejny – uzyskać odpowiedzi dlaczego serwis ten został wyłączony i czy zostanie przywrócony.
  • Zwrócono uwagę na stale pogarszającą się jakość procesów w PAŻP na przykładach:

- VORDME LOZ – i procedury z tym związane dla lotniska EPLL;
- Planowane rozdzielenie ATIS EPWA na odlotowy i dolotowy oraz brak ATIS dla EPMO /EPBC – zmniejszenie natężenia komunikacji radiowej w rejonie TMA Warszawa;
- Niejasne i niebezpieczne praktyki przydzielania wysokości w warstwie przejściowej w TMA Warszawa;
- Pozorne procedury CDA dla lotów IFR – niestosowanie się kontrolerów APP do zasad ustanowionych przez PAŻP;
- Niewiedza kontrolerów TWR/APP EPWA dot. minimów operacyjnych i braki w elastycznym podejściu do wykorzystania dróg startowych adekwatnie do warunków oraz utrudnienia w wykonywaniu lotów VFR w CTR/TMA EPWA - np. pilot GA (IFR lub VFR) w TMA często pozostaje na łączności z FIS zamiast z organem ATC (długi czas koordynacji) – utrwalanie złych nawyków.
- Niestosowanie się kontrolerów do standardu opisanego w SERA.9010 jako przykład dodatkowego utrudnienia dla pilotów GA wykonujących operacje ad hoc w TMA Warszawa i co za tym idzie potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa w tej ruchliwej przestrzeni.

  • Zwrócono uwagę na braki w inicjatywach i stosowanych frazeologiach dla FIS – brak standardu w obu językach PL i EN oraz wyjaśnienia stosowanych terminów dla pilotów GA. Zauważono brak inicjatywy ULC w tym obszarze.
  • Zwrócono się z pytaniem o możliwe wytycznie trasy wylotowej (tranzyt przez strefę R) po południowej stronie CTR EPMO dla ruchu do/z kierunku NW do lotnisk w pod TMA Warszawa (Babice, Konstancin, Sobienie, Góraszka…).
  • Brak procedur ćwiczenia procedur utraty orientacji oraz procedur informowania organu ATS o zgłoszeniu ćwiczebnej sytuacji naglącej np. „Practice PAN”

Spotkanie zakończyło się obietnicą kontynuowania współpracy oraz regularnych spotkań przedstawicieli AOPA i PAŻP.

Magdalena Jaworska

Na wniosek minister infrastruktury i rozwoju, Marii Wasiak premier Ewa Kopacz powierzyła 11 lutego 2015 roku pełnienie obowiązków Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pani Magdalenie Jaworskiej, dotychczasowej wiceprezes PAŻP.

Magdalena Jaworska zastąpiła na tym stanowisku Pana Krzysztofa Kapisa, odwołanego przez premier Ewę Kopacz z funkcji prezesa PAŻP w dniu 10 lutego 2015, na wniosek minister Marii Wasiak.

Magdalena Jaworska specjalizuje się w planowaniu i realizacji wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych, kierowaniu instytucjami zarządzającymi i wydatkującymi środki unijne i budżetowe, zarządzaniu zmianą.

Od września 2014 roku pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Finansowo-Administracyjnych. W latach 2008-2014 jako zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiadała za realizację największego w historii programu budowy dróg i autostrad o wartości ponad 100 mld złotych, współfinansowanego, między innymi, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko oraz w ramach PPP, a także za wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony