Ukazały się kolejne rozporządzenia dotyczące lotnictwa

Dziennik Ustaw

W ostatnich dniach zostały opublikowane dwa rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące lotnictwa. 

Dz.U. 2018 poz. 2167 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r.


Na podstawie art. 26d ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629, 1637) zarządza się co następuje:

1. Rozporządzenie określa wysokość wpłaty z tytułu kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadań państwowej władzy nadzorującej związanych z zapewnianiem służb żeglugi powietrznej, o której mowa w art. 26d ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "wpłatą lotniczą".

2. Wysokość wpłaty lotniczej na rok 2019 wynosi 10 911 829 zł.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


Dz.U. 2018 poz. 2145 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. poz. 810) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w prawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U.  poz. 2112).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje $1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. poz 2112), który stanowi:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.


Rozporządzenia dostępne są tutaj:

Dz.U. 2018 poz. 2167 (LINK)

Dz.U. 2018 poz. 2145 (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus