Ukazały się kolejne lotnicze akty prawne

Lotnicze akty prawne

14 sierpnia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 47, ukazały się Wytyczne nr 1 i nr 2 ULC w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011, a w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1568 ukazało się Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.


Wytyczne nr 1

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) ogłasza się, co następuje:
§ 1. Zaleca się stosowanie, wydanych przez Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) decyzją nr 2017/022/R z dnia 8 grudnia 2017 r.:

1) akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika I Część – FCL do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm. 1)), stanowiących Załącznik nr 1 do wytycznych;

2) akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika VI Część – ARA do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, Stanowiących załącznik nr 2 do wytycznych;

3) akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do załącznika VII Część – ORA do rozporządzenia  Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, Stanowiących załącznik nr 3 do wytycznych.

Pełny tekst Wytycznych nr 1 dostępny jest tutaj (LINK)


Wytyczne nr 2

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) ogłasza się, co następuje:

§ 1. W wytycznych nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 15
Października 2014 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC poz. 69 oraz z 2015 r. poz. 35) w § 1 uchyla się pkt 2 i 3. § 2.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Pełny tekst Wytycznych nr 2 dostępny jest tutaj (LINK)


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów Normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2017 r.poz. 1523) Ogłasza sięw załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U.poz. 1032), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1040 i 1163).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia Nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1040 i 1163), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Pełny tekst Obwieszczenia Ministra Infrastruktury dostępny jest tutaj (LINK

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus