Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze

W Dzienniku Ustaw 2019 pod pozycją 1580 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze.

1.Na  podstawie art.16ust.1  zdanie pierwsze  ustawy  z dnia  20 lipca  2000r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z2019r.poz.1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity  tekst  ustawy  z dnia  3lipca  2002r. – Prawo  lotnicze  (Dz.U.z2018r.poz.1183),  z uwzględnieniem  zmian wprowadzonych:

1)ustawą z dnia 5lipca 2018r.o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej(Dz. U. poz. 1629),

2)ustawą z  dnia  5lipca  2018r.o  zmianie  ustawy  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1637),

3)ustawą z  dnia  14grudnia  2018r.o zmianie  ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2019r.poz. 235),4)ustawą z dnia 21lutego  2019r. o zmianie niektórych ustaw związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27kwietnia  2016r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 17 lipca 2019 r.

2.Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1)art. 135 ustawy z dnia 5 lipca 2018r.o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej(Dz. U. poz. 1629), który stanowi:„
Art.135.Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)art. 30, który wchodzi wżycie po upływie 6miesięcy od dnia ogłoszenia;


Pełny tekst obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze dostępny jest tutaj (LINK)

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus