Kolejne lotnicze akty prawne

Kolejne lotnicze akty prawne, 02.2020

Na stronie Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2020.4 i 2020.5 pojawiły się kolejne publikacje w języku polskim (edziennik.ulc.gov.pl), w tym:

Ogłoszenie nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Zmiany Nr 1 do Dyrektywy Zdatności Nr SP-0004-2019-A dotyczącej duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach.
 
Na podstawie art. 47 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196) zawiadamiam, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 13 stycznia 2020 r., w drodze decyzji administracyjnej znak: ULC-LTT-3/6441-0001/07/19, wydał Zmianę Nr 1 do Dyrektywy Zdatności Nr SP-0004-2019-A dotyczącej duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach.Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Departamencie Techniki Lotniczej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa, w pokoju 418.

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)


Obwieszczenie nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE NR 2 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Zmiany Nr 1 do Dyrektywy Zdatności Nr SP-0004-2019-A dotyczącej duralowych łopat wirnika nośnego produkcji firm Aviation Artur Trendak oraz Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach. Na  podstawie  art. 47 ust. 3 w związku  z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy  z dnia  3 lipca  2002 r.  –  Prawo  lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, decyzję administracyjną  Prezesa  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  z dnia  13 stycznia  2020 r.  znak:  ULC-LTT-3/6441-0001/07/19  w sprawie  wydania  Zmiany  Nr 1  do  Dyrektywy Zdatności  Nr  SP-0004-2019-A dotyczącej  duralowych łopat  wirnika nośnego  produkcji  firm  Aviation  Artur  Trendak  oraz  Cellier Aviation zabudowanych na wiatrakowcach, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Dokument dostępny jest tutaj (LINK)
 

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus