Aktualizacja lotniczych aktów prawnych

Akty prawne

Niniejszym prezentujemy nowe akty prawne wydane w Polsce w ostatnim czasie, a które związane są bezpośrednio lub pośrednio z lotnictwem. Zestawienie zostało sporządzone na dzień 3 sierpnia 2018 r.

W ostatnich dniach ukazały się:

Suplementy nr 2 i 3 (sierpień 2018) katalogu 2018 publikacji ICAO. Dokumenty są dostępne w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, arabskim i chińskim (nr 2) oraz w jęz. angielskim, rosyjskim, arabskim i chińskim (nr 3). Suplement jest aktualizacją katalogu publikacji ICAO. Jeśli ktoś często korzysta z dokumentów tej organizacji, powinien zapoznawać się z samym katalogiem i suplementami, ponieważ jest to w zasadzie jedyne źródło danych o aktualizacjach dokumentów ICAO.

Suplementy są dostępne tutaj: (LINK)


Akty prawne:

Dz.U. 2018 pozycja 1186
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (LINK)

Dz.U. 2018 poz. 1183
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo lotnicze (LINK)

Dz.U. 2018 poz. 1187
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (LINK)

Dz.U. 2018 poz. 1208
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (LINK)

Dz.U. 2018 poz. 1210
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (LINK)

Dz.U. 2018 poz. 1287
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (LINK)

Dz.U. 2018 poz. 1380
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (LINK)


Akty prawne pobrane za pośrednictwem niezabezpieczonych połączeń internetowych w myśl przepisów ICAO nie powinny być wykorzystywane do celów operacyjnych.

Źródło: Klaudiusz Dybowski
comments powered by Disqus