Wybrano Podoficera Roku w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego

Witold Kozakiewicz - podoficer roku w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego

W dniu 16 listopada br. na spotkaniu środowiskowym podoficerowie 42.BLSz dokonali wyboru „Podoficera roku”. Zgodnie z regulaminem głosowanie było tajne, następowało większością głosów. Spośród zgłoszonych siedmiu kandydatów, ten zaszczytny honorowy tytuł przypadł mł. chor. szt. Witoldowi Kozakiewiczowi.

  Tegoroczny zwycięzca, po ukończeniu w 1987 r. Szkoły Chorążych Personelu Technicznego Wojsk Lotniczych w Zamościu, został wyznaczony do pełnienia służby w jednostce wojskowej w Radomiu, gdzie pracuje nadal jako technik klucza 42. BLSz. Swoją obowiązkowością i dyspozycyjnością prezentuje wysoką gotowość do wykonywania zadań służbowych, a także inicjatywę i zaangażowanie w ich realizację. Cechuje go wysoka dyscyplina i kultura osobista. Cieszy się wysokim autorytetem wśród kolegów, co udowadnia przyznany tytuł „Podoficer roku”.

Źródło: Internet
comments powered by Disqus