MTBiGM: projekt rozporządzenia ws. warunków i trybu ustanowienia sieci portów lotniczych

paragraf

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków i trybu ustanowienia sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych.

Autorzy rozporządzenia jako sieć portów lotniczych, określają porty lotnicze stanowiące grupę lotnisk użytku publicznego zarządzanych przez tego samego zarządzającego, w ramach której wprowadza się wspólny system opłat lotniskowych, a wspólny system opłat lotniskowych miałby dotyczyć lotnisk użytku publicznego obsługujących to samo miasto lub konurbację (typ aglomeracji policentrycznej złożonej z kilku miast położonych blisko siebie).

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, ustanowienie sieci portów lotniczych będzie zgodne z istniejącymi programami i decyzjami w zakresie polityki transportowej dotyczącej lotnictwa cywilnego.

Według prawodawców, przedmiotowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 77a ust.6 ustawy – Prawo Lotnicze. Rozporządzenie określa warunki i tryb ustanowienia sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych.

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia wynika ze zmian, jakie zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 134) w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009, str. 11).

Obecnie, projekt jest w trakcie konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Z całością projektu rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Źródło: MTBiGM
Źródło: Internet
comments powered by Disqus