Warunki wykonywania operacji lotniczych do/z Wielkiej Brytanii w przypadku Brexitu – aktualizacja

Brexit w lotnictwie, fot. internationalairportreview.com

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/502 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii („rozporządzenie ws. Brexitu”).

Tekst dostępny pod linkiem:
www.eur-lex.europa.eu
Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca do zapoznania się z rozporządzeniem.

Informacja dla koncesjonowanych przewoźników lotniczych w zakresie wymogu własności i kontroli

Zgodnie z art. 4 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty („rozporządzenie (WE) nr 1008/2008”) do zachowania ważności koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego niezbędne jest ciągłe spełnianie wymogów niezbędnych do jej przyznania, w tym tych dotyczących własności i kontroli (tj. państwa członkowskie lub obywatele państw członkowskich posiadają ponad 50% udziałów w przedsiębiorstwie oraz skutecznie je kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno lub więcej przedsiębiorstw pośredniczących). W przypadku trudności w spełnieniu ww. wymogów w zakresie własności i kontroli wobec Brexitu, w art. 7 rozporządzenia ws. Brexitu wskazano na działania mające na celu doprowadzenie do stanu zgodności z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 w tym zakresie.

Tym samym, w przypadku gdy wobec Brexitu przewoźnik lotniczy posiadający koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przestanie spełniać wymogi określone w art. 4 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 (zwane dalej „wymogami dotyczącymi własności i kontroli”), zobowiązany jest on w terminie dwóch tygodni od wejścia w życie rozporządzenia ws. Brexitu, tj. od 28 marca 2019 r., do przedstawienia Prezesowi Urzędu planu działań naprawczych. Plan ten ma określać, w sposób kompletny i precyzyjny, środki mające na celu spełnienie przez przewoźnika lotniczego wszystkich wymogów dotyczących własności i kontroli w terminie do pierwszego dnia po upływie okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia ws. Brexitu, czyli okresu sześciu miesięcy od dnia twardego Brexitu.

Po przedłożeniu planu naprawczego, zostaje on poddany szczegółowej ocenie przez Prezesa Urzędu w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania – zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia ws. Brexitu, a w zależności od oceny Prezes Urzędu podejmuje działania określone zgodnie z art. 7 ust. 4-6 rozporządzenia ws. Brexitu. W okresie sześciu miesięcy od dnia twardego Brexitu niespełnienie wymogów, o których mowa w art. 4 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, nie wpływa na ważność koncesji, o ile spełnione są warunki określone w art. 7 ust. 2–5 rozporządzenia ws. Brexitu.

W razie pytań ULC zachęca do kontaktu:

  • w sprawach planów naprawczych z Departamentem Rynku Transportu Lotniczego, ler@ulc.gov.pl , tel: 22 520 73 79;
  • w sprawach procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej z Departamentem Spraw Międzynarodowych, lsm@ulc.gov.pl, tel: 22 520 73 90
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus