Przełomowe zgromadzenie

Delegaci podjęli decyzje co do najbardziej kluczowych spraw AP

Uczestnicy XXIX Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego podczas obrad w ostatnią sobotę czerwca br. przyjęli sprawozdanie z działalności AP jako organizacji pożytku publicznego za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe z działalności AP za 2010 rok z opinią biegłego rewidenta. – To walne zgromadzenie o znaczeniu przełomowym. Delegaci podjęli decyzje co do najbardziej kluczowych spraw Aeroklubu Polskiego. Kończymy porządkowanie przeszłości. Koncentrujemy się na pracy na rzecz przyszłości – podkreślił WŁODZIMIERZ SKALIK, prezes Aeroklubu Polskiego.


Włodzimierz Skalik przywitał delegatów i gości

Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć Marka Szufy, pilota, który zginął przed tygodniem na pikniku lotniczym w Płocku. Prezes AP poinformował delegatów o terminie uroczystości pogrzebowych Marka Szufy ustalonych na 1 lipca br. w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie.

Czerwcowe obrady delegatów AP były kolejnym walnym w tym roku. Na spotkaniu w kwietniu br. delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe za 2009 rok po raz pierwszy przygotowane wraz z opinią biegłego rewidenta, porządkujące nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w tamtym okresie. Teraz na czerwcowe walne udało się przygotować sprawozdanie finansowe za 2010 rok. Była też gotowa opinia biegłego rewidenta. Delegaci na zjeździe 25 czerwca br. przyjęli to sprawozdanie.

– Mieliśmy bardzo mało czasu – przyznał po głosowaniu Włodzimierz Skalik. – Nie wiedzieliśmy, czy nie narażamy się na kompromitację, czy zdążymy w ciągu dwóch miesięcy z wykonaniem sprawozdania i opinią biegłego rewidenta.

Andrzej Siembida, skarbnik Aeroklubu Polskiego podkreślał:

– Mamy drugi rok z rzędu opinię niezależnego biegłego, który stwierdza, że sprawozdanie jest czyste, przygotowane zgodnie ze sztuką rachunkowości. Jest wiarygodne i nie budzi żadnej wątpliwości. Wreszcie możemy na bieżąco prowadzić księgowość. Spełniamy wymogi ustawy o rachunkowości. Stajemy się wiarygodnym partnerem w kontaktach instytucjami, bankami. To wielka szansa dla Aeroklubu Polskiego – stwierdził Andrzej Siembida.

Delegaci przyjęli również sprawozdanie z działalności AP jako organizacji pożytku publicznego za 2010 rok. To wymóg ustawowy. Dzięki temu Aeroklub Polski spełnia wymagania przepisów organizacji pożytku publicznego i będzie mógł korzystać z dobrodziejstwa 1 procenta podatku przekazywanego przez podatników. AP chce, by z jego statusu organizacji pożytku publicznego mogły korzystać aerokluby regionalne.

– Chcemy być pośrednikiem w obsłudze aeroklubów regionalnych w tym zakresie – tłumaczył Włodzimierz Skalik. – Będzie możliwość przekazywania odpisu z podatku na kadry narodowe poszczególnych dyscyplin, a nawet dla indywidualnych zawodników.

Dobrą współpracę z Aeroklubem Polskim podkreślał Andrzej Kraśnicki, prezes PKOL obecny na spotkaniu. Złożył podziękowanie za ogromny wkład AP w rozwój sportu.

– Chciałbym, aby sporty lotnicze znalazły się wśród dyscyplin olimpijskich – powiedział Andrzej Kraśnicki. – Obecnie obowiązują takie zasady, że olimpijskimi dyscyplinami nie mogą być te, w których wykorzystuje się sferę techniczną. Ale czasy się zmieniają, następuje rozwój cywilizacji. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Aeroklub Polski osiągnął ogromne sukcesy w swojej dziedzinie na arenie europejskiej i światowej. To w waszych dyscyplinach mamy wielu mistrzów Europy i świata. Chciałbym życzyć, aby wasza organizacja rozwijała się mając zaplecze finansowe i duże znaczenie w hierarchii sportu.

Podczas spotkania absolwenci kursu trenerów sportów lotniczych otrzymali dyplomy jego ukończenia. Zajęcia odbywali w Wyższej Szkole Trenerów Sportu, która współpracuje z Aeroklubem Polskim.

Od lewej stoją: dr Jerzy Zieliński, dziekan wydziału sportu WSTS, Ryszard Fijałkowski, kanclerz Wyższej Szkoły Trenerów Sportu, Włodzimierz Skalik, prezes AP

– To młoda uczelnia, działa dopiero od dwóch lat – mówił delegatom Ryszard Fijałkowski, kanclerz Wyższej Szkoły Trenerów Sportu. – W odróżnieniu od innych uczelni, które zajmują się kulturą fizyczną, my koncentrujemy się na przygotowaniu trenerów sportu. Kierujemy swoją ofertę do ludzi sportu – byłych i obecnych sportowców, którzy po zakończeniu swojej kariery zawodniczej chcieliby zostać trenerami.

Delegaci przeprowadzili wybory uzupełniające do Zarządu Aeroklubu Polskiego w związku z rezygnacją w jego pracach Pawła Świerczyńskiego. Na nowego członka Zarządu wybrali Przemysława Błażejewskiego, pilota szybowcowego i samolotowego z Gdańska. Uzupełnili też skład komisji rewizyjnej, z prac w której zrezygnowali wcześniej Michał Puzyński i Adam Telega. Delegaci wybrali na ich miejsce Piotra Kołaczyka i Jerzego Bonieckiego. Przyjęli również regulamin dyscyplinarny, zaopiniowany pozytywnie przez komisje specjalnościowe, który jest potrzebny Aeroklubowi Polskiemu jako związkowi sportowemu.

Uczestnicy spotkania interesowali się zmianami w prawie lotniczym. Prezes AP obiecał delegatom zorganizowanie konferencji z aeroklubami regionalnymi, by przybliżyć im nowelizowane właśnie przepisy.

– Omówimy te zmiany. Chcemy przekazać wiedzę aeroklubom regionalnym, aby mogły korzystać z dobrodziejstw nowych przepisów – zapewniał Włodzimierz Skalik. – Dotyczy to zwłaszcza przepisów dotyczących nowej kategorii lotnisk użytku publicznego o ograniczonym zakresie certyfikowania.

Burzliwa dyskusja toczyła się przy ustalaniu składek członkowskich. Jedni uznawali je za niskie, inni za wysokie. Byli i tacy, którzy uważali, że składek wcale nie powinno być.

– Aeroklub Polski jest stowarzyszeniem sportowym. A w którym związku sportowym członkowie nie płacą składek? Płacą je wszyscy – chłodził dyskusję Jerzy Boniecki.

A prezes AP podkreślał, że składka pozwoli zapewnić finansowanie Biura Zarządu AP, którego działalność służy aeroklubom regionalnym. Członkowie Zarządu oraz poszczególnych komisji wykonują swoje funkcje społecznie. Delegaci przegłosowali propozycję Zarządu AP. Wysokość składki członkowskiej członków zwyczajnych nie uległa zmianie. Zmiana dotyczy składki członków wspierających, która od 1 lipca 2011 r. będzie w tej samej wysokości jak dla członków zwyczajnych.

Leszek Ligęza, przewodniczący komisji statutowej przedstawił prace komisji, którą kieruje. Zwrócił uwagę na konieczność zmian w statucie Aeroklubu Polskiego.

– Statut wymaga napisania od nowa – stwierdził. Obiecał przygotowanie wstępnego projektu.

Prezes AP zapowiedział kolejne walne zgromadzenie delegatów na wiosnę przyszłego roku. (kon)

Źródło: www.skalik.info
comments powered by Disqus