Odpowiedzi kandydatów do Parlamentu Europejskiego (aktualizacja 05.06)

KTL AOPA Poland

7 maja 2009, KTL AOPA Poland wystosowała pisma do startujących w wyborach, z pytaniami o ich znajomość i stosunek do lotnictwa ogólnego. Jest niezmiernie ważnym, kto będzie nas reprezentował, biorąc pod uwagę chociażby ostatnią rezolucję Parlamentu Europejskiego i zapowiedziane dalsze prace legislacyjne umożliwiające nieskrępowany rozwój lotnictwa ogólnego w Europie.

Jak dotąd, odpowiedzi udzieliło kilku z ponad 200 kandydatów do których dotarliśmy bezpośrednio. Martwi nas fakt, braku reakcji komitetów wyborczych. Maile o podanie adresów kandydatów rozesłaliśmy do Komitetu Wyborczego PSL , Zarzadów Wojewódzkich PSL oraz Klubu Poselskiego PiS.

Kluby które odpowiedziały:
Kluby PO Pomorze i Śląsk i PSL Kielce.

Poniżej publikujemy dpowiedzi od kandydatów do Parlamentu Europejskiego:

05.06.2009
Bogusław Sonik (PO)
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa listu z dnia 7 maja 2009r. pragnę Państwu podziękować za nawiązanie kontaktu ze mną jako kandydatem do Parlamentu Europejskiego.

Z perspektywy swojego doświadczenia, jako Posła do Parlamentu Europejskiego 2004 - 2009 chciałem Państwa poinformować, iż z zadowoleniem przyjąłem inicjatywy Instytucji Europejskich na rzecz lotnictwa ogólnego i korporacyjnego.

Szczególnie chciałbym podkreślić, iż po raz pierwszy na płaszczyźnie europejskiej dostrzeżono bardzo istotne problemy lotnictwa ogólnego i korporacyjnego dla rozwoju europejskiej gospodarki, a nie tylko lotnictwa komercyjnego, czy wojskowego.

Wspomniane przez Państwo Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 11.010.2008r (KOM(2007)869) jest planem działań sensu stricto i stanowi on gruntowną analizę kwestii obejmujących problematykę lotnictwa w sektorze ogólnym i korporacyjnym, proponując szereg sposobów realizacji konkretnych jego potrzeb w ramach stałego dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz stabilnej przyszłości.

Natomiast Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie planu działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego (2008/2134(INT)) podkreśla konieczność uwzględniania interesów i cech właściwych temu lotnictwu przy opracowywaniu przyszłych inicjatyw politycznych w celu zwiększenia konkurencyjności tego sektora.

Rezolucja zwraca uwagę na potrzebę systematycznego przeprowadzenia oceny skutków z podziałem na segmenty, tak aby było możliwe zapewnienie zróżnicowania przepisów dotyczących różnych kategorii przedsiębiorstw i użytkowników przestrzeni powietrznej oraz wzywa aby przepisy wykonawcze w sprawie bezpieczeństwa i norm obsługi technicznej w tym lotnictwie były współmierne do złożoności danych kategorii statków powietrznych.

Powyższe dokumenty podkreślają potrzebę zharmonizowanego opracowania na poziomie europejskim regulacji służących lotnictwu ogólnemu poprzez przyjęcie elastycznych norm, optymalizacji istniejących rozwiązań na rzecz poprawy przepustowości europejskich sieci portów lotniczych oraz wypracowania europejskiego kodeksu dobrych praktyk w tym zakresie.

Mając na uwadze polskie zaszłości gospodarcze, równocześnie uprzejmie proszę Zarząd KTL - AOPA, jako najlepszych znawców materii lotnictwa ogólnego o zachowanie czujności i informowanie mnie gdzie w przyszłych europejskich propozycjach rozwiązań może drzemać potencjał szkodliwości dla polskiego lotnictwa.

Natomiast prywatnie chciałem Państwa poinformować, iż od kilku lat kolekcjonuję fotografie starego Krakowa. Mam ich kilka tysięcy, na razie nie są uporządkowane. Z tych, które zdążyłem przejrzeć, wybrałem kilkadziesiąt dotyczących lotniska w Rakowicach oraz takich, które zostały zrobione z powietrza.

28 maja 2009r. przekazałem na rzecz Krakowskiego Muzeum Lotnictwa zbiór 60 zdjęć lotniska Rakowice-Czyżyny oraz fotografii Krakowa wykonywanych z powietrza. Zostały zrobione przed wybuchem II wojny światowej.

Serdecznie zapraszam na moja stronę internetową: www.boguslawsonik.pl

oraz na http://krakow.naszemiasto.pl/wydarzenia/1005025.html

Łączę wyrazy szacunku,

Bogusław Sonik
Poseł do Pralamentu Europejskiego

012 290 69 34
boguslawsonik@boguslawsonik.pl

* * *

05.06.2009
Adam Bielan
Witam serdecznie,

W imieniu wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Adama Bielana bardzo dziękuję za przesłane przez Państwa pytania i zagadnienia. Zostały przekazane posłowi, zatem w możliwie najszybszym czasie prześlemy Państwu odpowiedzi na poruszene w korespondencji kwestie.

Z poważaniem,
Ewelina Owczarska

Biuro Wiceprzewodniczącego
Parlamentu Europejskiego
Adama Bielana

* * *

04.06.2009
Tadeusz Zwiefka (PO)
Szanowny Panie Prezesi,


Przepraszam, że do tej pory nie odpowiedziałem na Pańskie pismo dotyczące wspólnotowej polityki odnośnie lotnictwa cywilnego. Tempo i nasycenie tej niezwykle krótkiej kampanii wyborczej nie pozostawia mi niestety czasu na prowadzenie bieżącej korespondencji. Poruszna przez Państwa problematyka pozostaje kręgu zainteresowania nie tylko tych posłów, którzy są członkami komisji transportu ale również tych, którzy z usług lotniczych korzystają.

Obiecuję zapoznać się szczególowo z omawianym zagadnieniem i prześlę Panu moje stanowisko, bez zbędnego pośpiechu, który jest wrogiem rzetelności. Jednocześnie pragnę zapewnić Pana, że bez konsultacji z zainteresowanymi środowiskami nie będę podejmował decyzji w tak ważnej tematyce. Prześlę zatem Panu list w przyszłym tgodniu.

Pozostaję z wyrazami szacunku,
Tadeusz Zwiefka

* * *

04.06.2009
Piotr Cychnerski  (PO)

Witam !
Zapoznałem sie z przesłanymi materiałami - poruszają wiele skomplikowanych zagadnień i trudno mi szczegółowo odnieść się do wszystkich z nich. Niemniej jednak skrótowo przedstawiam swój punkt widzenia : jestem zwolennikiem takich rozwiązań, które nie niosą ze sobą wzrostu biurokracji, podatków oraz nie ograniczają wolnej konkurencji. Chciałbym takiego prawa by właściciel przysłowiowego Antka (AN-2) bez gromadzenia stosów dokumentów itp. mógł legalnie lądować i startować ze swojego własnego kawałka pola (o ile jest odpowiednio duże). Ponieważ każdy nowy obowiązek (przepis) to nowy urzędnik i koszty, to uważam, że należy głęboko się zastanowić czy potrzebne sa nowe i dodatkowe regulacje prawne i to aż na poziomie ogólnoeuropejskim.

Życząc tyle samo lądowań co startów,
Piotr Cychnerski

* * *

04.06.2009
Piotr Skrzyniarz (PO)
Szanowni Państwo,
 
Proszę wybaczyć, że nie wysłałem odpowiedzi na Państwa zapytania, jednak nie czuję się kompetentny, żeby odpowiedzialnie wypowiadać się w tych sprawach.
 
Pozdrawiam
Piotr Skrzyniarz
 

Szanowny Panie,
Jak dotąd nie otrzymaliśmy od Pana odpowiedzi na przesłanego w dniu 13.05.2009 maila. Oczekujemy ustosunkowania się do materiałów załączonych w wysłanym mailu.
Liczymy na Pana zaangażowanie w tej sprawie, szczególnie teraz, gdy zabiega Pan o głosy wyborców.

Z poważaniem,
Zarząd Krajowego Towarzystwa Lotniczego - AOPA Poland
Błażej Krupa - Prezes Zarządu,
Andrzej Wach - Wiceprezes Zarządu

* * *

01.06.2009
Konrad Szymański (PIS)
Wielce Szanowni Państwo,
Dotychczas nie zajmowałem się w Parlamencie szczegółowo kwestiami prawodawstwa dotyczącego lotnictwa cywilnego - głównym obszarem mojej działalności jest polityka zagraniczna, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej, prawa człowieka oraz zagadnienia dotyczące wspólnego rynku.

Jestem jednak w pełni otwarty na Państwa sugestie i rady, które pozwolą mi posiąść jak najbogatszą wiedzę na przyszłość w tej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku
Konrad Szymański

* * *

01.06.2009
Marek Borowski (SDPL)

Szanowni Panowie, Dziękuję za list z pytaniami, dotyczącymi lotnictwa. Przejrzałem załączniki.

Są to sprawy złożone, wymagające wiedzy z zakresu transportu lotniczego. Byłoby nieodpowiedzialnością, gdybym ad hoc wymądrzał się na ten temat. Obiecuję natomiast, że na pewno nie zajmę stanowiska bez konsultacji z zainteresowanymi tu, w kraju.

Pozdrawiam,
Marek Borowski

* * *

28.05.2009
Bernard Margueritte (PSL)

Wydaje się, że Komunikat Komisji Europejskiej oraz idąca za nim Rezolucja Parlamentu Europejskiego są bardzo obiecujące dla Waszego sektora. Szczególnie, ze dotychczasowa polityka UE w zakresie lotnictwa tradycyjnie koncentruje się na handlowym przewozie lotniczym, nie uwzględniając natomiast odpowiednio rosnącej roli lotnictwa ogólnego.

Szanse dla lotnictwa ogólnego upatruje przede wszystkim w obietnicach Komisji rozwiązania problemu popyt - przepustowość (przepustowość portów i lotnisk, a także przestrzeni powietrznej) oraz ułatwienie dostępu do rynków światowych.

Bardzo korzystnie brzmi także Rezolucja Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie popieram postulaty Parlamentu m.in. dot. Poprawy przepustowości, gdzie czytamy o potrzebie:

- zróżnicowania przepisów dotyczących różnych kategorii przedsiębiorstw i użytkowników przestrzeni powietrznej, tak aby przepisy te były współmierne do złożoności danej kategorii statków powietrznych i operacji (pkt. 3 i 4);
- optymalizacji wykorzystania istniejącej przepustowości dzięki lepszemu planowaniu i stosowaniu nowoczesnych technologii (pkt 10),
- inwestowania w modernizację i tworzenie małych i średnich portów lotniczych, które mają ogromne znaczenie dla lotnictwa ogólnego (pkt 13),
- podziału przestrzeni powietrznej na strefy wokół małych i średnich portów lotniczych, aby był dostosowany do potrzeb użytkowników z sektora lotnictwa ogólnego (pkt 16).

Ponadto warto zwrócić uwagę na kwestie uniknięcia niebezpieczeństwa nałożenia niewspółmiernych i zbyt kosztownych wymogów technologicznych na lotnictwo ogólne (pkt 20-22). Tutaj w szczególności:

- SESAR musi w pełni uwzględniać specyficzne cechy lotnictwa ogólnego,
- należy zapewnienić osobom wykonującym loty z widocznością (loty VFR) dostęp do informacji dotyczących natężenia ruchu oraz informacji meteorologicznych i lotniczych w sposób przyjazny dla użytkownika i opłacalny (pkt 21).

Wydaje mi się, iż należy wziąć czynny udział w debacie na temat uwzględnienia aspektów ekologicznych, czyli m.in. zmiany "podstawowych wymogów" oraz przeglądu norm dot. certyfikacji, czy kwestii zastosowania paliw alternatywnych (Komunikat KE pkt. 61 i 64), tak aby nie stały się one dodatkowym balastem kosztowym czy biurokratycznym dla sektora.

Wyjątkową okazją wydaje się możliwość korzystania z funduszy, wspierających badania i rozwój, w szczególności przeznaczonych dla MSP. Polecam więc Państwa uwadze programy Komisji takie jak: AeroSME, CESAR, CleanSky.

Będę wdzięczny za bieżące informacje na temat przebiegającej debaty i mam nadzieję, będę mógł służyć wsparciem po wyborach!

Bernard Margueritte

* * *
22.05.2009
Paweł Kowal (PIS)
Witam,
w imieniu Posła Pawla Kowala dziekuję za email od Państwa. Poseł zapoznał się jego treścią, a odpowiedzi na pytania prześlemy w najbliższym czasie.

Pozdrawiam serdecznie
Karina Płaszczyca
Asystent Posła Pawła Kowala w biurze poselskim w Wadowicach


* * *
22.05.2009
Dominique LESAGE Warszawa, 22 maja 2009 roku
Kandydat na Posła do Parlamentu Europejskiego
Nr 5 na liście 9 Platforma Obywatelska
Okręg 4 Warszawa

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Polska Licencja Pilota PPL 10209
e-mail: dominique@lesage.pl
www.lesage.pl

Sz. P. Prezes Błażej Krupa

Sz. P. Wiceprezes Andrzej Wach
Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA Poland
Ul. Gen. Kaliskiego 57 lok 11
01-476 Warszawa
 

Szanowni Panowie Prezesi,

Chciałbym bardzo podziękować za korespondencję z pytaniami, którą, jak inni kandydaci ubiegający się o mandat do Parlamentu Europejskiego, dostałem od AOPA.

Przede wszystkim chciałbym pogratulować wykazanej przez AOPA Poland inicjatywy, która pozwoli zapoznać się z opiniami kandydatów na tak ważny temat jakim może być lotnictwo ogólne i sposób jego traktowania na poziomie europejskim.

Z dużym zainteresowanie zapoznałem się więc z załączonymi do Panów listu dokumentami. Są to: Komunikat Komisji (2007)869 - Plan działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego, oraz Rezolucja Parlamentu Europejskiego - 2008/2134(INI) w sprawie wspomnianego Komunikatu.

Muszę przyznać, że po raz pierwszy od wielu lat, miałem okazję zapoznać się z dokumentami wyrażającymi wiarygodne podejście do rozwiązania przedmiotowego zagadnienia zgodnego z oczekiwaniami licznych adeptów, jak i profesjonalistów działalności lotniczej.
Te dokumenty stwarzają doskonałą bazę do traktowania lotnictwa zarówno w aspektach rekreacyjno-sportowych jak i biznesowych w sposób poważny.

Oczywiście, jest to dopiero początek drogi, i należy konsekwentnie pracować nad kolejnymi działaniami, tak aby z jednej strony wyrażone dobre intencje nie dryfowały w kierunku nadmiernej regulacji, a z drugiej strony, zostały skonkretyzowane i sukcesywnie wdrażane w naszych realiach.
Sam jestem pilotem, członkiem aeroklubu warszawskiego. Jest to moja pasja od kilkunastu lat. Spędziłem za sterami samolotów kilkaset godzin w Polsce, w krajach Europejskich, w Afryce oraz w Stanach Zjednoczonych, i zamierzam nadal uprawiać ten sport w sposób aktywny, choćby nad Brukselą czy Strasburgiem. Posiadane doświadczenie stwarza mi możliwość zostania naturalnym kandydatem do reprezentowania tych spraw na forum europejskim.
Dlatego też, w przypadku uzyskania mandatu posła w Parlamencie Europejskim, zobowiązuję się bez wahania do pilnowania realizacji tych spraw oraz do aktywnego działania na rzecz ciągłego polepszenia traktowania lotnictwa ogólnego jak i korporacyjnego.

Pozostając do dyspozycji w razie ewentualnych pytań i sugestii,
pozdrawiam serdecznie,

Dominique Lesage

* * *

20.05.2009
Adam Matusiewicz (PO); okręg wyborczy: śląski, pozycja 4 na liście

Szanowni Państwo!
Jest mi niezwykle miło, iż zwróciliście się Państwo do mojej skromnej osoby. Sprawy lotnictwa zawsze były mi bliskie, szczególnie w kontekście jego szybkiego rozwoju i wzrastającego lawinowo zainteresowania przemieszczaniem się drogą powietrzną. Niestety jeszcze półtora roku temu mogłem występować jedynie w roli kibica.

Od końca 2007 roku mam zaszczyt pelnić funkcję wicewojewody śląskiego, co pozwala mi w sposób skuteczny wspierać rozwój lotnictwa. Mocno angażuję się w pomoc dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w zakresie zabezpieczenia przyszłości lotniska w Pyrzowicach w związku z budową w jego pobliżu autostrady A1. Podjąłem też osobiście kluczową decyzję dotyczącą udostępnienia stosownych gruntów Skarbu Państwa dla miasta Rybnik, co stanowić będzie o rozwoju lotniska lokalnego w Gotartowicach. Mam nadzieję, że uda mi się także przekazać grunty Skarbu Państwa na rzecz powiatu bielskiego, celem rozszerzenia i rozbudowy lotniska lokalnego w Kaniowie.

Szczególną wagę przywiązuję również do ratowania ludzkiego życia z pomocą śmigłowców LPR, stąd prowadzę, mam nadzieję, że w finale udaną!, batalię o dodatkowy helikopter LPR dla mojego województwa. W Polsce i w moim województwie śląskim jest stanowczo zbyt mało profesjonalnych lotnisk. Na miarę swoich możliwości staram się to zmienić.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,
Adam Matusiewicz

* * *

20.05.2009
Jacek Glinka
(PO); okręg wyborczy: mazowiecki, pozycja 10 na liście

Szanowni Państwo,
Jak dotychczas nie miałem styczności z lotnictwem ogólnym, jednak z uwagą zapoznałem się z przesłanym materiałem. Nie mam dostatecznej wiedzy, aby wypowiadać się o szczegółowych zapisach. Mogę natomiast zapewnić, że będę popierał wszelkie rozwiązania sprzyjające rozwojowi konkurencji, jako siły napędowej rozwoju gospodarki. Uważam za szkodliwe stwarzanie barier administracyjnych lub sztuczne podnoszenie wymagań techniczno - ekonomicznych , które utrudniają dostęp czy wręcz eliminują pewną grupę podmiotów z życia gospodarczego.

Serdecznie pozdrawiam,
Jacek Glinka

* * *

20 maja 2009
Daniel Dragan (Młodzi Demokraci)

* * *

19.05.2009
Marta Patena
(PO),
Dziękuję za list. Odpowiem po zaznajomieniu się z pytaniami i kwestiami w nich zawartymi.

Pozdrawiam,
Marta Patena

* * *

18.05.2009
Janusz Piechociński (PSL)
Szanowny Panie Prezesie,
Nie jeden raz mieliśmy okazję rozmawiać o lotnictwie na Sejmowej komisji Infrastruktury w latach 2001-2005 i po 2007. Czyżby Pan miał wątpliwości co do mojego rozeznania w sprawach lotnictwa?

Pozdrawiam,
Janusz Piechocinski


Odpowiedź KTL AOPA Poland:

Szanowny Panie Pośle,

Nie tylko znam Pana, ale wielce sobie cenię tę znajomość.
Zawsze z uwagą oglądam Pana w TV lub słucham w radio, a cenię przede wszystkim za nieprzemijający ZDROWY ROZSĄDEK, ładną polszczyznę i to, że nigdy nie przekrzykuje Pan rozmówców.

Wracając do naszego pisma:
a. rozesłaliśmy je do wszystkich kandydatów i kandydatek, których adresy mailowe udało się zdobyć (a propos, kto udostępni nam pełną listę adresów mailowych kandydatów PSL?)
b. przyjęte przez PE i KE dokumenty są na tyle rewolucyjne dla lotnictwa ogólnego i dotychczasowej polityki władz, również w Polsce, ....że nawet Pan będzie zmuszony do pewnej korekty dotychczasowych poglądów.
c. Ja, jak dotychczas, będę za Panem głosował, ale niech Pan da szansę innym wyborcom, którzy Pana nie znają.
d. Dzisiaj liczą się: Pana poglądy i możliwość trafienia z nimi do rzeszy pilotów samolotów, szybowników, spadochroniarzy. Z rodzinami to są tysiące potencjalnych Pana wyborców...

Dlatego liczymy jednak na odpowiedź, którą wydrukujemy we wszystkich portalach lotniczych.

Z wyrazami szacunku,
Błazej Krupa

* * *

14.05.2009
Rafał Trzaskowski
(PO), okręg wyborczy: lista warszawska nr 4;  

Szanowni Państwo,
Zajmuję się integracją europejską od kilkunastu lat, a w Parlamencie pracuję od lat pięciu. Przyznam jednak, że nie jestem ekspertem od transportu, a zwłaszcza transportu powietrznego. Mogę się więc z Państwem podzielić tylko konstatacjami natury ogólnej. Generalnie postulaty zawarte w komunikacie Komisji (a w szczególności uwzględnienie potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej w trakcie planowania przepustowości oraz wspieranie nowych technologii pozwalających na utrzymanie przewagi konkurencyjnej europejskiego przemysłu) wydają mi się bardzo sensowne. Oczywiście uważam, że lotnictwo ogólne i korporacyjne powinno działać z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego, niemniej jednak wydaje mi się, że obecny system regulacyjny jest wystarczający i nie ma potrzeby jego zaostrzania. Generalnie zgadzam się z wymową rezolucji Parlamentu Europejskiego. Często Parlament przejawia tendencje do zbyt daleko sięgającej regulacji, a w tym konkretnym wypadku popisał się zdrowym rozsądkiem. Ogólnie opowiadam się za elastycznością przyjmowanych rozwiązań dlatego też ze szczególna satysfakcją witam gotowość PE do sporej elastyczności jeśli chodzi o delegowanie niektórych uprawnień nadzorczych związkom i organizacjom lotnictwa sportowego i rekreacyjnego pod warunkiem, że są one odpowiednio nadzorowane przez właściwy organ lotnictwa. Równie sensowny jest postulat określenia uproszczonych procedur bezpieczeństwa i kontroli dla pasażerów lotnictwa korporacyjnego, które nie obniżałyby w żaden sposób ich bezpieczeństwa i poziomu ochrony. Wiadomo, że stosowanie standardów podobnych jak w przypadku komercyjnych linii lotniczych byłoby gruba przesadą.

W swojej pracy badawczej przyglądałem się unijnym agencjom i dlatego przestrzegam przed nadawaniem ich zbyt dużych kompetencji. Zgadzam się z posłem sprawozdawcą, że SESAR mogłoby czuć pokusę nałożenia niewspółmiernych i zbyt kosztownych wymogów technologicznych na małe statki powietrzne, co stanowiłoby przykład zbędnego działania regulacyjnego.

Z poważaniem,
Dr Rafał Trzaskowski

Lista kandydatów do których wysłaliśmy nasze pisma:
Adam Bielan
Adam Chrabaszcz
Adam Duda
Adam Hofman
Adam Krzeminski
Adam Leik
Adam Matusiewicz
Adam Mroz
Adam Sniezek
Adam Wilczewski
Agnieszka Orzeł-Depta
Aleksandra Gajewska
Aleksandra Gorecka
Aleksandra Sheybal-Rostek
Andrzej Cwierz
Andrzej Grzyb
Andrzej Kamasa
Andrzej Kinderman
Andrzej Saternus
Andrzej Szlachta
Anna Naszkiewicz
Anna Sikora
Anna Zalewska
Anna Zalewska
Antoni Mironowicz
Artur Mackiewicz
Artur Zasada
Barbara Kania
Beata Bublewicz
Beata Kempa
Bernard Margueritte
Bogdan Marcinkiewicz
Boguslaw Godlewski
Boguslaw Sonik
Boleslaw Piecha
Czeslaw Hoc
Czesław Siekierski
Daniel Dragan
Danuta Jazlowiecka
Dariusz Jezior
Dariusz Lipinski
Dariusz Rosati
Dominigue Lesage
Edward Czesak
Edward Wojtas
Elzbieta Gapinska
Elzbieta Jakubiak
Elzbieta Lukacijewska
Eugeniusz Klopotek
Filip Kaczmarek
Franciszek Adamczyk
Grazyna Raczynska
Grzegorz Harasny
Grzegorz KostrzewaZorbas
Grzegorz Ostrzolek
Grzegorz Sapinski
Hanna Foltyn Kubicka
Ireneusz Stachowiak
Iwona Arent
Izabela Kloc
Izabella Sierakowska
Jacek Bogucki
Jacek Bogucki
Jacek Falfus
Jacek Glinka
Jacek Kalinowski
Jacek Kozlowski
Jacek Kurski
Jacek Pajak
Jacek Pilawa
jacek protasiewicz
Jacek Saryusz-Wolski
Jan Grabiec
Jan Kozlowski
Jan Kozlowski
Jan Krysinski
Jan Olbrycht
Janusz Dzieciol
Janusz Lewandowski
Janusz Moszynski
Janusz  Pawlak
Janusz Piechocinski
Janusz Zemke
Jan Wojtowicz
Jarosla Walesa
Jaroslaw Kalinowski
Jaroslaw Walesa
Jerzy Buzek
Jerzy Gosiewski
Jerzy Stepien
Jerzy Tutaj
Joanna Senyszyn
Joanna Skrzydlewska
Jolanta Hibner
Jolanta Leszczynska
Jolanta Leszczynska
Jolanta Szczypinska
Jolanta Szymanek-Deresz
Jozef Kala
Jerzy Zawodnik
Karol Ducher
Katarzyna gaertner
Kazimierz Golojuch
Kazimierz Pankiewicz
Konrad Szymanski
Konrad Szymanski
Konstanty Dombrowicz
Konstanty Miodowicz
Krystyna Klosin
Krzysztof Lisek
Krzysztof Machalica
Krzysztof Sonta
Leszek Duszynski
Leszek Zdunski
Leszek Zegzda
Longin Pastusiak
Ludomir Pencina
Maciej Dabrowski
Magdalena Kochan
Maks Kraczkowski
Malgorzata Handzlik
Marcin Bugajski
Marek Biernacki
Marek Borowski
Marek Flasinski
Marek Kolasinski
Marek Matuszewski
Marek Ordyczynski
Marek Poreba
Marek Wikinski
Marian Krzaklewski
Mariusz Dobijanski
Mariusz Kowalczuk
Marta Furtak
Marta Patena
Mateusz Orzechowski
Mateusz Perkowski
Mateusz Wlodarczyk
Michal Wasilewski
Mieczyslaw Janowski
Miroslawa Maslowska
Pawel Kowal
Pawel Poncyljusz
Pawel Sertel
Pawel Zalewski
Piotr Borys
Piotr Cychnerski
Piotr Cychnerski
Piotr Hertig
Piotr Jedlinski
Piotr Skrzyniarz
Pzemyslaw Gaik
Rafal Labaj
Rafal Trzaskowski
Robert Wardzala
Robert Zakrzewski
Roza Thun
Ryszard Czarnecki
Sebastian Wierzbicki
Sidonia Jedrzejewska
Slawomir Gromadzki
Slawomir Kopysc
Slawomir Nitras
Slawomir Partyka
Slawomir Preiss
Slawomir Szeliga
Stanislaw Huskowski
Stanislaw Misiag
Stanislaw Rakoczy
Stanislaw Zaborniak
Stanislaw Zelichowski
Tadeusz Arlukowicz
Tadeusz Cymanski
Tadeusz Iwinski
Tadeusz Ross
Tadeusz Zwiefka
tomasz adamczyk
Tomasz Budas
Tomasz Gorski
Tomasz Halas
Tomasz Krug
Tomasz Latos
Tomasz Miroslaw Dudzinski
Waldemar Jordan
Walentyna Rakiel-Czarnecka
Wieslawa Alicja Bojarska
Wieslaw Brodowski
Witold Sosnowski
Wlodzimierz Szelazek
Wlodzimierz Wielgus
Wojciech Jasinski
Wojciech Marek Kasprzyk
Wojciech Olejniczak
Wojciech Turkowski
Zbigniew Zaleski
Zbigniew Ziobro

Źródło: KTL AOPA Poland
comments powered by Disqus

Komentarze

Po co iść na te wybory skoro kandydaci nas lotników po prostu olali?

Zadeklarujcie drodzy posłowie zniesienie obrzydliwej biurokracji w GA to na was zagłosuję.

A co na to Ziobro?

Ciekawe, że tylko kandydaci PO mają coś do powiedzenia na ten temat i chętnie odpowiadają. Zresztą co ja sie dziwie. Sam się sobie dziwie. Miło wiedzieć, że wśród nich są czynni piloci. To faktycznie daje nadzieje na dobre reprezentowanie naszych interesów.

Tylko ostatni p. Trzaskowski coś w temacie powiedział