Nowe wymagania EASA w zakresie CS-HPT-DSN

Trasa kołowania śmigłowca / droga kołowania (fot. easa.europa.eu)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na stronie internetowej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zamieszczone zostały nowe regulacje w zakresie wymagań certyfikacyjnych (CS) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do projektowania naziemnych lotnisk dla śmigłowców (VFR), zlokalizowanych na lotniskach objętych wymaganiami rozporządzenia UE 2018/1139 (CS-HPT-DSN).

Wymagania te zostały wprowadzone decyzją Dyrektora Generalnego Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego – Pana Patricka Ky, z dnia 23 maja 2019 nr 2019/012/R. Nowe wymagania określone zostały na podstawie regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie  wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008  www.easa.europa.eu/official-publication/certification-specifications

Na stronie internetowej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego  udostępniona została również ujednolicona publikacja tzw. „Łatwo dostępne przepisy dla Lotnisk” www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-aerodromes-regulation-eu-no-1392014-0

Po dokonaniu tłumaczenia nowych wymagań uaktualniona zostanie również polska wersja dokumentu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus