Przejdź do treści
NOTAM - co tam? (samolot)
Źródło artykułu

Notam – co tam? Cz. III

Dzisiaj dalszy ciąg załącznika:

ZAŁĄCZNIK 15
do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym

SŁUŻBY
INFORMACJI LOTNICZEJ


Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

ROZDZIAŁ 5 – NOTAM


5.1.1.2 Zalecenie. Należy rozpatrzyć potrzebę wydania NOTAM we wszystkich innych operacyjnie ważnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na operacje statków powietrznych.
(opisanych w części II „NOTAM – co tam?”)

5.1.1.3 Poniższe informacje nie powinny być publikowane za pomocą NOTAM:

a) rutynowe prace konserwacyjne odbywające się na płytach postojowych i drogach kołowania, niemające wpływu na bezpieczne poruszanie się statków powietrznych;

b) prace przy oznakowaniu drogi startowej, jeśli operacje statków powietrznych mogą odbywać się bezpiecznie na innych dostępnych drogach startowych, lub gdy używany sprzęt może być, w razie potrzeby, usunięty;

c) tymczasowe przeszkody znajdujące się w pobliżu lotnisk/heliportów, niemające wpływu na bezpieczeństwo operacji statków powietrznych;

d) częściowe usterki urządzeń świetlnych lotniska/heliportu, niemające bezpośredniego wpływu na operacje statków powietrznych;

e) częściowe, tymczasowe usterki w łączności powietrze-ziemia, jeżeli wiadomo, że są dostępne i mogą być wykorzystane odpowiednie częstotliwości zapasowe;

f) brak służb obsługujących płytę postojową oraz brak kierowania ruchem drogowym;

g) brak znaków wskazujących położenie i kierunek, a także innych znaków informacyjnych na polu naziemnego ruchu lotniczego danego lotniska;

h) skoki spadochronowe w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej w warunkach VFR i w miejscach opublikowanych lub wewnątrz stref niebezpiecznych i zakazanych, znajdujących się wewnątrz przestrzeni powietrznej kontrolowanej;

i) inne informacje o podobnym, tymczasowym charakterze.

5.1.1.4 Informacje o rozpoczęciu aktywności ustanowionych stref zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych oraz o działalności innej niż ratownicza, wymagającej wprowadzenia tymczasowych ograniczeń przestrzeni powietrznej, należy podawać z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

5.1.1.4.1 Zalecenie. Informacje o zakończeniu aktywności, skróceniu czasu aktywności lub zmniejszeniu wymiarów przestrzeni powinny być podawane tak szybko, jak jest to możliwe.

Uwaga
. Dla potrzeb planowania wykorzystania przestrzeni powietrznej pożądane jest 24-godzinne wyprzedzenie, niezbędne do wykonania procedur związanych z powiadamianiem użytkowników przestrzeni powietrznej.


5.1.1.5 W NOTAM zawiadamiającym o niesprawności pomocy nawigacyjnych, urządzeń łączności lub służb łączności należy podać przewidywany czas trwania tych niesprawności lub przewidywany czas, po którym działanie zostanie wznowione.

5.1.1.6 Jeśli Zmiana lub Suplement do AIP publikowane są zgodnie z cyklem AIRAC, należy wydać NOTAM z krótkim opisem treści, datą i czasem wejścia w życie oraz numerem seryjnym Zmiany lub Suplementu. NOTAM powinien wejść w życie z tą samą datą i czasem jak Zmiana bądź Suplement i obowiązywać w Biuletynie Informacji Przed Lotem (PIB) przez
14 dni.

Uwaga. Wytyczne na temat opracowania NOTAM ogłaszającego istnienie Zmian AIRAC do AIP lub Suplementów do AIP („Trigger NOTAM”), zostały przedstawione w Aeronautical Information Services Manual (Doc 8126).

Ten dokument przedstawimy w następnym odcinku „NOTAM - co tam?”

5.2 Wymagania ogólne

5.2.1 Za wyjątkiem przypadków opisanych w punktach 5.2.3 oraz 5.2.4, treść każdego NOTAM powinna zawierać informacje w kolejności przedstawionej w formularzu NOTAM zamieszczonym w dodatku 6.

DODATEK 6. FORMULARZ NOTAM i instrukcja wypełniania

5.2.2 Tekst NOTAM składa się z definicji/skrótów przypisanych kodom NOTAM ICAO, uzupełniając je o skróty ICAO, wskaźniki, oznaczniki, znaki wywoławcze, częstotliwości, liczby i tekst otwarty.

Uwaga. Szczegółowe wytyczne dotyczące tworzenia NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM i PIB, zawarte są w Doc 8126.

Ten dokument przedstawimy w następnym odcinku „NOTAM - co tam?”

5.2.2.1 Jeśli NOTAM przeznaczony jest do wykorzystania międzynarodowego to dla tych części, które wyrażone są otwartym tekstem, należy podać tekst w języku angielskim.

Uwaga 1. Kod NOTAM ICAO oraz definicje/jednolita frazeologia i skróty ICAO zawarte są w Podręczniku PANSABC (Doc 8400).

5.2.3 Informacje dotyczące śniegu, lodu i wody zalegających na nawierzchni lotniska/heliportu przekazywane za pomocą SNOWTAM, powinny być podane w kolejności przedstawionej w formularzu SNOWTAM zamieszczonym w dodatku 2.

DODATEK 2. FORMULARZ SNOWTAM i instrukcja wypełniania

5.2.4 Informacje dotyczące operacyjnie znaczących zmian w aktywności wulkanicznej, erupcji wulkanicznej i/lub chmury pyłu wulkanicznego, przekazywane za pomocą ASHTAM, powinny być podane w kolejności przedstawionej w formularzu ASHTAM zamieszczonym w dodatku 3.

DODATEK 3. FORMULARZ ASHTAM i instrukcja wypełniania

5.2.5 Każdemu NOTAM, z określonej serii NOTAM, nadawca powinien przydzielić numer serii składający się z litery i czterech cyfr, po których następuje ukośnik i dwucyfrowy numer oznaczający rok. Ta czterocyfrowa liczba jest kolejnym numerem NOTAM w danym roku kalendarzowym.

Uwaga. Do oznaczania serii NOTAM można wykorzystać litery od A do Z, z wyjątkiem liter S i T.

5.2.6 W przypadku wystąpienia błędu w NOTAM, należy wydać z nowym numerem NOTAM zastępujący błędny NOTAM lub należy skasować błędny NOTAM oraz wydać nowy.

5.2.7 W przypadku wydawania NOTAM kasującego lub zastępującego NOTAM wydany poprzednio należy podać numer i serię NOTAM kasowanego lub zastępowanego. Seria, wskaźnik lokalizacji oraz temat obu NOTAM powinny być takie same. Tylko jeden NOTAM powinien być kasowany i zastępowany przez inny NOTAM.

5.2.8 Każdy NOTAM dotyczy tylko jednego tematu i jednego przypadku tego tematu.

Uwaga. Wytyczne dotyczące połączenia tematu i przypadku dla tego tematu zgodnie z kryteriami selekcji NOTAM są zawarte w Podręczniku służb informacji lotniczej (Doc 8126).

5.2.9 Każdy NOTAM powinien być możliwie zwięzły i tak zredagowany, aby jego treść była zrozumiała bez potrzeby odwoływania się do innego dokumentu.

5.2.10 Każdy NOTAM powinien być nadawany jako pojedyncza depesza telekomunikacyjna.

5.2.11 NOTAM zawierający informacje o charakterze stałym lub czasowym o długim czasie trwania, powinien zawierać odpowiedni odsyłacz do AIP lub Suplementu do AIP.

5.2.12 Wskaźniki lokalizacji podane w tekście NOTAM będą zgodne z tymi, jakie podano w dokumencie ICAO Wskaźniki lokalizacji (Doc 7910).

5.2.12.1 W żadnym wypadku nie należy używać wskaźnika lokalizacji w formie skróconej.

5.2.12.2 Jeśli danej lokalizacji nie przydzielono żadnego wskaźnika lokalizacji ICAO, należy wymienić w pełnym brzmieniu nazwę danego miejsca.

5.2.13 Lista kontrolna ważnych NOTAM będzie wydawana jako NOTAM przy pomocy stałej służby lotniczej (AFS) w odstępach czasu nieprzekraczających 1 miesiąca, przy wykorzystaniu formatu NOTAM przedstawionego w dodatku 6. Jeden NOTAM będzie wydawany dla każdej serii.

Uwaga. Niewykazanie NOTAM w liście kontrolnej nie znaczy, że został on skasowany.

5.2.13.1 Lista kontrolna NOTAM odnosi się do ostatnich Zmian do AIP, Suplementów do AIP i przynajmniej do AIC rozpowszechnianych międzynarodowo.

5.2.13.2 Lista kontrolna NOTAM powinna być rozpowszechniana w takim samym zakresie jak seria NOTAM, której dotyczy. Lista powinna być wyraźnie oznaczona jako kontrolna.

5.2.13.3 Dla odbiorców Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych należy przygotowywać, w miarę możliwości bez opóźnień, comiesięczne zestawienie zawierające treści NOTAM w pełnym brzmieniu, numery ostatnio wydanych Zmian do AIP, ostatnio wydanych AIC, listę kontrolną Suplementów do AIP. Zestawienie takie należy wysyłać bez opóźnień i możliwie najszybszą drogą.

5.3 Rozpowszechnianie

5.3.1 NOTAM są rozsyłane na żądanie.

5.3.2 NOTAM są przygotowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi procedur łączności ICAO.

5.3.2.1 Jeśli ma to zastosowanie, do rozpowszechniania NOTAM wykorzystywana jest AFS.

5.3.2.2 Jeśli NOTAM wymieniany zgodnie z zapisem punktu 5.3.4 wysyłany jest za pomocą środków innych niż AFS, to przed tekstem NOTAM należy wpisać sześciocyfrową grupę określającą datę i czas utworzenia NOTAM oraz znak rozpoznawczy nadawcy.

5.3.3 Państwo wybiera NOTAM, które będą podlegały dystrybucji międzynarodowej.

5.3.3.1 Zalecenie. Gdy jest to wskazane, należy utworzyć i wykorzystywać oddzielne wykazy dystrybucji dla NOTAM.

Uwaga. Wykazy mają zapobiegać nadmiernemu rozpowszechnianiu informacji. Wskazówki dotyczące tego zagadnienia zawarte są w Podręczniku służb informacji lotniczej (Doc 8126).

5.3.4 Międzynarodowa wymiana NOTAM powinna być dokonywana tylko na podstawie wzajemnych porozumień zawartych pomiędzy Międzynarodowymi Biurami NOTAM zainteresowanych Państw. Międzynarodowa wymiana ASHTAM (patrz punkt 5.2.4) i NOTAM, w wypadku Państw podających informacje o aktywności wulkanicznej za pomocą NOTAM, obejmuje ośrodki doradcze podające informacje o pyle wulkanicznym i ośrodki przeznaczone, na podstawie regionalnego porozumienia o nawigacji powietrznej, do obsługi satelitarnych systemów dystrybucji AFS (Satelitarny System Dystrybucji Informacji Związanych z Nawigacją Powietrzną (SADIS) oraz Międzynarodowy System Łączności Satelitarnej (ISCS)) i uwzględnia wymagania związane z operacjami o charakterze trwałym.

Uwaga. Możliwe jest ustalenie bezpośredniej wymiany SNOWTAM między lotniskami/heliportami (patrz dodatek 2).

5.3.4.1 Wymiana NOTAM między Międzynarodowymi Biurami NOTAM powinna być ograniczona, w miarę możliwości zgodnie z wymaganiami strony odbierającej, przez wydawanie oddzielnych serii NOTAM co najmniej dla lotów międzynarodowych i krajowych.

5.3.4.2 Ustalony system rozpowszechniania NOTAM (zgodny z dodatkiem 5) przesyłanych za pomocą AFS powinien być wykorzystywany możliwie najszerzej i odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 5.3.4.

***
W następnym odcinku budowa NOTAM

Grzegorz Skomorowski


Czytaj również:
Notam – co tam? Cz. II
NOTAM – co tam?
Kultura musi być, czyli czytaj z nami NOTAMy przed lotem

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony