Komunikat w sprawie konieczności opracowywania indywidualnych toków szkolenia

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał Komunikat w sprawie konieczności opracowywania indywidualnych toków szkolenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, dopuszcza się szkolenie osoby, która wykazała przed prowadzącym szkolenie, że posiada niektóre z wymaganych wiadomości lub umiejętności, według indywidualnego toku szkolenia.

Indywidualny tok szkolenia na podstawie zatwierdzonego programu szkolenia opracowuje prowadzący szkolenie i przedstawia Prezesowi Urzędu do zatwierdzenia.

W przypadku, gdy kandydat wykaże przed prowadzącym szkolenie, że posiada wszystkie z wymaganych wiadomości i umiejętności, prowadzący szkolenie nie ma obowiązku sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Prezesa Urzędu indywidualnego toku szkolenia. W takim przypadku ośrodek szkolenia lotniczego powinien wydać kandydatowi zaświadczenie, w którym po przeprowadzeniu weryfikacji jego wiedzy i umiejętności, stwierdza, iż kandydat posiada pełną wiedzę i umiejętności, objęte zakresem danego szkolenia lotniczego.
Odpowiedzialność za weryfikację poziomu wiedzy i umiejętności kandydata, a tym samym podjęcie decyzji o konieczności opracowania dla niego indywidualnego toku szkolenia ponosi ośrodek szkolenia lotniczego.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia Prezesowi ULC indywidualnego toku szkolenia powstaje w przypadkach, gdy kandydat wykaże tylko niektóre z wymaganych wiadomości i umiejętności objętych zakresem danego szkolenia lotniczego.
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus