Przejdź do treści
IMGW
Źródło artykułu

GAMET - prognoza obszarowa dla lotów na małych wysokościach

W dniu 14 stycznia 2010 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wprowadzi notamem, do użytku operacyjnego prognozę GAMET, która po 11 marca 2010 roku zastąpi prognozy obszarowe.

GAMET (General Aviation METeorological Information) to prognoza obszarowa dotycząca  warunków meteorologicznych na małych wysokościach, w rejonie FIR-u lub jego części, do poziomu lotu FL 100 (FL 150 w terenie górzystym). Skróty stosowane w prognozie GAMET, zostały zawarte w załączniku 3 ICAO. Okres ważności prognozy wynosi 6 godzin. Prognoza ta, jest opracowywana i dostępna na co najmniej jedną godzinę przed początkiem okresu ważności.

Prognoza składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera informacje o niebezpiecznych zjawiskach pogody (tożsama ze znaną depeszą AIRMET), a druga zawiera informacje takie jak ciśnienie, zachmurzenie, czy kierunek i siłę wiatru na różnych wysokościach, wysokość izotermy zero oraz prognozowaną minimalną wartości QNH.

Prognozy GAMET będą wykonywane dla sektorów:
A1 obejmujący dotychczasowe rejony 01, 02 i 03
A2 obejmujący dotychczasowe rejony 04, 05, 06, 07, 08
A3 obejmujący dotychczasowe rejony 09, 10
A4 obejmujący dotychczasowe rejony 10, 11
A5 obejmujący dotychczasowe rejony 12, 13, 14, 15, 16, 17

Biurami odpowiedzialnymi za wykonywanie prognoz będą:
Centralne Biuro Prognoz Lotniczych w Warszawie, sektory: A1, A3, A4
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu, sektor A2
Centralne Biuro Prognoz Lotniczych w Krakowie, sektor A5

Prognozy GAMET będą dostępne w następujących godzinach (UTC):
03:00 z ważnością od 04 do 10
09:00 z ważnością od 10 do 16
15:00 z ważnością od 16 do 22
21:00 z ważnością od 22 do 04

Materiały IMGW do pobrania:

Instrukcja opracowywania prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR
Załącznik 2 – Skróty
Załącznik 3 – szablon depeszy GAMET
Załącznik 4 – Przykład prognozy obszarowej GAMET
Załącznik 5 – przykłady poszczególnych grup
Załącznik 6 – Dodatkowe uwagi dla synoptyków

KODY I SKRÓTY STOSOWANE W MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM PANS-ABS (Doc 8400)”, Wydanie siódme – 2007 r.
A
ABV Above ponad/nad/powyżej
AC Altocumulus Altocumulus
AGL Above Ground Level Nad poziomem terenu
AIRMET Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations: Informacja dotycząca zjawisk pogody na trasie, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących loty na małych wysokościach
AS Altostratus Altostratus
B
BCFG Fog patches Mgła w płatach
BDRY Boundary granica
BKN Broken Zachmurzenie o wielkości 5-7/8 oktantów
BL... Blowing (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow) Zawieja (po którym podaje się DU = pył, SA = piasek, SN = śnieg)
BLW Below Poniżej, pod
BR Mist Zamglenie
BTN Between Między
C
C Degrees Celsius (Centigrade) Stopnie Celsjusza
CB Cumulonimbus Cumulonimbus
CLD Cloud Chmura
COT At the coast Na wybrzeżu
CU Cumulus Cumulus
D
DR Low drifting (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow)
Zamieć niska (po którym podaje się DU = pył, SA = piasek, SN = śnieg)
DU Dust Pył
DZ Drizzle Mżawka
E
E East or eastern longitude Wschód lub długość geograficzna wschodnia
EMBD Embedded in a layer (to inditate Cumulonimbus embedded in layers of other clouds)
Wbudowane w warstwie (celem wskazania chmur Cumulonimbus znajdujących się w warstwach innych chmur)
ENE East-north-east Wschodnio-północny wschód
ESE East-south-east Wschodnio-południowy wschód
EXTD Extend or extending Rozciągać/wydłużać lub rozciągający się/wydłużający
F
FC Funnel cloud (tornado or water spout) Chmura w kształcie leja (tornado lub trąba wodna)
FCST Forecast Prognoza
FEW Few Zachmurzenie o wielkości 1-2/8 oktantów
FG Fog Mgła
FIR Flight Information Region Rejon informacji powietrznej
FL Flight level Poziom lotu
FLW Follow(s) or following Następować/podążać za lub następujący/podążający za
FM From z/od
FRONT Front (relating to weather) Front (dotyczy pogody)
FT Feet (dimensional unit) Stopy (jednostka miary)
FU Smoke Dym
FZ Freezing Marznący
FZDZ Freezing drizzle Marznąca mżawka
FZFG Freezing fog Marznąca mgła
FZRA Freezing rain Marznący deszcz
G
G... Variations from mean wind speed (gusts) Odchylenia od średniej prędkości wiatru (porywy wiatru)
GND Ground Teren/ziemia
GR Hail Grad
GS Small hail Krupa lodowa lub śnieżna
H
H High pessure area or centre of high pressure
Obszar wysokiego ciśnienia lub centrum wyżu
HPA Hectopascal Hektopascal
HVY Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain)
Silny (używa się do określenia intensywności zjawisk pogody, np. HVY RA = silny deszcz)
HZ Haze Zmętnienie
I
IC Ice crystals Kryształy lodowe
ICE Icing Oblodzenie
INC In cloud W chmurach
INTSF Intensify or intensifiing Wzmagać się lub wzmagający się
ISOL Isolated Izolowany/separowany/wydzielony
K
KT Knots Węzły
L
L Low pressure area or the centre of low pressure: Obszar niskiego ciśnienia lub centrum niżu
LCA Local or locally or location or located Lokalny lub lokalnie, lub położenie, lub położony/usytuowany
LINE Line Linia
LYR Layer or layered Warstwa lub warstwami
M
…M Metres (preceded by figures) Metry (poprzedzone cyframi)
MAR At sea Na morzu
MIFG Shallow fog Mgła przyziemna
MNM Minimum Minimum
MOD Moderate (used to indicate the intensity of
weather phenomena, e.g MOD RA = moderate rain)
Umiarkowany (używa się do określania intensywności zjawisk pogody, np. MOD RA =
umiarkowany deszcz)
MON Above mountains Nad górami
MOV Move or moving or movement Poruszać się lub poruszający się, lub ruch
MS Minus Minus
MSL Mean sea level Średni poziom morza
MT Mountain Góra
MTW Mountain waves Fale górskie
N
N North or northern latitude Północ lub północna szerokość geograficzna
NC No change Bez zmian
NE North-east Północny wschód
NIL None Nic/brak
NNE North-north-east Północno-północny wschód
NNW North-north-west Północno-północny zachód
NS Nimbostratus Nimbostratus
NW North-west Północny zachód
O
OBSC Obscure or obscured or obscuring Zasłonić lub zasłonięty lub zasłaniający
OCNL Occasional or occasionally Nieregularny lub nieregularnie
OTLK Outlook Prognoza orientacyjna
OVC Overcast Zachmurzenie całkowite
P
PL Ice pellets Deszcz lodowy
PO Dust/sand whirls (dust devils) Wiry pyłowe/piaskowe
POSS Possible: Możliwy
PS Plus Plus
Q
QNH Altimeter sub-scale setting to obtain Nastawienie skali wysokościomierza
elevation when on the ground znajdującego się na ziemi tak, aby wskazywał
wzniesienie tego miejsca
R
RA Rain Deszcz
S
S South or southern latitude Południe lub południowa szerokość geograficzna
SA Sand Piasek
SC Stratocumulus Stratocumulus
SCT Scattered Wielkość zachmurzenie 3-4/8 oktantów
SE South-east Południowy wschód
SEA Sea (used in connection with sea-surface temperature and state of the sea)
Morze/morski (stosowane przy temperaturze powierzchni morza i stanu morza)
SEV Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports)
Silny, silne (używa się np. do określania oblodzenia i turbulencji)
SFC Surface Powierzchnia
SG Snow grains Śnieg ziarnisty
SH... Shower Opady przelotne
SN Snow Śnieg
SQ Squall Nawałnica
SQL Squall line Linia nawałnicy
SSE Soth-south-east Południowo-południowy wschód
SSW Soth-south-west Południowo-południowy zachód
ST Stratus Stratus
STF Stratiform Warstwowy, o budowie warstwowej
STNR Stationary Stacjonarny
SW South-west Południowy-zachód
T
T Temperature Temperatura
TCU Towering cumulus Cumulusy wypiętrzone
TDO Tornado Tornado/Trąba powietrzna
TEMPO Temporary or temporarily Czasowy/chwilowy lub czasowo/chwilowo
TL... Till (followed by time which weather change is forecasted to end)
Do (po którym podaje się, zgodnie z prognozą, czas kiedy zakończy się zmiana pogody)
TO... To... (place) Do... (miejsce)
TS.. Thunderstorm (followed (or no) by RA or
SN or GR or GS or combinations thereof)
Burza (po którym podaje się (lub nie) RA lub
SN lub GR lub GS lub połączenie tych zjawisk)
TURB Turbulence Turbulencja
U
UTC Coordinated Universal Time Uniwersalny czas skoordynowany
V
VA Volcanic ash Popiół wulkaniczny
VAL In valleys W dolinach
VIS Visibility Widzialność
VRB Variable Zmienny
W
W West or western longitude Zachód lub długość geograficzna zachodnia
WIND Wind Wiatr
WKN Weaken or weakening Słabnąć lub słabnący
WNW West-north-west Zachodnio-północny zachód
WSPD Wind speed Prędkość wiatru
WSW West-south-west Zachodnio-południowy zachód
WTSPT Waterspout Trąba wodna
WX Weather Pogoda

Przykłady prognozy obszarowej

EPWW GAMET VALID 2210/2216 EPKKEPWW
WARSAW FIR/A5 BLW FL150

SECN I
SFC WSPD: 11/16 NEAR CB IN GUSTS 31-37KT
SFC VIS: 11/16 2000-5000M SHRA TSRA TSGR
SIGWX: 13/16 OCNL TSGR TSRA
MT OBSC: 11/16 TEMPO IN PRECIPITATION ABV 5000FT AMSL TATRY LCA BESKIDY
SIG CLD: 11/16 OCNL CB 3000-4000/ABV 15000FT AMSL
ICE: 10/16 MOD INC FL090/110 N-PART
TURB: 10/16 MOD GND/5000FT AMSL
SIGMET APPLICABLE: AT TIME OF ISSUE NIL

SECN II
PSYS: 12 H 1027HPA OVER BELARUSIA STNR
WAVING FRONT OVER S POLAND AND W UKRAINE STNR WKN
SFC WIND: 10/16 040-070/06-14KT BUT IN SE-PART 350-040/05-10KT
WIND/T: 10/16
1000FT AMSL 060/09KT PS17
2000FT AMSL 050/13KT PS13
3300FT AMSL 050/13KT PS09
5000FT AMSL 050/15KT PS05
10000FT AMSL 040/14KT 0000
CLD: 10/16 FEW-BKN CU 4000-5000/8000-10000FT AMSL
FEW-SCT AC FL090/110
11/16 LCA IN PRECIPITATIONS FEW/SCT ST 1200-2000/2500FT AMSL
FZLVL: N-PART FL090, S-PART FL100
SFC WSPD: 16/18 NEAR CB IN GUSTS 31-37KT
SFC VIS: 16/18 4000-5000M SHRA TSRA
SIGWX: 16/17 ISOL TSRA
MT OBSC: 16/18 TEMPO IN PRECIPITATION ABV 5000FT AMSL TATRY LCA BESKIDY
SIG CLD: 16/18 ISOL CB 3000-4000/ABV 15000FT AMSL
CHECK AIRMET AND SIGMET INFORMATION

Znaczenie: Prognoza obszarowa dla lotów na niskich poziomach lotu (GAMET) wydana dla sektora A5 regionu informacji powietrznej Warsaw (identyfikowanego przez centrum kontroli powietrznej EPWW Warsaw), dla obszaru poniżej poziomu lotu 150 przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych (EPKK); informacja jest ważna od 10.00 UTC do 16.00 UTC 22 dnia miesiąca

Sekcja I
Prędkości wiatru przyziemnego: Pomiędzy 11.00 UTC a 16.00 UTC w zasięgu chmur cumulonimbus, w porywach 31 do 37 węzłów
Widzialność przy powierzchni ziemi: Pomiędzy 11.00 UTC a 16.00 UTC 2000 do 5000 metrów, z powodu deszczu przelotnego lub burzy z deszczem lub burzy z gradem
Istotne zjawiska pogody: Pomiędzy 13.00 UTC a 16.00 UTC odseparowane burze z gradem lub burze z deszczem
Góry zakryte: Pomiędzy 11.00 UTC a 16.00 UTC okresami w opadach zakryte wierzchołki Tatr, lokalnie
Beskidów, powyżej 5000 stóp powyżej średniego poziomu morza
Zachmurzenie: Pomiędzy 11.00 UTC a 16.00 UTC odseparowane chmury cumulonimbus o wysokości podstaw 3000 do 4000 i wysokości wierzchołków powyŜej 15000 stóp powyŜej średniego poziomu morza
Oblodzenie: Pomiędzy 10.00 UTC a 16.00 UTC umiarkowane w chmurach pomiędzy 90 a 110 poziomami lotu
Turbulencja: Pomiędzy 10.00 UTC a 16.00 UTC umiarkowana od gruntu do 5000 stóp powyżej średniego poziomu morza
Informacja SIGMET: Nie ma w momencie wydania prognozy GAMET

Sekcja II
Sytuacja baryczna: O 12.00 UTC stacjonarny wyż z centrum 1027 hPa nad Białorusią, falujący stacjonarny front nad południową Polską i zachodnią Ukrainą, ulega frontolizie
Wiatr przyziemny: Pomiędzy 10.00 UTC a 16.00 UTC kierunek wiatru 40 do 70 stopni, prędkość wiatru 6 do 14 węzłów, ale w części południowo wschodniej kierunek 350 do 40 stopni, prędkość 5 do 10 węzłów
Górne wiatry i temperatury: (w całym okresie ważności na wysokości 1000 stóp powyżej poziomu morza 60 +/- 20 stopni, pedkość 9 +/- 5 węzłów, temperatura plus 17 stopni Celsjusza, na wysokości 2000 stóp powyżej poziomu morza 50 +/- 20 stopni, prędkość 13 +/- węzłów, temperatura plus 13 stopni Celsjusza, …
Zachmurzenie: Pomiędzy 10.00 UTC a 16.00 UTC 1-2/8 do 5-7/8 (wzrost wielkości zachmurzenia) chmur cumulus o podstawach 4000 do 5000 i wierzchołkach od 8000 do 10000 stóp powyżej średniego
poziomu morza
Pomiędzy 10.00 UTC a 16.00 UTC 1-2/8 do 3-4/8 (wzrost wielkości zachmurzenia) chmur altocumulus o podstawach na 90 poziomie lotu i wierzchołkach na 110 poziomie lotu
Pomiędzy 11.00 UTC a 16.00 UTC lokalnie przy opadach 1-4/8 chmur stratus o wysokościach
podstaw od 1200 do 2000 i wysokościach wierzchołków 2500 stóp powyżej średniego poziomu morza
Poziom izotermy zero: w części północnej na 90 poziomie lotu, w części południowej na 100 poziomie lotu
Prędkości wiatru przyziemnego: Pomiędzy 16.00 UTC a 18.00 UTC w zasięgu chmur cumulonimbus, w porywach 31 do 37 węzłów
Widzialność przy powierzchni ziemi: Pomiędzy 16.00 UTC a 18.00 UTC 4000 do 5000 metrów, z powodu deszczu przelotnego, burzy z deszczem
Istotne zjawiska pogody: Pomiędzy 16.00 UTC a 17.00 UTC pojedyncze burze z deszczem
Góry zakryte: Pomiędzy 16.00 UTC a 18.00 UTC okresami w opadach zakryte wierzchołki Tatr, lokalnie Beskidów, powyżej 5000 stóp powyżej średniego poziomu morza
Zachmurzenie: Pomiędzy 16.00 UTC a 18.00 UTC pojedyncze chmury cumulonimbus o wysokości podstaw 3000 do 4000 i wysokościach wierzchołków powyżej 15000 stóp powyŜej średniego poziomu morza

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony