Szkolenia dla branży lotniczej w ASL

Akademia Specjalistów Lotnictwa - logo

Akademia Specjalistów Lotnictwa zaprasza na specjalistyczne szkolenia dla branży lotniczej, przyczyniające się do pogłębienia wiedzy oraz poprawy bezpieczeństwa i ekonomiki firm lotniczych.

Wykładowcy ASL zostali dobrani spośród najlepszych specjalistów. Dzięki posiadanym umiejętnościom praktycznym oraz szerokiej wiedzy merytorycznej będą dzielić się z uczestnikami szkoleń - w możliwie pełny
i przystępny sposób - swoją wiedzą i doświadczeniem.

W najbliższym czasie odbędą się szkolenia:

Czynnik ludzki w lotnictwie - (24.11.2015 r.)
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia problemów związanych z pracą w lotnictwie, możliwością popełniania błędów, które w efekcie wpływają na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych. Istotna jest geneza błędów i mechanizmy psychologiczne mogące błędom zapobiec (działania wewnętrzne), jak i szkolenia, procedury kontrolne, sprawdzające i zapobiegawcze (działania zewnętrzne). 

Regulacje europejckie w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego - System EASA - (25.11.2015 r.)
Celem szkolenia jest zrozumienie regulacji wspólnotowych w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego jako całościowego systemu opierającego się na działalności Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz władz krajowych. Uczestnictwo w seminarium pozwoli zrozumieć podstawowe zasady rządzące systemem prawa europejskiego w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, umożliwiając samodzielne zapoznawanie się i stosowanie przepisów szczegółowych poprzez wyszukiwanie i interpretację obowiązujących i tworzonych regulacji.
Uczestnicy będą także przygotowani do podjęcia dalszych, szczegółowych szkoleń w zakresie interesujących ich w pracy zawodowej aspektów związanych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa lotniczego (np. prowadzonymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego czy EASA).

Zarządzanie bezpieczeństwem (SMS) w operacjach lotniczych (OPS) i w szkoleniu lotniczym (ATO) - (26-27.11.2015 r.)
Celem szkolenia jest spełnienie wymagań przepisów rozporządzeń KE 965/2012 oraz Nr 1178/2011 Part ORA/ORO.GEN.200(a)(4) nakładających na posiadaczy certyfikatów przewoźnika lotniczego (AOC) oraz ośrodki szkolenia lotniczego (ATO) obowiązek szkolenia całego zatrudnionego personelu w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa odpowiedniego dla ich zakresów odpowiedzialności.

Problematyka badań zdarzeń lotniczych - aktualne regulacje prawne - (16.12.2015 r.)
Tematem szkolenia jest jakość prowadzenia badań, a także współpraca pomiędzy Komisją a innymi podmiotami ma zasadniczy wpływ na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Znajomość procedur, warsztatu badawczego, prawa, jednorodność rozumienia celu prowadzenia badań i stosowanych metod badawczych, jest podstawą realizacji właściwej współpracy. 

Więcej informacji o szkoleniach na stronie: www.ikku.pl

Źródło: IKKU
comments powered by Disqus