Przejdź do treści
Źródło artykułu

Wątpliwości wokół przetargu na osłonę meteorologiczną

W dniu 15 kwietnia br. upłynął termin składania ofert w przetargu na „Usługa zapewnienia służby meteorologicznej w zakresie dostarczania danych i informacji meteorologicznych w celu realizacji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej służb żeglugi powietrznej”. Została złożona tylko jedna oferta – przez  firmę IBCOL  Polska Sp. z o.o.

22 stycznia 2014r. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła  przetarg na osłonę metrologiczną lotnictwa cywilnego w FIR Warszawa. Pierwotny termin złożenia ofert upływał 3.03.2014 r. co dawało gwarancję bezpiecznej realizacji przetargu w przypadku jeśli by doszło do zmiany dostawcy usług. Termin składania ofert był kilkukrotne przekładany  z ostatecznym terminem wyznaczonym na 15.04. 2014r. Poza jednym przypadkiem uzasadniającym przełożenie terminu (o dwa dni),  pozostałe przesunięcia były dokonywane bez uzasadnienia lub w związku z np. zmianą nr sali w której miało się odbyć otwarcie ofert.

Przesunięcie terminu składania ofert o ponad 40  dni spowodowało, przy niezmienionej dacie rozpoczęcia świadczenia usług 24.04.2014r., że w realizacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia musiałaby się odbywać w skrajnym deficycie czasu przy poważnym naruszeniu obowiązujących przepisów i ze stworzeniem realnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Jedynym wytłumaczeniem takich działań organizatora przetargu może być chęć zabezpieczenia odpowiedniej ilości czasu tak aby dotychczasowy dostawca usług osłony meteorologicznej (który zresztą nie zamierzał i nie złożył oferty w postępowaniu przetargowym) mógł uzyskać wyznaczenie Ministra właściwego do spraw transportu sankcjonujące jego pozycję monopolisty.

Wyznaczenie jest mechanizmem przewidzianym w prawie UE oraz krajowym. W intencji ustawodawcy miało zapewniać  bezpieczeństwo ruchu lotniczego poprzez zachowanie ciągłości świadczenia usług w przypadku braku wyłonienia dostawcy usług w ramach procedur przyjętych do stosowania w ramach wolnego rynku.

Wyznaczenie jako mechanizm wskazywania dostawcy usług osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego w tym przypadku zostało, niezgodnie z regulacjami unijnymi  potraktowane jako element regulujący rynek. Ciekawostką jest fakt, że IMGW - PIB już w lutym bieżącego roku w organizowanym przez siebie przetargu na finansowanie zakupu automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych (AWOS) podawało wyznaczenie jako gwarancję zabezpieczenia kredytu. Co w kontekście późniejszych działań zarówno PAŻP jak i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju może stwarzać wrażenie udzielania swoistej pomocy publicznej polegającej na wyznaczeniu IMGW w celu zabezpieczenia kredytu komercyjnego przeznaczonego na zakup systemów AWOS.

Wyznaczenie IMGW – PIB oznacza zamknięcie rynku osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego dla nowych podmiotów, które już funkcjonują na rynku lub chciałyby tak jak np. niektóre lotniska organizować osłonę meteorologiczną na zarządzanym lotnisku we własnym zakresie (co zgodne jest z rozporządzeniem ws osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego). Należy również liczyć się ze stałym wzrostem cen  (w perspektywie następnych lat IMGW w udostępnianych publicznie dokumentach przewiduje wzrost kosztów osłony z 31 mln do 46 mln rocznie)

Pomimo, że w terminie składania ofert została złożona tylko jedna oferta na usługi osłony meteorologicznej do chwili obecnej brak jest oficjalnej informacji PAŻP na temat wyniku postępowania przetargowego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony