Przejdź do treści
PZL M18 Dromader w wersji przeciwpożarowej
Źródło artykułu

Projekt powstania Państwowego Lotnictwa Przeciwpożarowego – wnioski po konferencji

Krajowa Sekcja Lotnicza i Technik Kosmicznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych oraz Naczelna Organizacja Techniczna podsumowały konferencję na której omówiony został projekt powstania Państwowego Lotnictwa Przeciwpożarowego.


W dniu 8 kwietnia 2021 z inicjatywy Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych SITKRP, odbyła się zdalna konferencja uzgodnieniowa dotycząca omówienia PROJEKTU powstania Państwowego Lotnictwa Przeciwpożarowego – nazwa robocza.

Konferencja odbyła się przy udziale przedstawicieli MSWIA ,Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska na poziomie Dyrektorów Departamentów oraz Naczelników Wydziałów.

Inspiracją do opracowania przez Ekspertów KSLITK wymienionego Projektu, był wielkopowierzchniowy pożar ‘’Biebrzy” (19 Kwietna 2020) jego organizacja gaszenia i powstałe skutki po pożarowe. Wnioski jakie wypływają z przedstawianego Projektu ,które były bazą do dyskusji pośród uczestników konferencji, są następujące;

  • Wobec braku państwowego systemu lotniczej ochrony przeciwpożarowej, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w dalszym ciągu powinny wykorzystywać statki powietrzne do ochrony ppoż. i ochrony lasu. Powinno to zapewnić pomoc naziemnym jednostkom ochrony przeciwpożarowej w gaszeniu większości pożarów na gruntach Lasów Państwowych. Problemem jest brak stabilnego finansowania strukturalnego z poziomu administracji rządowej , oraz systemu oferowania tych usług,
  • Pilność rozwiązania problemu lotniczej ochrony p-poż jest uwarunkowana prognozowaną sytuacją zmian klimatu. Jest to realny przyszły wzrost zagrożenia pożarowego, który będzie wynikał z nieuchronnych postępujących zmian klimatycznych towarzyszących im anomaliom pogodowym oraz sprzyjającym powstawaniu zdarzeń o charakterze klęskowym (w tym miedzy innymi pożary przestrzeni otwartych),
  • Celem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego niezbędne jest zintensyfikowanie działań umożliwiających wykorzystanie statków powietrznych w tym również śmigłowców lotnictwa państwowego do gaszenia różnego rodzaju pożarów.

W związku z przedstawianymi wyżej węzłowymi problemami, KSLITK postuluje;

  • I. Powołanie w ramach struktur rządowych Podmiotu operacyjnego jako systemu państwowej lotniczej ochrony przeciwpożarowej ,lub szerzej – ochrony środowiska. Podmiot taki powinien działać na zasadach niekomercyjnych.
  • II. Przy projektowaniu organizacyjnym funkcjonowania Podmiotu, w ramach struktur rządowych, należy zagwarantować takiej organizacji pełną zdolność operacyjną biorąc konieczność merytorycznego zaangażowania trzech resortów w proces jego powstania. Dlatego też niezwykle istotnym będzie określenie kompetencji nadzorczych nad tym Podmiotem. Rzeczą niezwykle istotną będzie podjęcie decyzji na szczeblu rządowym dotyczącej określenia z pośród trzech podstawowych INERESARIUSZY koordynatora PROJEKTU.
  • III. Zakres działania Podmiotu;

• Realizowanie akcji gaśniczych z powietrza,
• Wykonywanie usług agrolotniczych i prewencyjnych w zakresie oprysków,
• Wykonywania lotów patrolowych i obserwacyjnych,
• Wykonywanie średnio tonażowych usług cargo,
• Świadczenie lotniczych usług eksportowych leżących w kompetencji Podmiotu,
• Szkolenia lotnicze w zakresie podstawowym i zawodowym oraz specjalistycznym,
• Świadczenie specjalistyczny usług serwisowych w zakresie ciągłej zdatności do lotu dla samolotów o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 5700 kg - w tym obsługa bieżąca, naprawy i remonty specjalne.


Zaletą funkcjonowania planowanego rządowego podmiotu w ramach Krajowej Strategii Przeciw Pożarowej, będzie zdeponowanie w jednym PODMIOCIE w ramach Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP odpowiedzialności za profil działania w zakresie ochrony pożarowej ważnego działu gospodarki narodowej w ramach współpracy i kooperacji pomiędzy MSWIA Ministrem Środowiska i Klimatu, Rolnictwa oraz Ministrem Inwestycji i Rozwoju.

PODMIOT taki zagwarantuje efektywne i profesjonalne działanie w zakresie rzeczywistych kompetencji operacyjnych.

Rekomendacje dotyczące kolejności przygotowania Projektu;

  • A. Z poziomu Ministerstwa Aktywów Państwowych zbadanie możliwości odkupienia przez Skarb Państwa Wydziału Usług Lotniczych Airbus Polska z Mielca,
  • B. Opracowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Ochrony Klimatu i Środowiska propozycji koniecznych dla Projektu zasadniczych rozwiązań dotyczących zmian w obowiązujących przepisach, wynikających z ustaw pragmatycznych w formule ustaw kompetencyjnych i rozporządzeń,
  • C. Zbadanie możliwości etapowego zarezerwowania w ustawie budżetowej środków finansowych dotyczących działów administracji rządowej planowanego finansowania Projektu, w zakresie operacyjnym i sprzętowym.

Po przeprowadzonej dyskusji nad Projektem, uczestnicy konferencji jednogłośnie stwierdzili ,że przedstawiony Projekt jest spójny i merytorycznie zasadny i należy dalszy etap prac przenieść na poziom Kancelarii Premiera w celu skoordynowania zadań dla wymienianych wyżej resortów.

W związku z tym należy opracować przez zespół niezależnych ekspertów Studium Wykonalności Projektu.

Krajowa Sekcja Lotnicza i Technik Kosmicznych zadeklarowała opracowanie przez swoich Ekspertów opracowania Stadium Wykonalności w ramach udzielenia zlecenia na taką pracę przez stronę rządową.

Wzorem dla proponowanego projektu będzie osiągniecie wysoce profesjonalnej operacyjnej i organizacyjnej struktury centralnej ratunkowej organizacji w formule podmiotu lotniczego, jakim jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przy zdeterminowanej skutecznej pomocy struktur rządowych.


Grzegorz Brychczyński
EKSPERT LOTNICZY
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony